ข่าวมวยไทย@จอมบึง วันที่ 20-22 มิถุนายน 2567

ข่าวมวยไทย@จอมบึง วันที่ 20-22 มิถุนายน 2567

วันที่ 20-22 มิถุนายน พ.ศ. 2567

โครงการพัฒนานักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

กิจกรรมเตรียมความพร้อมทางด้านวิทยาศาสตร์และวิชาชีพสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2567

วัตถุประสงค์

1.กิจกรรมการเตรียมความพร้อมด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ได้แก่ วิชาชีววิทยาในงานสาธารณสุข และวิชาเคมีในงานสาธารณสุข ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้แก่ ผศ.ดร.กรกนก ตั้งจิตมั่น และ อาจารย์ ดร.สุทธิรักษ์ อ้วนศิริ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์

2.กิจกรรมหัวข้อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่บทบาทของ “นักสาธารณสุข” โดย นายอภิสิทธิ์ เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ้ำหิน ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

3.กิจกรรมการแนะนำคณาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แนวทางการเรียน รวมถึงการทำกิจกรรมของสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ณ ห้องประชุม 15601 ชั้น 6 อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมืองราชบุรี

—————————————————————-

รับชมภาพบรรยากาศอบรม คลิก