Select image to upload:
ITA 2024 – Muaythai

ITA 2024

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)ของวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ปี 2567

O1-โครงสร้างหน่วยงาน

O2-ข้อมูลผู้บริหาร

O3-อำนาจหน้าที่

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O5 ข้อมูลประชาสัมพันธ์

O6 Q&A

O7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

O9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

O10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

 • คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

O11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

O12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ

 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

O13 E-Service

O14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

O15 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

O17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

O18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

O19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

O20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

O21 การขับเคลื่อนจริยธรรม

 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

O22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 • คู่มือ/ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O24 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 • คู่มือ/ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 • คู่มือ/ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O26 ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

 • คู่มือ/ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 

 • คู่มือ/ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy  

 • คู่มือ/ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา 

 • คู่มือ/ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน 

 • คู่มือ/ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 

 • คู่มือ/ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตt Policy 

 • คู่มือ/ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O33 รายงานผลการดำเนินการการป้องกันการทุจริตประจำปี 

 • คู่มือ/ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

 • คู่มือ/ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O35 รายงานผลดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

 • คู่มือ/ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
Scroll to Top
Share via
Copy link