วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ้านจอมบึง ก่อตั้งโดย ผศ.ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548 ตามมติเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัย มีฐานะเทียบเท่าคณะ บริหารงานภายใต้ การสรรหารายได้แบบพึ่งตนเอง

 วิทยาลัยมวยไทยศึกษาดําเนินการจัดการศึกษาเป็นเวลากว่า 4 ปี มีการจัดการเรียนการสอน 4 ระดับ

คือ ระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโทและปริญญาเอก โดยระยะแรกได้เปิด สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตมวยไทย ต่อมาได้เปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามวยไทยศึกษา มีเครือข่ายความร่วมมือจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโทหลายแห่ง ดังนี้

– ปีการศึกษา 2548 เปิดสอนรุ่นที่ 1 ณ สถาบันพลศึกษาวิทยาเขตมหาสารคาม

– ปีการศึกษา 2549 และปีการศึกษา 2550 เปิดสอนรุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 ตามลําดับ ณ ศูนย์การ เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยงตามแนวพระราชดําริ และศูนย์สาธิตส่งเสริมงานศิลปาชีพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (บุ่งตาหลัว) บชร. 2 ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

– ปีการศึกษา 2550 เปิดสอนรุ่นที่ 4 ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตศรีสะเกษ

– ปีการศึกษา 2552 เปิดสอนรุ่นที่ 5 และ 6 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และศูนย์อนุรักษ์ ศิลปะมวยไทยแห่งชาติ สนามกีฬาศุภชลาศัย

ผลจากการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโทสาขาวิชามวยไทยศึกษาแล้วถึง 5 รุ่น สามารถผลิต มหาบัณฑิตมวยไทยเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการด้านมวยไทยได้อยางมีประสิทธิภาพ จึงสร้างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชามวยไทยศึกษาเปิดสอนในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2550 เป็นหลักสูตรปริญญาเอก มวยไทยศึกษารุ่นแรกของโลก จัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยมวยไทยศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง เปิดสอนรุ่นที่ 2 ในปี การศึกษา 2551 และรุ่นที่ 3 ปี การศึกษา 2552 ตามลําดับ ต่อมาจึงได้สร้างและพัฒนาหลักสูตรมวยไทยศึกษา จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชามวยไทยศึกษา ในภาคเรียนที่ 2552 ปัจจุบันมีนักศึกษาภาค พิเศษแล้วหนึ่งรุ่น และเปิดรับนักศึกษาภาคปกติในปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป


                    ด้วยเล็งเห็นถึงความสําคัญของการอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญามวยไทยในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง วิทยาลัยมวยไทยศึกษาจึงริเริ่มโครงการแพทย์แผนไทย โดยเปิดสอนหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ในปีการศึกษา 2551 เป็นต้นมา

                    ปัจจุบันมีนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ภาคพิเศษรวม 3 รุ่น ภาคปกติ 1 รุ่น จัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง เป้าหมายที่สําคัญในอนาคตวิทยาลัยมวยไทยศึกษาจะดําเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาสร้างเสริมสุขภาพ และโครงการจัดการศึกษามวยไทยออนไลน์ (E-Learning) ผ่านเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ