ข่าวมวยไทย@จอมบึง วันที่ 2 พฤษภาคม 2567

ข่าวมวยไทย@จอมบึง วันที่ 2 พฤษภาคม 2567

ข่าววันที่ 2-4 พฤษภาคม 2567

สาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

โครงการพัฒนาเครือข่ายเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “มวยไทยและภูมิปัญญาไทย”

วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2567

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (เมืองราชบุรี)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะและเทคนิคมวยไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถบนฐานทุนวัฒนธรรม “มวยไทย” สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

2.เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยมวยไทย

3.เพื่อจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมวยไทยและภูมิปัญญาไทยจังหวัดราชบุรี

—————————————————————-

รับชมภาพบรรยากาศอบรม คลิก