ส่งเสริมศิลปะมวยไทยและภูมิปัญญาไทยให้มีคุณค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

วิสัยทัศน์

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย เป็นคณะที่ผลิตบัณฑิตตรงตามคุณลักษณะบัณฑิต ที่พึงประสงค์ มุ่งสร้างงานวิจัย นวัตกรรม บริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น การบริหารจัดการเชิงรุก เพื่อสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยสู่สากล

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตวิชาชีพด้านครูมวยไทยและพลศึกษา สาธารณสุขศาสตร์ แพทย์แผนไทยให้มีคุณภาพตรงตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

2.  สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีต่อการพัฒนาท้องถิ่น

3. บริการวิชาการทางด้านมวยไทย แพทย์แผนไทย และสาธารณสุขศาสตร์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทยสู่ท้องถิ่นและสากล

5.   การบริหารจัดการองค์กรเชิงรุกอย่างมีคุณภาพ

เป้าประสงค์ (Goals)

1.  จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบัณฑิตวิชาชีพด้านครูมวยไทยและพลศึกษา สาธารณสุขศาสตร์ แพทย์แผนไทย พัฒนาท้องถิ่นและสากลอย่างมีคุณภาพ

2.  มีงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ

3.  บริการวิชาการทางด้านสุขภาวะ ด้านมวยไทย แพทย์แผนไทย และสาธารณสุขศาสตร์สู่ท้องถิ่นและสากลอย่างมีคุณภาพ

4.  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสู่ท้องถิ่นและสากลอย่างมีประสิทธิผล

5. การบริหารจัดการเชิงรุกด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)

ประเด็นกลยุทธ์ที่  1 : ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

          ประเด็นกลยุทธ์ที่  2 : สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่พัฒนาท้องถิ่น

          ประเด็นกลยุทธ์ที่  3 : บริการวิชาการด้านสุขภาวะ  ด้วยภูมิปัญญาไทยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

          ประเด็นกลยุทธ์ที่  4 : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย สู่ท้องถิ่นและสากล

         ประเด็นกลยุทธ์ที่  5 : พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเชิงรุก ให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล