Main menu

มวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
 • ประวัติความเป็นมา
 • ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 • กรรมการบริหาร
 • หลักสูตรที่เปิดสอน
 • ความร่วมมือ(MOU)
 • วีดีทัศน์แนะนำ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ
 • E-Learning
 • สมาคมครูมวยไทยศึกษาแห่งประเทศไทย
 • บุคลากร
 • เอกสารอิเลคทรอนิค
 • กิจกรรมต่างๆ
 • เว็ปไซด์เกี่ยวกับมวยไทย
 • www.muaythaichaiyo.com
 • www.muaythai2000.com
 • www.muaythai.com
 • www.muaythai.co.th
 • มวยไทยโบราณ
 • เว็ปไซด์เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย
 • กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
 • สมาคมแพทย์แผนไทย
 • สมุนไพรดอทคอม
 • ศูนย์ข้อมูลสมุนไพร
 • สถาบันการแพทย์แผนไทย
 • สำนักงานข้อมูลสมุนไพร มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ฤาษีดัดตนฉบับดิจิทัล

 • Display Best view with 1024X768 Pixels and support Internet explorer 8.0

   

   

   

   

  ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

   

  Vision

  ปรัชญา

  ส่งเสริมภูมิปัญญาไทยให้มีคุณค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

  วิสัยทัศน์

  เป็นองค์กรผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพด้านมวยไทย แพทย์แผนไทย และสาธารณสุขชุมชน และมีการบริหารจัดการที่ดีสู่สังคม ในปี พ.ศ.2560

  พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพด้านมวยไทย แพทย์แผนไทย และสาธารณสุขชุมชน

  2. ส่งเสริมการวิจัยด้านมวยไทย แพทย์แผนไทย และสาธารณสุขชุมชน

  3. บริการวิชาการด้านมวยไทย แพทย์แผนไทย และสาธารณสุขชุมชน

  4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมด้านมวยไทย แพทย์แผนไทย และสาธารณสุขชุมชน

  5. การบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศด้านมวยไทย แพทย์แผนไทย และสาธารณสุขชุมชนสู่สากล

  เป้าประสงค์

  1. ผ่านเกณฑ์ประเมินตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของ สมศ. กพร. สกอ. ในระดับดี

  2. ผลิตงานวิจัยของอาจารย์บุคลากรและนักศึกษาเพิ่มขึ้นปีละ อย่างน้อย ร้อยละ 5

  3.ให้บริการวิชาการด้านมวยไทย,การแพทย์แผนไทยและสาธารณสุขชุมชนที่สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
  อย่างน้อย 2 ชุมชน

  4.อนุรักษ์ส่งเสริมและเผยแพร่มวยไทย,การแพทย์แผนไทยและสาธารณสุขชุมชนภายในประเทศและต่างประเทศ
  อย่างน้อย 10 เครือข่าย

  5.มุ่งสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพด้านมวยไทย,การแพทย์แผนไทยและสาธารณสุขชุมชน ตามเกณฑ์มาตรฐานของแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best practice)

  Web Design Factory
  จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซด์

  เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553