1. จัดการศึกษาทั้งในระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา เกี่ยวกับมวยไทยศึกษาและศึกษาภูมิปัญญาไทยที่เกี่ยวข้อง โดยความร่วมมือกับโปรแกรมวิชา สาขา และคณะต่างๆในมหาวิทยาลัย รวมทั้งแหล่งภูมิปัญญาอื่นๆ

2. ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนแก่ท้องถิ่นในด้านวิชาการ และการวิจัย เกี่ยวกับมวยไทยและภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับมวยไทย

3. ให้ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศด้านมวยไทยและภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับมวยไทย

4. ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงาน องค์กรภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านมวยไทย

5. อนุรักษ์เผยแพร่ความรู้เรื่องมวยไทยและภูมิปัญญาไทยที่เกี่ยวข้องกับมวยไทย ศิลปะการต่อสู้ ป้องกันตัวของไทยให้กับประชาชนทั้งในและต่างประเทศ

6. วิจัย ค้นคว้า รวบรวม และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับมวยไทยและภูมิปัญญาไทยที่เกี่ยวข้องกับมวยไทย

7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย