รองศาสตราจารย์
ดร. ชาญชัย ยมดิษฐ์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
และนายกสมาคมมวยไทยศึกษานานาชาติและอาจารย์สาขามวยไทยศึกษา
อาจารย์สาขามวยไทยศึกษาและพละศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ สุขแสวง

คณบดี

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ิ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และงานวิจัย

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

อาจารย์ภณิชชา จงสุภางค์กุล

รองคณบดีฝ่ายบริหาร และแผนงานบริหาร

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

อาจารย์รุ่งนภา สิงห์สถิตย์

รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

อาจารย์เฟื่องลดา ทบศรี
ประธานสาขาการแพทย์แผนไทย
อาจารย์นัฏกร สุขเสริม
ประธานสาขาสาธารณสุขศาสตร์
อาจารย์บารมี ชูชัย
ประธานสาขามวยไทยศึกษาและพลศึกษา
อาจารย์อัญทิวา อุ่นไธสง
หัวหน้าสำนักการแพทย์แผนไทย
นางสาวศศิมา ว่องไว
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานคณบดี