Main menu
ฐานข้อมูลงานวิจัย
 • ฐานข้อมูลงานวิจัยวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ
 • แหล่งทุนวิจัย
 • ฐานข้อมููลOnline
 • Website สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ
 • ฐานข้อมูลบริการวิชาการ
 • ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
 • ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ
 • ข้อมูลโครงการผู้สูงอายุ
 • ข้อมูลการส่งเสริมรายได้
 • เว็ปไซด์เกี่ยวกับมวยไทย

  Display Best view with 1024X768 Pixels and support Internet explorer 8.0

   

   

   

   

  ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

   

  Vision

  ปรัชญา

  ส่งเสริมภูมิปัญญาไทยให้มีคุณค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

  วิสัยทัศน์

  เป็นองค์กรที่ผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพ ด้านการส่งเสริมสุขภาวะเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยมวยไทย แพทย์แผนไทย และสาธารณสุขศาสตร์ ภายในปี พ.ศ.2564

  พันธกิจ

  1.ผลิตบัณฑิตวิชาชีพด้านครูมวยไทยและพลศึกษา สาธารณสุขศาสตร์ แพทย์แผนไทยให้มีคุณภาพตรงตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
  2.สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีต่อการพัฒนาท้องถิ่น
  3.บริการวิชาการทางด้านมวยไทย แพทย์แผนไทย และสาธารณสุขศาสตร์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น
  4.ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทยสู่ท้องถิ่นและสากล
  5.การบริหารจัดการองค์กรเชิงรุกอย่างมีคุณภาพ
  6. สนองในโครงการพระราชดำริ

  เป้าประสงค์

  1. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ
  2. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ
  3. บริการวิชาการสนองต่อท้องถิ่นและสากลอย่างมีคุณภาพ
  4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยอย่างมีประสิทธิผล
  5. การบริหารจัดการเชิงรุกด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ

  ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)


  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่พัฒนาท้องถิ่น
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : บริการวิชาการด้านสุขภาวะ ด้วยภูมิปัญญาไทยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย สู่ท้องถิ่นและสากล
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเชิงรุก ให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

  Web Design Factory
  จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซด์

  เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553