ข้อมูลพื้นฐาน
    O1 โครงสร้างหน่วยงาน
         - โครงสร้างการบริหารคณะวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
         - คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
O3 อำนาจหน้าที่
         - อำนาจหน้าที่
O4 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
         - แผนกลยุทธ์์ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2568
O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
         - แผนที่และเบอร์ติดต่อหน่วยงานราชการภายใน
O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
         - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยคณะกรรมการประจำส่วนราชการ
         - การรับรองหลักสูตร
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
         - ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ
O8 Q&A
         - สอบถามข้อมูลและปัญหาทางวิชาการและด้านอื่น ๆ
O9 Social Network
         - แฟนเพจคณะวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
  การบริหารงาน
    O10 แผนดำเนินงานประจำปี
         - แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
O11 รายงานผลการดำเนินงาน
         - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน เป็นข้อมูลของปี 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)
O12 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 4 (09/11/64)
O13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
         - มาตรฐานการปฏิบัติงาน
O14 มาตรฐานการให้บริการ
         - มาตรฐานการให้บริการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
         - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
         - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17 E-Service
         - ระบบรับสมัครนักศึกษา
         - ระบบสารสนเทศนักศึกษา
         - ระบบวารสารวิจัยออนไลน์
  การบริหารเงินงบประมาณ
    O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
         - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (เงินแผ่นดิน)
         - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (เงินรายได้)
O19 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ สิ้นไตรมาส 1 (13/01/65)
O20 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ สิ้นไตรมาส 4 (08/10/64)
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ
         - แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปี 2565
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(พ.ศ.2565)
         - ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
         - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร. 1 และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปี 2565
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาวัสดุประจำปี
         - สรุปรายงานวัสดุคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  การบริหารทรัพยากรบุคคล
    O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
         - แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2565)
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
         - แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2565)
027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
         - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี รอบ 1 เมษายน 64 – 30 กันยายน 2564
         - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี รอบ 1 ตุลาคม 64 – 31 มีนาคม 2565
  การส่งเสริมความโปร่งใส
    O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
         - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
         - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
         - สายตรงอธิการบดี
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
         - ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
         - ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
         - ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2565
  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
    O34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
         -(No Gift Policy)
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
         - กิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด
O36 การประเมินความเสี่ยงการการทุจริตประจำปี
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
         - ข่าวกิจกรรมมอบป้ายมาตรฐานทางจริยธรรม 7 ประการโดยท่านอธิการบดีมอบให้กับคณบดี ผอ.สำนัก/สถาบัน ผอ.โรงเรียนสาธิต ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้างานเพื่อติดตั้งยังอาคารสำนักงานของแต่ละหน่วยงาน
         - ข่าวกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการยกร่างประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร และผู้เรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
         - จัดทำป้ายมาตรฐานทางจริยธรรม 7 ประการ
         - ภาพกิจกรรมมอบป้ายมาตรฐานทางจริยธรรม 7 ประการ
         - ภาพการประชุมคณะกรรมการยกร่างประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร และผู้เรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องการทุจริต รอบ 6 เดือน
         - บันทึกข้อความรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พศ 2565(รอบ 6 เดือน)
         - รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พศ 2565(รอบ 6 เดือน)
         - รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส1 ปีงบประมาณ 2565
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
    O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน