ข่าวมวยไทย@จอมบึง วันที่ 14 พฤษภาคม 2567

ข่าวมวยไทย@จอมบึง วันที่ 14 พฤษภาคม 2567

วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2567

โครงการยกระดับภูมิปัญหาสมุนไพรท้องถิ่นการบริการเชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยว

วัตถุประสงค์​

1. เพื่อยกระดับภูมิปัญญาสมุนไพรท้องถิ่นสู่การบริการเชิงสุขภาพ

​2. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้มีรายได้และสามารถพึงพาตนเองได้

ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลเบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

—————————————————————-

รับชมภาพบรรยากาศอบรม คลิก