ข่าวมวยไทย@จอมบึง วันที่ 9 เมษายน 2567

ข่าวมวยไทย@จอมบึง วันที่ 9 เมษายน 2567

วันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2567

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

ว่าด้วยการดำเนินงานโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะ

ผู้สูงอายุในชุมชน

ด้วยศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาไทย

ระหว่าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

กับ

ที่ว่าการอำเภอโพธาราม,
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี,
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม,
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเลือก, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒,
วัดบ้านเลือก,
เทศบาลตำบลบ้านเลือก,
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธาราม

โดยทุกภาคส่วน “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้าง” การจัดการเรียนรู้ให้ผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความสุข เกิดทักษะในการดูแลตนเองมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนี้

1. ส่งเสริมสุขภาพร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม ของผู้สูงอายุ เป้าหมายในการส่งเสริม เพื่อให้ผู้สูงอายุ
ได้ออกกำลังกายและได้เกิดการรวมกลุ่มในการทำกิจกรรมร่วมกัน ทำให้ได้รับการเยียวยาฟื้นฟูทั้งสภาพทางด้านร่างกายและจิตใจ

2. ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ ในเรื่องที่ผู้สูงอายุให้ความสำคัญและมีความสนใจ ลดช่องว่างของผู้สูงอายุในการเข้าถึงเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมในปัจจุบัน

3. ส่งเสริมสวัสดิการในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุและการทำประโยชน์เพื่อชุมชน 

4. ส่งเสริมการมีรายได้และการมีงานทำของผู้สูงอายุ เช่น การฝึกอาชีพที่ผู้สูงอายุมีความสนใจ ส่งเสริมการรวมกลุ่มผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากฝีมือของผู้สูงอายุ

5. ส่งเสริมความสามารถด้านวัฒนธรรมภูมิปัญญาที่ผู้สูงอายุมีอยู่ เป็นการสร้างคุณค่า ยกย่องเชิดชู           ภูมิปัญญาและประสบการณ์ของผู้สูงอายุ และเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีอยู่สืบต่อไป

—————————————————————-

รับชมภาพบรรยากาศอบรม คลิก