ข่าวมวยไทย@จอมบึง วันที่ 29 เมษายน 2567

ข่าวมวยไทย@จอมบึง วันที่ 29 เมษายน 2567

ข่าววันที่ 29 เมษายน 2567

โครงการเพิ่มขีดความสามารถฐานทุนวัฒนธรรม “มวยไทย” สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

สาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

จัดโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567

ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2567

ณ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมืองราชบุรี

วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะและเทคนิคมวยไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถบนฐานทุนวัฒนธรรม “มวยไทย” สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

2.เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบบนฐานวัฒนธรรมชุมชน ที่เชื่อมโยงกับศิลปะการต่อสู้มวยไทยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

—————————————————————-

รับชมภาพบรรยากาศอบรม คลิก