MENU
EB1
EB2
EB3
EB4
EB5
EB6
EB7
EB8
EB9
EB10
EB11
EB12
  คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  
     
         ตัวชี้วัด: การเปิดเผยข้อมูล  
 
EB1 (1) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
          เอกสาร/หลักฐาน คือ
              - คำสั่งมอบหมายงาน
              - ระบบกลไกในการเผยแพร่ข้อมูล
              - กรอบแนวทาง วิธีการและขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
 
     
 
EB1 (2) หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
          เอกสาร/หลักฐาน คือ
               1. ข้อมูลพื้นฐาน
                   1.1 โครงสร้างหน่วยงาน
                   1.2 ภารกิจของหน่วยงาน
                   1.3 ผู้บริหารที่เป็นปัจจุบัน
               2. นโยบายยุทธศาสตร์
               3. แผนปฏิบัติราชการประจำปี
               4. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
                    - สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561
               5. มาตรฐานหรือคู่มือการปฎิบัติงาน
               6. มาตรฐานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
              ......................
 
 
 
     
         ตัวชี้วัด: การมีส่วนร่วม  
 
EB2 (1) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
          เอกสาร/หลักฐาน คือ
              ระเบียบ/ข้อบังคับเรื่อง คณะกรรมการประจำคณะ / กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
               ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารกิจกรรมนักศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2549
               ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
 
     
 
EB2 (2) หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
          เอกสาร/หลักฐาน คือ
              ภาพถ่ายการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ / รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
              โครงการ/กิจกรรมนักศึกษา
 
 
 
     
         ตัวชี้วัด: การจัดซื้อจัดจ้าง  
 
EB3 (1) หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)
          เอกสาร/หลักฐาน คือ
               - ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย
 
     
 
EB3 (2) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
          เอกสาร/หลักฐาน คือ
               - ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย
 
 
     
 
EB3 (3) หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
          เอกสาร/หลักฐาน คือ
               ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
               - แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
                    - สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561
                    - สรุปผลรายจ่ายจริงงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 (งบประมาณแผ่นดิน)
                    - สรุปผลรายจ่ายจริงงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 (เงินรายได้)
               โครงการเงินงบประมาณแผ่นดิน
หน่วยงาน : วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
                    - โครงการเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
                    - โครงการเงินงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2561
 
     
 
EB3 (4) หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
          เอกสาร/หลักฐาน คือ
               - ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย
              ......................
 
 
 
     
  ตัวชี้วัด: การดำเนินงานตามภารกิจ  
 
EB4 (1) หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
          เอกสาร/หลักฐาน คือ
              - แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
              
 
     
 
EB4 (2) หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)
          เอกสาร/หลักฐาน คือ
              สรุปผลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและแนวทางการพัฒนาประจำปีการศึกษา
              ......................
 
     
 
EB4 (3) หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
          เอกสาร/หลักฐาน คือ
               - สรุปผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561
              
 
 
 
     
  ตัวชี้วัด: การปฏิบัติงานตามหน้าที่  
 
EB5 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและ การดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
          เอกสาร/หลักฐาน คือ
               - ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย
              
 
 
 
     
 

ตัวชี้วัด: เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 
 
EB6 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
          เอกสาร/หลักฐาน คือ

- คำรับรอง คณบดี กับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ภาษาไทย)
- คำรับรอง คณบดี กับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ภาษาอังกฤษ)

- คำรับรอง คณบดี กับ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ งานวิจัย และกิจกรรมนักศึกษา

- คำรับรอง คณบดี กับ รองคณบดีฝ่ายแผนงาน บริหาร และประกันคุณภาพการศึกษา

              
 
 
 
     
  ตัวชี้วัด: การจัดการเรื่องร้องเรียน  
 
EB7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
          เอกสาร/หลักฐาน คือ
              - ข้อร้องเรียนและข้อปรับปรุง
              
 
 
 
     
  ตัวชี้วัด: การรับสินบน  
 
EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
          เอกสาร/หลักฐาน คือ
               - ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย
              
 
 
 
     
  ตัวชี้วัด: การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต  
 
EB9 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
          เอกสาร/หลักฐาน คือ
              ประกาศมหาวิทยาลัยการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
              
 
 
 
     
  ตัวชี้วัด: การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
 
EB10 (1) หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ในหน่วยงาน
          เอกสาร/หลักฐาน คือ
               - ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย
              
 
     
 
EB10 (2) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนในหน่วยงาน
          เอกสาร/หลักฐาน คือ
               - ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย
              
 
 
 
     
  ตัวชี้วัด: แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 
EB11 (1) หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
          เอกสาร/หลักฐาน คือ
              จัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้องร่วมกับมหาวิทยาลัย
              ......................
 
     
 
EB11 (2) หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
          เอกสาร/หลักฐาน คือ
               - ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย
              
 
 
 
     
  ตัวชี้วัด: มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ  
 
EB12 (1) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
          เอกสาร/หลักฐาน คือ
               - พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
               - ขั้นตอน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบฟอร์มในการจัดซื้อจัดจ้าง
              
 
     
 
EB12 (2) หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ หรืออนุญาต)
          เอกสาร/หลักฐาน คือ
               - ขั้นตอนการขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา ใบรับรองการเป็นนักศึกษา
              
 
 
 
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 032-910223