Main menu
 • คำรับรองของคณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ
 • ประวัติความเป็นมา
 • ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 • โครงสร้างการบริหารวิทยาลัยฯ
 • คณะกรรมการประจำคณะ
 • คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ
 • ทำเนียบบุคลากร
 • หลักสูตรที่เปิดสอน
 • ความร่วมมือ(MOU)
 • วีดีทัศน์แนะนำ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ
 • E-Learning
 • ระบบงานประกันคุณภาพงานวิจัย และการศึกษา
 • สมาคมครูมวยไทยศึกษาแห่งประเทศไทย
 • บุคลากรสายวิชาการ
 • บุคลากรสายสนับสนุน
 • เอกสารอิเลคทรอนิค
 • กิจกรรมต่างๆ
 • อัตลักษณ์
 • ส่งเอกสาร มคอ.3
 • แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2561
 • แผนกลยุทธ์ประจำปี2561-2564
 • แผนปฏิบัติการประจำปี2563
 • Q&A
 • IMSA Chanpions
 • ฐานข้อมูลงานวิจัย
 • ฐานข้อมูลงานวิจัยวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ
 • แหล่งทุนวิจัย
 • ฐานข้อมููลOnline
 • Website สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ
 • ฐานข้อมูลบริการวิชาการ
 • ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
 • ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ
 • ข้อมูลโครงการผู้สูงอายุ
 • ข้อมูลการส่งเสริมรายได้
 • เว็ปไซด์เกี่ยวกับมวยไทย

  Display Best view with 1024X768 Pixels and support Internet explorer 8.0
     
  บุคลากรสายวิชาการ

  รองศาสตราจารย์.ดร. ชาญชัย ยมดิษฐ์
  ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย และนายกสมาคมมวยไทยศึกษานานาชาติ

  สาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สำราญ สุขแสวง
  คณบดี วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

  สาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา

  อาจารย์รวย ตั้งมุททาภัทรกุล
  สาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา
  อาจารย์ ดร. วรยุทธ์ ทิพย์เที่ยงแท้
  สาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา
  อาจารย์ บารมี ชูชัย
  สาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา
  อาจารย์ ปรวัฒน์ แขกสินทร
  สาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา
  อาจารย์ประสิทธิ์ชัย ผาสุข
  สาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันตา นิ่มทัศนศิริ
  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
  อาจารย์เฟื่องลดา ทบศรี
  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
  อาจารย์อัญทิวา อุ่นไธสง
  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
  อาจารย์ระพีพร ชนะภักดิ์
  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
  อาจารย์อัชฌา สมนึก
  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

  อาจารย์ญษมณ ละทัยนิล

  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

  อาจารย์วิภาวี จันทศรี

  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์

  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

   

   

  อาจารย์ ดร.ชลธิรา กาวไธสง

  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณิภารัตน์ บุญกุล

  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

  อาจารย์รุ่งนภา สิงห์สถิตย์

  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

  อาจารย์นัฏกร สุขเสริม

  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

  อาจารย์ภณิชชา จงสภางค์กุล

  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

  อาจารย์รัชดาพร ฐานมั่น

  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

  อาจารย์ ดร.รินรำไพ พุทธิพันธ์

  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

  อาจารย์สานนท์ เลาหบุตร

  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

  Web Design Factory
  จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซด์

  เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553