Main menu
เว็ปไซด์เกี่ยวกับมวยไทย

Display Best view with 1024X768 Pixels and support Internet explorer 8.0
   
ข่าวการศึกษา
สำนักวิทยบริการ จัดบริการเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อสืบค้นฐานข้อมูล ให้บริการแก่นักศึกษา ณ ชั้น4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ(ห้องสมุด)
กำหนดการรับบุคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขามวยไทยศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
เกณฑ์มาตรฐานการตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษา
ปฏิทินวิชาการของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2561
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรผู้ที่สำเร็จการศึกษาทุกท่านครับ
การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ของวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ 2559
ปฏิทินงานวิชาการของนักศึกษาภาคพิเศษ รุ่น (17, 18, 19, 20)
ประกาศการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ ปีการศึกษา 2560
กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารายใหม่และรายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560
หลักสูตรมวยไทยศึกษาและพลศึกษา ผ่านการรับรองจากครุสภา
ตารางอบรมทักษะด้านคอมพิวเตอร์นักศึกษาปีการศึกษา 2559 (ชั้นปีที่ 2 รหัส 58)
ประชาสัมพันธ์ตารางสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 2559
โครงการการฝึกอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙
กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปี พ.ศ. 2559
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 โครงการรับนักศึกษาใหม่ "ตามรอยพี่ ว่าที่แพทย์แผนไทย"
การจัดการแข่งขันชกมวย มหกรรม MC FIGHT มวยไทยนานาชาติครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 1 มีนาคม 2559 ณ เวทีมวยชั่วคราว หน้าอาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ภาคปกติ) สังกัด วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย + การแพทย์แผนไทยบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี สาขาการแพทย์แผนไทย
ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ภาคพิเศษ) สังกัด วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ภาคปกติ) สังกัด วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
ขั้นตอนการขอผ่อนผันรับเข้าราชการทหารกองประจำการ (การเกณฑ์ทหาร)
ประกาศผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1/2558 รายระเอียดแยกตามเอกสาร
แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2558
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 28 - 29 ก.ค. 58 ณ หอประชุมใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
กำหนดการงานพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปี พ.ศ. 2558
วิธีการตรวจสอบผลการเรียน (เกรด) สำหรับนักศึกษา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเข้ารับการอบรมในวันที่ ๘,๙ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. และสอบวัดผลตามตารางที่กำหนด ๘ เมษายน ๒๕๕๘ คณะที่เข้าอบรม - คณะครุศาสตร์ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๙ เมษายน ๒๕๕๘ คณะที่เข้าอบรม - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - คณะวิทยาการจัดการ - คณะวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ
ประชาสัมพันธ์นักศึกษาพิการที่ประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา
ตารางการติวสอบใบประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย 2557
กำหนดการรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล และรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)
ขอแสดงความยินดีกับ นายสมภพ สานุสันต์ นักศึกษาสาขามวยไทยศึกษา ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (เหรียญทองแดง) กีฬามวยสากลสมัครเล่น รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กิโลกรัม
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟัง การสอบวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต
ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ประกาศเรื่องทุนอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี
กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปี พ.ศ. 2556
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่องกำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา
แจ้งจบนักศึกษาประจำภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2555
ประกาศเรื่องแจ้งจบประจำปีการศึกษา 2/2555
กำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ภาคเรียนที่ 1 / 2555
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่องกองประกอบโรคศิลปะ รับรองหลักสูตร การแพทย์แพนไทย ของวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนารายงานความคืบหน้าวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2554
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชามวยไทยศึกษา รอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554
กำหนดการแจ้งจบระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท และปริญญาเอก) ประจำเดือนธันวาคม 2554
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขามวยไทยศึกษา
แบบฟอร์มขอเสนออนุมัติผลการสำเร็จการศึกษา
ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ิ (Comprehensive Examination)
ประกาศผลการสอบวัดคุณสมบัติ (Quality Examination)
รายชื่อวารสารวิชาการ
ด่วนผู้ที่สนใจสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา ฟรี ทุนการศึกษาของมูลนิธิวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึงจำนวน 1 ทุน 5,000 บาท
โครงการแต่งกายดี สุขภาพดี สมศักดิ์ศรี นักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกรุ่น ภาคเรียนที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2553
ภาพบรรยากาศนักศึกษาปริญญาเอกมวยไทยศึกษารุ่น 2 สอบประมวลความรู้วิทยานิพนธ์ วันที่ 17-18 ม.ค. 54
ภาพบรรยากาศการเข้ารับการอบรมโครงการกระตุกต่อมความคิดของนักศึกษามวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ปี 1
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯเดินทางไปเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทย ณ ประเทศรัสเซียวันที่ 17-26 พ.ย.53
กำหนดการสอบประมวลความรู้ นักศึกษาปริญญาโท มวยไทยศึกษา รุ่น 5
กำหนดการสอบประมวลความรู้ นักศึกษาปริญญาโท มวยไทยศึกษา รุ่น 6
กำหนดการสอบวัดคุณสมบัติ นักศึกษาปริญญาเอก มวยไทยศึกษา รุ่น 3
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯเสนอหลักสูตรสมรรถนะครูมวยไทยที่ประเทศอังกฤษ สวิตเซอร์แลนด์และฝรั่งเศส
ประกาศผลสอบวัดคุณสมบัติ หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชามวยไทยศึกษาครั้งที่๑
งานสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับมวยไทย โดยนักศึกษาปริญญาโท มวยไทยศึกษารุ่น5ศูนย์แพร่
สำนักพิมพ์ MC ถ่ายทำภาพประกอบหนังสือของกองส่งเสริมสุขภาพและพละศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชามวยไทยศึกษา
กำหนดการสอบประมวลความรู้นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชา มวยไทยศึกษา รุ่น ๒
รายชื่อนักศึกษาสมัครเรียนปริญญาตรีแพทย์แผนไทยประจำปีการศึกษา 2553 (ภาคพิเศษ)
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อ วิชาแพทย์แผนไทย ปริญญาตรีั ภาคปกติ รุ่น2
ประกาศแจ้งกำหนดการสอบข้อเขียน สาขาวิชามวยไทยศึกษา และสาขาวิชาแพทย์แผนไทยภาคปกติ
เกร็ดความรู้น้ำมันมะพร้าวป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ได้อย่างไร?
ประกาศแจ้งกำหนดการชำระเงินประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2552
ประกาศแจ้งกำหนดรายงานตัว สาขาวิชามวยไทยศึกษา
ประกาศแจ้งกำหนดสอบข้อเขียน สาขาวิชาแพทย์แพนไทยภาคปกติn3รายชื่อ <<< CLICK
ประชาสัมพันธ์โครงการบัณฑิตศึกษาn3แบบฟอร์ม <<< CLICK
ขอร่วมแสดงความยินดีกับนักฝึกสอนมวยไทยที่ได้รับทุนไปศึกษาต่อปริญญาโทที่ต่างประเทศn3
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่
ภาพบรรยากาศสอบประมวลความรู้นักศึกษาปริญญาโท มวยไทยศึกษา รุ่น 4
ประกาศสอบสมรรถนะครูมวยไทย นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชามวยไทยศึกษา รุ่น ๒
ประกาศสอบประมวลความรู้นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชามวยไทยศึกษา รุ่น ๔
ประกาศผลการสอบประมวลความรู้นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชามวยไทยศึกษา รุ่น ๑
ตารางเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก มวยไทย รุ่น ๑ และ ๒
ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาเอก สาขามวยไทยศึกษา รุ่น 3
ภาพบรรยากาศนักศึกษาชมรมมวยไทยเรียนรู้ศิลปะมวยไทย
สอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชามวยไทยศึกษา รุ่น 1
สัมมนามวยไทยนานาชาติ ณ ประเทศสิงคโปร์
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท มวยไทยศึกษา ศูนย์อบจ.แพร่ ด่วน
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย รุ่น 3 (ภาคพิเศษ)
ประกาศรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชามวยไทยศึกษา (ภาคพิเศษ)
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก (รอบสอง) ป.ตรี แพทย์แผนไทย
ประกาศกำหนดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อป.ตรี แพทย์แผนไทย
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมสร้างเสริมสมรรถนะครูสอนมวยไทย 4 ภาค
บทความมวยไทย เขียนโดย จัตุชัย จำปาหอม

Web Design Factory
จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซด์

เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553