Main menu
เว็ปไซด์เกี่ยวกับมวยไทย

Display Best view with 1024X768 Pixels and support Internet explorer 8.0
   
บุคลากรสายวิชาการ
รองศาสตราจารย์.ดร. ชาญชัย ยมดิษฐ์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย และนายกสมาคมมวยไทยศึกษานานาชาติและอาจารย์สาขามวยไทยศึกษา , อาจารย์สาขามวยไทยศึกษาและพละศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สำราญ สุขแสวง
คณบดี วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย , อาจารย์สาขามวยไทยศึกษาและพละศึกษา
อาจารย์รวย ตั้งมุททาภัทรกุล
อาจารย์สาขามวยไทยศึกษาและพลศึกษา
อาจารย์ ดร.กิตติธัช มาลาหอม
อาจารย์สาขามวยไทยศึกษาและพละศึกษา
อาจารย์กันตา นิ่มทัศนศิริ
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
อาจารย์เฟื่องลดา ทบศรี
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
อาจารย์อัญทิวา อุ่นไธสง
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
อาจารย์ระพีพร ชนะภักดิ์
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
อาจารย์ ดร.อณิชมา ไทยวานิช
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
อาจารย์อัชฌา สมนึก
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

อาจารย์ญษมณ ละทัยนิล

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

อาจารย์วิภาวี จันทศรี

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

 

อาจารย์ ดร.รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

 

 

อาจารย์ ดร.ชลธิรา กาวไธสง

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

อาจารย์ณิภารัตน์ บุญกุล

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

อาจารย์สานนท์ เลาหบุตร

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

อาจารย์รุ่งนภา สิงห์สถิตย์

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

อาจารย์นัฏกร สุขเสริม

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

อาจารย์ภณิชชา จงสภางค์กุล

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

อาจารย์รัชดาพร ฐานมั่น

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

อาจารย์ ดร.รินรำไพ พุทธิพันธ์

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

Web Design Factory
จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซด์

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553