Main menu
Main menu
ฐานข้อมูลงานวิจัย
 • ฐานข้อมูลงานวิจัยวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ
 • แหล่งทุนวิจัย
 • ฐานข้อมููลOnline
 • Website สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ
 • ฐานข้อมูลบริการวิชาการ
 • ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
 • ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ
 • ข้อมูลโครงการผู้สูงอายุ
 • ข้อมูลการส่งเสริมรายได้
 • เว็ปไซด์เกี่ยวกับมวยไทย

  Display Best view with 1024X768 Pixels and support Internet explorer 8.0
     
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  tr>
  ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องอื่นปฏิกิริยาบนไมโครเพลท จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ร่าง ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องอื่นปฏิกิริยาบนไมโครเพลท จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง งบประมาณเงินรายได้(สะสม) 2566
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566
  ประกาศวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย จำนวน 8 รายการด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย จำนวน 8 รายการด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 (ฉบับใหม่)
  ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565
  ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565
  ประกาศ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ สอบราคาซื้อเครื่องครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติเวชกรรมไทย จำนวน ๑๒ รายการ
  ประกาศ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ สอบราคาซื้อเครื่องครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติเวชกรรมไทย จำนวน ๑๑ รายการ

  Web Design Factory
  จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซด์

  เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553