ข้อมูลพื้นฐาน
    O1 โครงสร้างหน่วยงาน
         - โครงสร้างการบริหารคณะวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
         - คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
O3 อำนาจหน้าที่
         - ภารกิจของหน่วยงาน
O4 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
         - ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์
O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
         - แผนที่และเบอร์ติดต่อหน่วยงานราชการภายใน
O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
         - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยคณะกรรมการประจำส่วนราชการ
         - การรับรองหลักสูตร
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
         - ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ
O8 Q&A
         - สอบถามข้อมูลและปัญหาทางวิชาการและด้านอื่น ๆ
O9 Social Network
         - แฟนเพจคณะวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
  การบริหารงาน
    O10 แผนดำเนินงานประจำปี
         - แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
         - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน เป็นข้อมูลของปี 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
         - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564
O13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
         - มาตรฐานการปฏิบัติงาน
O14 มาตรฐานการให้บริการ
         - มาตรฐานการให้บริการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
         - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
         - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17 E-Service
         - ระบบรับสมัครนักศึกษา
         - ระบบสารสนเทศนักศึกษา
         - ระบบวารสารวิจัยออนไลน์
  การบริหารเงินงบประมาณ
    O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
         - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (เงินแผ่นดิน)
         - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (เงินรายได้)
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
         - สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (เงินแผ่นดิน)
         - สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (เงินรายได้)
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
         - สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (เงินแผ่นดิน)
         - สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (เงินรายได้)
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ
         - แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปี 2564
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(พ.ศ.2564)
         - ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
         - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร. 1 และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปี 2564
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาวัสดุประจำปี
         - สรุปรายงานวัสดุคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  การบริหารทรัพยากรบุคคล
    O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
         - แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564)
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
         - แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564)
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
         - แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564)
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
         - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  การส่งเสริมความโปร่งใส
    O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
         - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
         - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
         - สายตรงอธิการบดี
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
         - ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น(กล่องข้อความ)
         - ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
         - ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2564
  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
    O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
         - คำรับรอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กับ คณบดีคณะวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย(ภาษาไทย)
         - คำรับรอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กับ คณบดีคณะวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย(ภาษาอังกฤษ)
         - คำรับรอง คณบดี กับ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และงานวิจัย
         - คำรับรอง คณบดี กับ รองคณบดีฝ่ายแผนงาน และบริหาร
         - คำรับรอง คณบดี กับ รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา
         - นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
         - กิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด
O36 การประเมินความเสี่ยงการการทุจริตประจำปี
         - ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
         - ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
         - ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
         - ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องการทุจริต รอบ 6 เดือน
         - ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
         - ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย
  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
    O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
         - ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย
O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
         - ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย
O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
         - ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย
O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
         - http://muaythai.mcru.ac.th
O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน
         - ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย
O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
         - ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย
O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
         - ใช้เอกสารหลักฐานของระดับมหาวิทยาลัย