การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)ของวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ปี 2567

ตัวชี้วัดที่ 9  การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1  ข้อมูลพื้นฐาน

O1-โครงสร้างหน่วยงาน

O2-ข้อมูลผู้บริหาร

O3-อำนาจหน้าที่

O4 ข้อมูลการติดต่อ

O5 ข้อมูลประชาสัมพันธ์

O6 Q&A


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการดำเนินงานและงบประมาณ

O7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

O9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

O10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

O11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

O12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ

O13 E-Service


ตัวชี้วัดที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

O14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O15 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


ตัวชี้วัดที่ 9.4   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลหาพัสดุ

O19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

O20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

O21 การขับเคลื่อนจริยธรรม


ตัวชี้วัดที่ 9.5   การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O24 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม

O25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10   การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 10.1   การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน

นโยบาย  No Gift Policy

O2ุ6 ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

O27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 

O28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

O29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

O28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

O28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

O28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

O28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

O28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy