1

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
Main menu
ฐานข้อมูลงานวิจัย
 • ฐานข้อมูลงานวิจัยวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ
 • แหล่งทุนวิจัย
 • ฐานข้อมููลOnline
 • ฐานข้อมูลบริการวิชาการ
 • ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
 • ข้อมูลโครงการบริการวิชาการ
 • ข้อมูลโครงการผู้สูงอายุ
 • ข้อมูลการส่งเสริมรายได้
 • เว็ปไซด์เกี่ยวกับมวยไทย

  Display Best view with 1024X768 Pixels and Microsoft Edge

  Activities

  ข่าวสารและกิจกรรม

  ภาพบรรยากาศการสรงน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์ 2564


  โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สำหรับนักศึกษา วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ

  โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ

  แนะแนวประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา


  แนะแนวประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา โรงเรียนอุมดมสิทธิศึกษา


  Open House การรับสมัครนักศึกษาของโรงเรียนเครือข่ายในเขต 8


  การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ "U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล" บ้านเลือก


  ภาพบรรยากาศการประชุมบุคลากรวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความเสี่ยงและการตรวจสอบภายใน


  โครงการงานประชุมวิชาการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการอบรมความรู้เพื่อสอบบรรจุฯ


  โครงการรณรงค์โรคไข้เลือดออก ณ โรงเรียนหนองตาเนิด


  พิธีเปิดโครงการค่ายมวยไทย พัฒนาเด็กไทยพัฒนาชาติยั่งยืน


  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลฯ


  การประชุม โครงการ "U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล" พื้นที่ปฏิบัติงาน ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

  การอบรมให้ความรู้ด้านเทคนิคการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในชุมชน กลุ่มเปราะบางในชุมชน และสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน ให้กับคณะทำงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (เมืองราชบุรี) เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานตำบลเตาปูน
  การจัดโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning-3


  การปฐมนิเทศ โครงการ "U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล" พื้นที่ปฏิบัติงาน ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

  การจัดโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning-2


  การประชุมติดตามการบริหารหลักสูตรแพทย์แผนไทย สำนักการแพทย์แผนไทย การรับนักศึกษาใหม่ฯ

  โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ PLC วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 1
  คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ของวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯสวัสดีปีใหม่ 2564 คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  การปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สังกัดวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ 2563

   

  อบรมทักษะด้านภาษาอังกฤษ

   

  การประชุมกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ (ก.บ. วิทยาลัยฯ) 30 ม.ค. 63

   
  โครงการโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชนฯ-2

   
  กิจกรรมอบรมให้ความรู้กับนักศึกษา

   

  การประชุมโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

   
  พิธีเปิดโครงการโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุฯ-1

   
  อบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาฯ

   
  พิธีมอบเสื้อฟิวส์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 24 ก.ย. 62

   
  พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันมหิดล 24 ก.ย. 62

   
  อบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารจัดการหลักสูตรและสำนักงานสีเขียว"

   
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร"

   
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ"ทบทวนแผนกลยุทธ์ ระยะ 4 ปี(พ.ศ. 2561 - 2564)

   
  นักศึกษาสังกัดวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯร่วมพิธีทำบุญตักบาตรฯ

   
  ภาพบรรยากาศการประกวด ดาว เดือน ประจำวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ

   
  นักศึกษาสังกัดวิทยาลัยมวยไทยศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปลูกป่า

   
  การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะประจำปีการศึกษา 2561

   
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างผลิตภัณฑ์มวยไทยเพื่อสร้างมูลค่าฯ

   
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน"

   
  การประชุมคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤิทธิ์ระดับสาขาวิชา

   
  ประชุมคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤิทธิ์ระดับคณะ29-04-62

   
  บริการวิชาการในโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาไทย

   
  โครงการการฝึกอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาฯ 62

   
  ภาพบรรยากาศพิธีซ้อมรับปริญญา (ซ้อมใหญ่) ปีการศึกษา 2559-2560

   
  บริการวิชาการในโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาไทย-7

   
  การแข่งขันชกมวยไทย ณ อาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย4-3-62

   
  โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

   
  โครงการการส่งเสริมปฏิบัติการทักษะหัตถการก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ

   
  งานทำบุญขึ้นปีใหม่ไทย วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยประจำปี

   
  พิธีบวงสรวงบรมครูมวยไทย นายขนมต้ม 4 เม.ย. 62

   
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะอาจารย์และนักศึกษาฯ

   
  สัมมนามวยไทย หัวข้อ “ความปลอดภัยของนักมวยเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15

   
  บริการวิชาการในโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาไทย-6

   
  ประชุมวง PLC 26 มี.ค. 62

   

  บริการวิชาการในโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาไทย-5

   
  งานไหว้ครูมวยไทยโลกครั้งที่ 15

   

  อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตัดสินมวยไทย

   

  ภาพรรยากาศโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างภูมิทัศน์ฯ

   
  บริการวิชาการในโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาไทย-4

   
  บริการวิชาการในโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาไทย-3

   
  บริการวิชาการในโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาไทย-2

   
  โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตใหม่

   
  การประชุมวิชาการระดับคณะ เพื่อนำเสนอบทความผลการวิจัยของนักศึกษา

   
  วมพ.นำองค์ความรู้มวยไทย แพทย์แผนไทย และสาสุขศาสตร์ มาถ่ายทอดฯ

   
  ภาพบรรยากาศโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคณาจารย์ฯ

   
  การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 2/2561

     การแข่งขันกีฬาดอกคูณเกมส์ ครั้งที่ 49

   

  ภาพบรรยากาศครบรอบ 12 ปี วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ

   

  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนกลยุทธ์ ระยะ 4 ปี-1

   
  พิธีลงนามความร่วมมือเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 7 สถาบัน

   
  การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ (ว.ม.พ.)

   
  "ราชภัฏน้อมพลีเทิดพระบารมีทั่วหล้า"ราชภัฏอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดิน"

   
  โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา 24 ก.ค. 61

   

   

   

  กำหนดการรับบุคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขามวยไทยศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

   

   

   

  ภาพบรรยากาศบริษัทนงนุชวิลเลจจำกัดเข้าร่วมศึกษาดูงานหลักสูตรมวยไทย

   

   

   

  งานนิทรรศการมวยสุวรณภูมิ และการอบรมเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาไทย

   

   

   

  โครงการออกกำลังด้วยศิลปะมวยไทย61

   

   

   

  MOU ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุุรี

   

   

   

  โครงการส่งเสริมทักษะการพัฒนานวัตกรรมด้านสาธารณสุขฯ

   

   

   

  โครงการ การเตรียมความพร้อม...สู่โลกอาชีพ Thailand 4.0

   

   

   

  ประเพณี "สืบสาน สงกรานต์สานใจ"

   

   

   

  พิธีอันเชิญย้ายอนุสาวรีย์บรมครูมวยไทย นายขนมต้ม

   

   

   

  การรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์

   

   

   

  การเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา2560

   

   

   

  โครงการอบรมพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา

   

   

   

  โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ

   

   

   

  แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขามวยไทยศึกษาฯ ที่เข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทยสู่นานาชาติ ครั้งที่ 3

   

   

   

  โครงการอบรมภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม

   

   

   

  ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงแสดงความยินดีให้กับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา

   

   

   

  พิธีซ้อมรับปริญญา (ซ้อมใหญ่) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

   

   

   

  ภาพบรรยากาศการอบรมทักษะมวยไทย เชิงปฏิบัติการมวยไทยอาชีพฯ

   

   

   

  อบรมความรู้ทักษะมวยไทยเชิงปฏิบัติการ การไหว้ครูและคีตะมวยไทย

   

   

   

  นักศึกษาสาขามวยไทยศึกษาและพลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

   

   

   

  งานเลี้ยง แสดงความยินดีกับ ยอดขุนศึก ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

   

   

   

  พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยประจำปีการศึกษา 2560

   

   

   

   

  "โครงการประกวดนวัตกรรมทางด้านการแพทย์แผนไทย"

   

   

   

   

  "ศึกส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย"

   

   

   

   

  การแข่งขั้นกีฬาสัมพันธ์ภายใน "ดอกคูนเกมส์" ครั้งที่ 48

   

   

   

   

  ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1 / 60

   

   

   

   

  พิธีถวายความสดุดีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ

   

   

   

   

  วิพากย์หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขามวยไทยศึกษา

   

   

   

   

  นักศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์จัดสัมมนาวิชาการ 30 ต.ค. 60

   

   

   

   

  100 ปี วันพระราชทานธงชาติไทย

   

   

   

   

  ภาพกิจกรรมวันมหิดล และกิจกรรมจิตอาสา นักศึกษาสาธารณสุข

   

   

   

  มวยไทย “ศึก 12 สิงหา เทิดไท้องค์ราชินี เฉลิมพระเกียรติวันแม่

   

   

   

   

  ภาพกิจกรรมครอบครัวสุขสันต์สานสัมพันธ์ฉนัทร์พี่น้อง 60

   

   

   

  การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ของวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ 2559

   

   

   

  โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา 2560 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 22560

   

   

   

  โครงการสโมสรสุขภาพ เพื่อการสร้างเสริมทักษะก่อนฝึกประสบการณ์ ชั้นปีที่ 4 2 วัน 1 คืน ณ ค่ายหลวงบ้านไร่ จังหวัดราชบุรี

   

   

   

  โครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐาน TQF ของวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

   

   

   

  โครงการสัมมนาในหัวข้อ “ ค่ายมวยหน้าเสื่อ ราคาต่อรองมีผลต่อผู้ตัดสินหรือไม่”

   

   

   

  โครงการอบรมมวยไทยให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ 2 - 4 พ.ค. 60

   

   

   

  การแข่งขันชกมวยไทยเพื่อเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย 10 เม.ย. 60

   

   

   

  การรดน้ำขอพรจาก ผศ. ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ เนื่องในวันสงกรานต์

   

   

   

   

  โครงการอบรมกรรมการผู้ตัดสินมวยไทย ระหว่างวันที่ 3 – 5 เม.ย. 2560

  อบรมวันที่ 1


  อบรมวันที่ 2


  อบรมวันที่ 3

   

   

  การทำบุญค่ายมวย ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

   

   

   

   

  ภาพบรรยากาศโรงเรียนเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ1

   

   

   

  ภาพบรรยากาศโครงการอบรมระบบสารสนเทศสำหรับงานสาธารณสุข

   

   

   

  โครงการอบรมการออกกำลังกายด้วย ศิลปะมวยไทย สำหรับบุคลากรของรัฐฯ

  อบรมวันที่ 1


  อบรมวันที่ 2


  อบรมวันที่ 3

   

   

   

  มหกรรมมวยไทยนานาชาติครั้งที่ 5

   

   

   

   

  การออกบูธแสดงผลงานทางวิชาการ 1 มี.ค. 2560

   

   

   

  พิธีไหว้บรมครูมวยไทย นายขนมต้ม วันที่ 1 มี.ค. 60

   

   

   

  ศึกมวยไทย พัฒนาเด็กไทยสู่สากล-1

   

   

   

   

  พิธีเปิดงานกีฬาสัมพันธ์ภายใน "ดอกคูณเกมส์" ครั้งที่ 47

   

   

   

   

  ภาพบรรยากาศการมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ท่านอธิการบดี 2560

   

   

   

  งานฉลองปีใหม่วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย วันที่ 27 ธันวาคม 2559

   

   

   

  สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดนนทบุรี เข้าศึกษาดูงาน

   

   

   

   

  ภาพบรรยากาศการจัดการแข่งขันการชกมวยไทยสมัครเล่น

   

   

   

   

  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ว.ม.พ.

   

   

   

   

   

  พิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

   

   

   

  พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยประจำปีการศึกษา 2559

   

   

   

  ภาพบรรยากาศการแข่งขันชกมวยไทย “ศึกวันครอบ11 ปีการก่อตั้งวิทยาลัยฯ

   

   

   

  ภาพบรรยากาศการสัมมนามวยไทยหัวข้อ“การตัดสินมวยไทยยุติธรรมจริงหรือ"

   

   

   

  ภาพบรรยากาศการยกครู มอบตัวเป็นศิษย์ นักศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษาฯ

   

   

   

  พิธีวางพวงมาลา ถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดล 23 ก.ย. 59

   

   

   

   

  โครงการการออกกำลังกายผู้สูงอายุ - 2

   

   

   

   

  โครงการการฝึกอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษาฯ 59

   

   

   

   

  ร่วมเป็นกำลังใจนางสาวนิติยากรณ์ ศรีไสล หรือหงส์ขาว ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นักศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษาฯ ชั้นปีที่ 2 ติดทีมชาติไทยเข้า
  ร่วมการแข่งขันกีฬามวยไทยหญิง “เอเชี่ยนบีชเกมส์” ครั้งที่ 5

   

   

   

  งานมหกรรมเครือข่ายการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน ครั้งที่3

   

   

   

   

  ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2558

   

   

   

   

  โครงการบริการวิชาการภูมิปัญญาไทยสัญจรส่งเสริมสุขภาพประชาชน

   

   

   

  ภาพบรรยากาศสืบสานตำนาญมวยไทย ครุปริทัศน์ วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2559

   

   

   

  พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

   

   

   

   

  Muay Thai Camp 31 July - 10 Augst 2016.

   

   

   

   

  ศึกมวยไทยศึกษา พัฒนาชาติ วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559

   

   

   

   

  Muay Thai Camp on 27 July - 3 Augst 2016.

   

   

   

   

  การตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558
  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

   

   

   

  นักศึกษาปริญญาเอกมวยไทยศึกษาอ.สำราญ สุขแสวงสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

   

   

   

  การแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่น ประจำปี 2559

   

   

   

  การตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา

   

   

  ภาพบรรยากาศการต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

   

   

   

  เก๋ากว่าบาน'ยอดขุนศึก'ต้อนขาดท่อนศึกมวยดีวิถีไทย

   

   

   

  ภาพการนำเสนอการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน รายวิชา PC54801 ของนักศึกษาสาขามวยไทยศึกษาและพลศึกษา

   

   

   

  การอบรมศิลปะการต่อสู้ด้วยศาสตร์แห่งภูมิปัญญาไทย

   

   

   

  งานเลี้ยงแสดงความยินดีให้กับยอดขุนศึก ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

   

   

   

  การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ปีการศึกษา 2558

   

   

   

   

  ภาพบรรยากาศโครงการภูมิปัญญาไทยสัญจร

   

   

   

   

  ภาพบรรยากาศยอดขุนศึก ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงคว้าแชมป์ศึกเจ้ามวยไทย

   

   

   

  ภาพบรรยากาศโครงการอบรมมวยไทยให้กับชาวต่างชาติ

   

   

   

  ภาพบรรยากาศการแข่งขันมวยไทยอาเซียน

   

   

   

  โครงการสัมมนามวยไทยนานาชาติเรื่อง นักวิชาการมวยไทย ขาขึ้นหรือขาลง

   

   

   

  พิธีครอบครูมวยไทย สังกัดวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

   

   

   

  ATTAสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวนำทีมสารคดีประเทศจีนถ่ายทำวิทยาลัยมวยไทย

   

   

   

  โครงการอบรมการออกกำลังกายด้วยศิลปะมวยไทยสำหรับบุคลากรและประชาชนทั่วไป

   

   

   

  ภาพบรรยากาศพิธีรดน้ำขอพร “วันสงกรานต์ สานใจ”

   

   

   

  ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเทคนิคการตรวจวินิจฉัย การบำบัดการแก้อาการฯ2

   

   

   

  ภาพบรรยากาศพิธีทำบุญตักบาตรโครงการ “วันสงกรานต์ สานใจ”20 เม.ย. 59

   

   

   

  ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเทคนิคการตรวจวินิจฉัย การบำบัด การแก้อาการฯ1

   

   

   

  การประชุมคณะกรรมการบริหาร วิทยาลัยมวยไทยฯ 1/2559

   

   

   

   

  ภาพบรรยากาศ การรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ (วันขึ้นปีใหม่ไทย)8 เม.ย. 59

   

   

   

   

  โรงพยาบาลวิชัยเวชอ้อมน้อย จับมือ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ใช้เวชศาสตร์การกีฬา พัฒนา มวยไทยสู่ความเป็นเลิศ

   

   

   

  ภาพบรรยากาศปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ชั้นปีที่ 4

   

   

   

  โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์ จบปีการศึกษา 2558

   

   

   

  “ตามรอยพี่ ว่าที่แพทย์แผนไทย” ประจำปีการศึกษา 2559

   

   

   

  ภาพบรรยากาศคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรมวยไทย สองปริญญา

   

   

   

  พิธีมอบเสื้อกราวน์ 16 มี.ค. 59

   

   

   

   

  MC. Fight มหกรรมมวยไทยนานาชาติครั้งที่ 4

   

   

   

  ภาพบรรยากาศจัดโครงการ การแข่งขันทักษะศิลปะมวยไทย

   

   

   

  พิธีไหว้บรมครูมวยไทย นายขนมต้ม วันที่ 1 มี.ค. 59

   

   

   

  ภาพบรรยากาศการประชุมทางวิชาการ ส่งเสริมสุขภาพ และการพัฒนานักมวยไทย

   

   

   

  ภาพบรรยากาศโครงการอบรมศิลปะป้องกันตัว สำหรับอาสาสมัครป้องกันสาธารณภัยชุมชน ในเขตพื้นที่ จังหวัดราชบุรี-1

   

   

  ภาพบรรยากาศการแสดงและพิธีปิดงานกีฬา พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 38

   

   

   

  การแข่งขันกีฬา พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 38 -2

   

   

   

  การแข่งขันกีฬา พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 38 -1

   

   

   

   

  กิจกรรมการแข่งขัน ออกกำลังกายทักษะประยุกต์ นศ.สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ม.ราชภัฏนครปฐม ม.ราชภัฏเพชรบุรี ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

   

   

  มหกรรม MC FIGHT มวยไทยนานาชาติ

   

   

   

  กีฬาสัมพันธ์ภายใน "ดอกคูณเกมส์ ครั้งที่ 46" 28 มกราคม 2559

   

   

   

   

   

  ยอดขุนศึก ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ชนะน็อก เพชรชุมพล ศิษย์ผู้พันตู่ ยกที่ 4 ในการแข่งขันมวยไทย ศึกแสงมรกต วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559 ณ เวทีลุมพินี รามอินทรา

   

   

  ทีมงานรายการกระจกหกด้านเข้ามาทำการถ่ายทำความรู้ด้านศิลปะมวยไทย

   

   

   

  โครงการอบรมมวยไทยให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธร จังหวัดสมุทรสงคราม-3

   

   

   

  โครงการอบรมมวยไทยให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธร จังหวัดสมุทรสงคราม-2

   

   

   

  โครงการอบรมมวยไทยให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธร จังหวัดสมุทรสงคราม-1

   

   

   

  ราชภัฏจอมบึงสัมพันธ์ 2558

   

   

   

   

  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านอมบึงร่วมมือ มหาวิทยาลัยกุ้ยโจวนอมอจัดทำหลักสูตรมวยไทย 2 ปริญญาเปิดหลักสูตรการศึกษาในจีน-2

   

   

  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านอมบึงร่วมมือ มหาวิทยาลัยกุ้ยโจวนอมอจัดทำหลักสูตรมวยไทย 2 ปริญญาเปิดหลักสูตรการศึกษาในจีน-1

   

   

  ภาพบรรยากาศบุคลากร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมเดินทางไปปรับแผนของวิทยาลัยฯ ณ คำแสดรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี

   

   

   

  คณะศึกษาดูงานจาก มะริด ประเทศพม่า เข้าศึกษาดูงาน

   

   

   

  ศึกมวยไทยประเพณีปีนถ้ำจอมพลครั้งที่ 7 วันที่ 11 พ.ย. 58

   

   

   

  พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

   

   

   

  ภาพบรรยากาศ การแข่งขันชกมวยไทย “ศึกมวยไทยประเพณีปีนถ้ำจอมพลครั้งที่ 7 วันที่ 9 พ.ย. 58

   

   

   

  ภาพบรรยากาศ การแข่งขันชกมวยไทย “ศึกมวยไทยประเพณีปีนถ้ำจอมพลครั้งที่ 7 วันที่ 7 พ.ย. 58

   

   

   

  ภาพบรรยากาศการจัดแสดงนิทรรศการงานวิจัยท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพฯ

   

   

   

  มรภ.หมู่บ้านจอมบึงร่วมเทิดพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ

   

   

   

  โครงการการประชุมปรึกษาอาจารย์พี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกงานภาคสนามสาธารณสุขชุมชน

   

   

   

  ศึกวันครบรอบ 10 ปี การก่อตั้งวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

   

   

   

  พิธีถวายราชสดุดีพระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย

   

   

   

   

  พิธีทำบุญครบรอบ 10 ปีการก่อตั้งวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

   

   

   

  นักศึกษามวยไทยจัดการแข่งขันชกมวยไทยสมัครเล่น

   

   

   

  ภาพการประชุมคณาจารย์และบุคลากร วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ ครั้งที่ 2/2558 วันพุธที่ 14 ต.ค. 58 เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุมชั้นที่ 3 อาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

   

  ภาพบรรยากาศ นายวินัย รุ่งฤทธิเดช ประธานมูลนิธิส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษาและ นายเรืองชัย เนตรปฐมพร ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประชุมเพื่อปรึกษาและวางแผนการจัดมวยไทยในงานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล กับผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ อาจารย์รวย ตั้งมุททาภัทรกุล และหัวหน้าสำนักงาน น.ส.บารมี ชูชัย วันที่ 13 ต.ค. 58 ณ ห้องประชุมอาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

   

  ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย วันที่ 28 - 29 ก.ย. 58 ณ อาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

   

  ผศ.ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ รับรางวัลเพชรสยามบุคคลดีเด่น สาขากีฬาและนันทนาการ

   

   

   

  ภาพบรรยากาศงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ อาจารย์รวย ตั้งมุททาภัทรกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อาจารย์สำราญ สุขแสวง และ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ดร.โสรายา ไทยวานิช พร้อมด้วยคณาจารย์ทั้ง 3 สาขาได้แก่ สาขามวยไทยศึกษาและพละศึกษา สาขาการแพทย์แผนไทย และสาขาสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมงานในครั้งนี้

   

   

  ภาพบรรยากาศการตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ ณ อาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย โดยมี ผศ.ดร. ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผศ. ดร. ชาญชัย ยมดิษฐ์ นายกสามาคมครูมวยไทยศึกษานานาชาติ และที่ปรึกษา วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย พร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหารฯ ดร. วินัย ชุ่มชื่น ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ในเมือง อ.พินิจ สุขโชติ และผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ อ.รวย ตั้งมุททาภัทรกุล พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ วันที่ 29 ก.ค. 58

   

   

   

   

   

  ภาพบรรยากาศ ผศ. ดร. ชาญชัย ยมดิษฐ์ นายกสมาคมครูมวยไทยศึกษานานาชาติ และ อ. รวย ตั้งมุททาภัทรกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ เข้าประชุมปรึกษาการจัดการแข่งขันมวยไทย กับ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คุณวินัย รุ่งฤทธิเดช ณ ห้องสมาคมครูมวยไทยศึกษานานาชาติ ชั้นที่ 4 อาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย วันที่ 17 มิ.ย. 58

   

  ภาพบรรยากาศ ศึกวันกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรมวยไทยศึกษา วันเสาร์ ที่ 16 พฤษภาคม พ. ศ. ณ เวทีมวยมาตรฐาน อาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยมี ผศ. ดร. ชาญชัย ยมดิษฐ์ ประธานจัดการแข่งขัน อาจารย์รวย ตั้งมุททาภัทรกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย และอาจารย์สำราญ สุขแสวง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อำนวยการจัดการแข่งขัน โดยมีอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้

   

  โครงการการสร้างสื่อการเรียนการสอน เพื่อต่อยอดกับงานวิจัยในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาสาขามวยไทยศึกษา วันที่ 7 พ.ค. 58 ณ อาคาร 8 ชั้นที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

   

  ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมการป้องกันตัวด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทย สำหรับครูพันธุ์บึง จำนวน 3 รุ่น 38 คน ณ อาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง โดยมีวิทยาการ อ.สำราญ สุขแสวง ให้ความรู้แก่นักศึกษาที่เข้าอบรม วันที่ 3-5 พ.ค. 58

   

  การสัมมนาสร้างความรู้ "การบริหารจัดการค่ายมวยในยุคอาเซียน" โดย คุณทศพล สิทธิวัจน์ (มาสเตอร์ท๊อดดี้) ณ ห้องประชุมห้อง417 ตึกครุศาสตร์ วันศุกร์ที่24เมษายน2558 ตั้งแต่เวลา08.00-12.00 น. จัดโดย นักศึกษาสาขามวยไทยศึกษาชั้นปีที่3

   

  ภาพบรรยากาศ มหาวิทยาลัยสุพานุวง เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เดินทางเยี่ยมชม วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ณ อาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย โดยมี อาจารย์รวย ตั้งมุททาภัทรกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ อาจารย์พินิจ สุขโชติ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ในเมือง อาจารย์สำราญ สุขแสวง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อาจารย์กวิตาภัทร มงคลนำ และอาจารย์อัญธิวา อุ่นไธสง อาจารย์สาขาการแพทย์แผนไทยให้การต้อนรับ พร้อมแนะนำการเรียนการสอน กิจกรรม และการให้บริการในส่วนการนำประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนการสอน นำไปใช้ในการปฏิบัติจริง โดยมีนักศึกษาของทั้ง 3 สาขา ได้แก่ สาขามวยไทยศึกษา สาขาการแพทย์แผนไทย และสาขาสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมในการต้อนรับและแนะนำความรู้ บรรยายกิจกรรมต่างๆในครั้งนี้ วันที่ 22 เมษายน 2558 ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

   

  ภาพบรรยากาศพิธีเปิด งานมหาสงกรานต์ เทิดไทร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี นำโดย ผศ. ดร ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยอาจารย์นักศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทย สาธารณสุชศาสตร์ และสาขามวยไทยศึกษา เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ ลานหน้าอาคาร 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่ 20 เม.ย. 58

   

  ภาพบรรยากาศ งานผู้บริหารพบสื่อมวลชน นำโดย ผศ. ดร. ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชพัฒหมู่บ้านจอมบึง รองอธิการบดี อาจารย์ ดร. วินัย ชุ่มชื่น อาจารย์ ดร. อาคม เจริญสุข ผอ. พูนชัย คทาวัชรกุล อาจารย์ ดร. เชิดชัย ธุระแพง ผศ. วิจารณ์ สงกรานต์ และ อาจารย์รวย ตั้งมุททาภัทรกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ พร้อมพิธี รดน้ำขอพร ผู้อวุโส วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2558 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้นที่ 2 อาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

   

  ภาพบรรยากาศ การรดน้ำขอพรจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ เนื่องในวันสงการนต์ (วันปีใหม่ไทย) นำโดย อาจารย์รวย ตั้งมุททาภัทรกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ อาจารย์สำราญ สุขแสวง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ พร้อมสักการะ รูปปั้นบรมครูมวยไทย นายขนมต้ม ณ อาคาร 8 ชั้นที่ 2 วันที่ 10 เม.ย. 58 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

   

  วันที่ 1 เมษายน 2558 ณ ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดงานทำบุญปีใหม่ไทย เพื่อเป็นสิริมงคล กับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา โดย ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายพินิจ สุขโชติ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ในเมือง และอาจารย์รวย ตั้งมุททาภัทรกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมในพิธี ณ ชั้น 1 ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง

   

  ภาพบรรยากาศชาวสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าศึกษาศิลปะป้องกันตัวมวยไทย ณ อาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และมีการสอบมงคลเพื่อทดสอบองค์ความรู้ด้านมวยไทยโดยมี ผศ. ดร. ชาญชัย ยมดิษฐ์ นายกสมาคมครูมวยไทยศึกษานานาชาติ อ.รวย ตั้งมุททาภัทรกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ อ.สำราญ สุขแสวง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อ.ประไพร จันทะบัณฑิต และ คุณปรวัฒน์ แขกสินธร เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการทดสอบ วันที่ 21 มี.ค. 58

   

  ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติเพื่อเข้าศึกษาสายวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 1 สาขามวยไทยศึกษาและพลศึกษา โดยมี อ.รวย ตั้งมุททาภัทรกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ และ อ.สำราญ สุขแสวง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นผู้สอบสัมภาษณ์ นักศึกษา ณ อาคาร 8 ชั้นที่ 2 ตึกวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ วันที่ 18 มี.ค. 58

   

  ภาพบรรยากาศมหกรรมไหว้ครูมวยไทยโลกครั้งที่ 11 ณ วัดมหาธาตุ จ.พระนครศรีอยุธยา นำโดย ผศ. ดร. ชาญชัย ยมดิษฐ์ ที่ปรึกษาและนายกสมาคมครูมวยไทยศึกษานานาชาติ อ. รวย ตั้งมุททาภัทรกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ และ อ. สำราญ สุขแสวง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีนักศึกษา ระดับปริญญาเอก สาขามวยไทยศึกษา ได้เข้ารับมอบเลื่อนขั้นมงคลทอง จากสมาคมครูมวยไทย ในครั้งนี้ วั้นที่ 17 มี.ค. 58

   

  ภาพบรรยากาศชาวสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าศึกษาศิลปะป้องกันตัวมวยไทย ณ อาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยมี อ.รวย ตั้งมุททาภัทรกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม วิทยากร อ.ประไพร จันทะบัณฑิต และ อ.สำราญ สุขแสวง ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม วันที่ 16 มี.ค. 58

   

  อาจารย์ดร.วินัย ชุ่มชื่น รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีเปิดแข่งขันชกมวยไทย “มหกรรมมวยไทยนานาชาติ ครั้งที่ 3” ณ เวทีมวยชั่วคราว หน้าอาคารบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วย ผู้ชาวยศาสตราจารย์ ดร. ชาญชัย ยมดิษฐ์ นายกสมาคมครูมวยไทยศึกษานานาชาติ ร่วมในพิธี โดยวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดการแข่งขันชกมวยไทยจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์และเผยแพร่มวยไทย การแพทย์แผนไทยและสาธารณสุขสู่สากล พัฒนาส่งเสริมมวยไทยให้มีความก้าวหน้ามีมาตรฐาน ทั้งทางวิชาชีพและวิชาการในระดับนานาชาติ นอกจากนี้ยังเป็นการสานสัมพันธ์สมาชิกในระดับนานาชาติ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ สร้างความเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและสร้างเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้มีนักมวยชาวต่างประเทศกว่า 10 ประเทศร่วมการแข่งขัน โดยมี อาจารย์รวย ตั้งมุททาภัทรกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ เป็นประธานกรรมการตัดสินมวยไทยในครั้งนี้ วันที่ 1 มีนาคม 2558

   

  พิธีบวงสรวงบรมครูมวยไทย นายขนมต้ม ครั้งที่ 3 โดย มีผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย อาจารย์รวย ตั้งมุททาภัทรกุล เป็นประธานในพิธี และมี อ.จรัสเดช อุลิต เป็นผู้ทำพิธีบวงสรวง พร้อมด้วย อาจารย์สำราญ สุขแสวง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นักศึกษาสาขามวยไทยศึกษา ทั้ง ปริญญาตรี โท และ เอก เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ วันที่ 1 มี.ค. 58 ณ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ

   

  ภาพบรรยากาศพิธีการมอบเสื้อกราวให้กับนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ ประธานในพิธี และผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ อาจารย์รวย ตั้งมุททาภัทรกุล พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมในพิธี ณ อาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่ 25 ก.พ. 58

   

  การแข่งขันกีฬาและทักษะทางวิชาการมหาวิทยา
  ­ลัยราชภัฏภูมิภาคตะวันตก พ.จ.น.ก สัมพันธ์ครั้งที่ 37 "ตาลโตนดเกมส์ " ทีม สาธารณสุขศาสตร์
  วิทยาลัยมวยไทยศึกษา, มรภ. จอมบึง "ได้รับรางวัลชนะเลิศ"

   

   

  ภาพบรรยากาศ บริษัทการบินไทย จำกัดมหาชน พร้อมทีมงาน เข้าร่วมถ่ายทำสกรูปพิเศษเกี่ยวกับมวยไทย โดยสัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์. ดร. ชาญชัย ยมดิษฐ์ ประธานสมาคมครูมวยไทยศึกษานานาชาติ เกี่ยวกับการก่อตั้งวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย องค์ความรู้เกี่ยวกับมวยไทย และทิศทางเกี่ยวกับมวยไทย พร้อมทั้งสัมภาษณ์ อาจารย์สำราญ สุขแสวง ประธานสาขามวยไทยศึกษา เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและองค์ความรู้ใน
  การถ่ายทอดเกี่ยวกับมวยไทยให้กับนักศึกษา ณ อาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่ 12 ก.พ. 2558

   

  ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการบริหาร
  วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 1 / 2558 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1105 ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง

   

  ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชมการเปิดให้บริการสำนักการแพทย์แผนไทย นำโดย ผศ. ดร. ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และได้รับการต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ โดย ผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย อาจารย์รวย ตั้งมุททาภัทรกุล พร้อมกับการประชุม คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงสัญจร พร้อมกับการมอบรางวัลให้แด่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ให้กับ นส.พรรณลักษณ์ คงแสง นักศึกษาสาขามวยไทยศึกษาปีที่ 1 คว้าแชมป์เหรียญทองมวยสากลสมัครเล่น รุ่น นน. 54 กก. ในงานกีฬามหาวิทยาลัยแห่งชาติ ครั้งที่ 42 นนทรียเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน สร้างประวัติศาสตร์ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในการคว้าเหรียญทองในครั้งนี้ และขอแสดงความยินดีกับ นายสมภพ สานุสันต์ นักศึกษาสาขามวยไทยศึกษาปีที่ 3 คว้าเหรียญทองแดง มวยสากลสมัครเล่นชาย รุ่น 60 กก. วันที่ 23 ม.ค. 58 โดย ผู้ฝึกสอน คุณปรวัฒน์ แขกสินทร ณ ห้องประชุมชั่วคราวชั้นที่ 2 อาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ. ราชบุรี วันที่ 5 ก.พ. 58

   

  ภาพบรรยากาศการเปิดให้บริการสำนัก
  การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ณ อาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ. ราชบุรี วันที่ 5 ก.พ. 58 โทร 093 - 9512155 เปิดให้บริการทุกวัน พุธ และพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 13.00น. – 19.00น.

   

  ภาพบรรยากาศการประชุมสมาคมมวยไทยศึกษานานาชาติ ครั้งที่1 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ นายกสมาคมมวยไทยศึกษานานาชาติ เป็นประธานในการประชุม เนื้อหาในการแก้ไขข้อบังคับและปรึกษาเพื่อขอมติที่ประชุม
  จากคณะกรรมการในส่วนงานต่างๆ เพื่อให้สมคมฯ ได้ดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ อาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

   

   

  งานวิชาการครุปริทัศน์ ครั้งที่ 3 วันที่ 26 มกราคม 2558 ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  เป็นประธานพิธีเปิดงานครุปริทัศน์ ครั้งที่ 3 ปี 2558

   

  ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงแสดงความยินดีนักศึกษาสาขามวยไทยศึกษา ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ณ อาคาร 8 ชั้นที่ 2 (ตึกมวยไทย) ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. ชาญชัย ยมดิษฐ์ นายกสมาคมมวยไทยศึกษานานาชาติ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี โดยมี อาจารย์รวย ตั้งมุททาภัทรกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยศึกษาฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองฝ่ายวิชาการ อาจารย์สำราญ สุขแสวง บุคลากรของวิทยาลัยฯ และมีการมอบประกาศนียบัตร และทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ทำชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ วันที่ 25 ม.ค. 58

   

  ขอแสดงความยินดีกับ นส.พรรณลักษณ์ คงแสง นักศึกษาสาขามวยไทยศึกษาปีที่ 1 คว้าแชมป์เหรียญทองมวยสากลสมัครเล่น รุ่น นน. 54 กก. ในงานกีฬามหาวิทยาลัยแห่งชาติ ครั้งที่ 42 นนทรียเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน สร้างประวัติศาสตร์ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในการคว้าเหรียญทองในครั้งนี้ และขอแสดงความยินดีกับ นายสมภพ สานุสันต์ นักศึกษาสาขามวยไทยศึกษาปีที่ 3 คว้าเหรียญทองแดง มวยสากลสมัครเล่นชาย รุ่น 60 กก. วันที่ 23 ม.ค. 58 โดย ผู้ควบคุมทีม และผู้ฝึกสอน อาจารย์รวย ตั้งมุททาภัทรกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ อาจารย์สำราญ สุขแสวง อาจารย์สาขามวยไทยศึกษา คุณปรวัฒน์ แขกสินทร และคุณสนอง ศรีพงษ์เสริฐ นักฝึกอบรม

   

  ภาพบรรยากาศประชุมคณะกรรมการสโมสรนิสิตนักศึกษาแพทย์แผนไทยเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏ ๗ สถาบัน โดย ผศ.ดร. ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ้านจอมบึง
  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ อาจารย์ รวย ตั้งมุททาภัทรกุล กล่าวต้อนรับนิสิตนักศึกษาที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘ ณ อาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘

   

  อาจารย์รวย ตั้งมุททาภัทรกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ 2558 แด่ ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ณ ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่ 13 ม.ค. 2558

   

  อาจารย์รวย ตั้งมุททาภัทรกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ 2558 แด่ ผศ.ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ ณ อาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย วันที่ 5 ม.ค. 2558

   

  ภาพบรรยากาศงานกีฬาสานสัมพันธ์สมาพันธ์นิสิตนักศึกษา
  แพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๗ "ช่อแก้วเกมส์" ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

   

  ภาพบรรยากาศศึกวันสมาคมมวยไทยศึกษานานาชาติ โดยมี ผศ.ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ ประธานจัดการแข่งขัน อาจารย์รวย ตั้งมุททาภัทรกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ อำนวยการจัดการแข่งขัน พร้อมเป็นประธานกรรมการตัดสินมวยร่วมกับ ดร. แสวง วิทยาพิทักษ์ และ ผศ. ดร. ชัยฤิทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมเป็นเกียรติในพิธี พร้อมทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ทั้งสามสาขา เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ เวทีมวยมาตรฐาน อาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่ 26 ธ.ค. 57

   

  ผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ อ.รวย ตั้งมุททาภัทรกุล เป็นประธานในการ ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาแพทย์แผนไทย ปีที่ 4 ภายหลังจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การนวดไทย ณ ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่ 21 ธ.ค. 57

   

  ราชภัฏจอมบึงสัมพันธ์ 2557 นำโดยผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ อ.รวย ตั้งมุททาภัทรกุล และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยสังกัดสีเขียว ร่วมกับ คณะวิทยาการจัดการ ฝ่ายอาคารสถานที่ ฯลฯ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่ 23 ธ.ค. 2557

   

  คุณพันธุ์ แก้วนุ้ย ผู้สื่อข่าว สำนักข่าว MCOT เข้าสัมภาษณ์ ผศ. ดร. ชาญชัย ยมดิษฐ์ ในการจัดทำสกรู๊ปพิเศษ เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและการก่อตั้งวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ณ อาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย วันที่ 8 ธ.ค. 57

   

  การประชุมสมาคมมวยไทยศึกษานานาชาติ โดยมีนายกสมาคม ผศ.ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ เป็นประธานในพิธีการประชุมเพื่อเลือกคณะกรรมการดำเนินงานในส่วนต่างๆของสมาคม และมีการมอบทุนการศึกษาเรียนต่อต่างประเทศ พร้อมค่าเดินทางค่าที่พักเเละทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้เเก่ นายพิสิทธิ์ สุขเเสวง. นักศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชามวยไทยศึกษา. จำนวน 2,000,000 บาท จากศูนย์ออสเตรเลียนเซนเตอร์ Australian Centre วันที่ 28 พ.ย. 57 ณ อาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย

   

  กิจกรรมการแข่งขันชกมวยไทย "ศึกมวยไทยประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครัังที่ 6" เมื่อคืนวันที่ 19 พ.ย.57 ณ เวทีมวยชั่วคราว หน้าอาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นไปอย่างคึกคัก โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผศ.ดร.ชัยฤิทธิ์ ศิลาเดช ประธานในพิธี คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้ที่สนใจเข้าร่วชมกันอย่างเนืองแน่น

   

  ศึกมวยไทยสืบสานประเพณีลอยกระทง 2557 ณ เวทีชั่วคราวเทศบาลบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ ร่วมจัดการแข่งขัน และตัดสินมวย พร้อมทั้งยังมีการแสดงโชว์ ศิลปะแม่ไม้มวยไทยโบราณ จากนักศึกษาสาขามวยไทยศึกษา ชั้นปีที่ 3 วันที่ 6 พ.ย. 57

   

  การแข่งขันศึกวันรวมน้ำใจมวยไทยปี 3 โดยมี อาจารย์รวย ตั้งมุททาภัทรกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ และอาจารย์สำราญ สุขแสวง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อำนวยการจัดการแข่งขัน โดยมี อาจารย์ประไพร จันทะบัณฑิต เป็นประธานในพิธี วันที่ 29 ต.ค. 57 ณ เวทีชั่วคราว มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

   

  โครงการอบรมครูมวยไทยในสถานศึกษา เป็นการอบรมครูในสถานศึกษาและตำรวจภูธร จังหวัดรชบุรี ระหว่างวันที่ 29 - 31 ตุลาคม 2557 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีการเปิด และ ผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย อาจารย์ รวย ตั้งมุททาภัทรกุลเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ โดยมีวิทยากร อาจาย์ สำราญ สุขแสวง อาจารย์ประไพร จันทะบัณฑิต และคุณปรวัฒน์ แขกสินทร ให้ความรู้ในการอบรม

   

  นักศึกษาสาขามวยไทยศึกษาชั้นปีที่ 5 ร่วมแสดงศิลปะมวยไทยในพิธีเปิดห้องสมุดสร้างสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวันที่ 4 ตุลาคม 2557ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

   

  คณะนักศึกษาจาก Thai life Internation, KMUTT (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) เข้ามาศึกษาดูงานเกี่ยวกับมวยไทย ณ อาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย วันที่ 4 ตุลาคม 2557

   

  ภาพบรรยากาศพิธีไหว้ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ อาจารย์รวย ตั้งมุททาภัทรกุล คณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่ 18 กันยายน 2557

   

  รองอธิการบดี ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์ และ ผอ. วิทยาลัยมวยไทยศึกษา อาจารย์รวย ตั้งมุททาภัทรกุล กล่าวแสดงความยินดี กับนักศึกษาสาขามวยไทยศึกษาชันปีที่ 4 นายพงษ์พัฒน์ ว่องไว และนายวรินทร์ จันทร์ฉ่ำ ที่ได้คว้าแชมป์ร่ายรำและไหว้ครูทักษะมวยไทยแห่งประเทศไทย และทีมคีตะมวยไทย ที่ได้รับรางวัลรอลชนะเลิศอันดับที่ 2 ณ อคารนิมิบุตร กทม.พร้อมกับมอบทุนการศึกษา

   

   

  ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง โดย ผอ.พินิจ สุขโชติ และผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์อดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า พร้อมด้วยการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สังกัด วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย โดย ผอ.รวย ตั้งมุททาภัทรกุล วันที่ 13 ส.ค. 57

   

  พิธีเปิดศึกวันกองทุนมวยไทยศึกษานานาชาติ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดีเป็นผู้กล่าวรายงาน และท่านนภินทร ศรีสรรพางค์ เป็นประธานในพิธีในครั้งนี้ วันศุกร์ที่ 1 ส.ค. 57 ณ ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง อาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย2

   

  พิธีเปิดศึกวันกองทุนมวยไทยศึกษานานาชาติ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดีเป็นผู้กล่าวรายงาน และท่านนภินทร ศรีสรรพางค์ เป็นประธานในพิธีในครั้งนี้ วันศุกร์ที่ 1 ส.ค. 57 ณ ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง อาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย1

   

  พิธีเปิดอาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดีเป็นผู้กล่าวรายงาน และท่านนภินทร ศรีสรรพางค์ เป็นประธานในพิธีในครั้งนี้ จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นผู้ลั่นฆ้องในพิธี ในงานมีคณะผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และสื่อมวลชนเข้าร่วม ณ อาคารสถาบันวิชาการฯ ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่ 1 ส.ค. 2557

   

  พิธีอัญเชิญบรมครูชีวกโกมารภัจจ์มาประดิษฐาน ณ ศูนย์การแพทย์แผนไทยอาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยมีอาจารย์รวย ตั้งมุททาภัทรกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยเป็นประธานในพิธี ในการนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์แพทย์แผนไทย ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์แพทย์แผนไทย และนักศึกษาแพทย์แผนไทยทุกชั้นปีเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ วันที่ 28 ก.ค. 57

   


  การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ 2/2557 ณ ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง โดยมี ผศ. ดร. ชัยฤิทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานในการประชุม วันที่ 25 ก.ค. 2557

   

   

  อาจารย์และนักศึกษาสาขาการแพท์แผนไทยเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ นายกสโมสรนักศึกษาแพทย์แผนไทย เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 7 แห่ง และเข้าร่วมแข่งขัยมหกรรมเครือข่ายการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้าน (ทักษะวิชาการและกีฬทพื้นบ้าน) ครั้งที่ 1 ทักษะวิชาการ ประเภทเวชกรรมไทย ได้รับรางวัลที่ 3 ประเภทผดุงครรภ์ไทย ได้รับรางวัลที่ 2 กีฬาพื้นบ้าน ได้รับรางวัลที่ 1 ชื่อกีฬา ชื่อ นกน้อยป้อนอาหาร

   

   

  These student cries while she is seeing Muaythai Boran performance show by CMTM some times it's so amazing martial arts.

   

   

  นักศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทยออกหน่วยวัดหนองเอี่ยน อ.บางแพ 1 ก.ค. 57

   

   

   

  นักศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทยร่วมออกหน่วยในโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่บริการประชาชน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เข้ามาเยี่ยมชมโครงการในครั้งนี้

   

   

  นักศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทย ออกหน่วย รพ. สต. บ้านสิงห์ 12 มิ.ย.57

   

   

  นักศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทย ออกหน่วย ครั้งที่ 4 ที่ รพ.สต.วัดแก้ว ต.บางแพ

   

   

   

  นักศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทยออกหน่วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูหาสวรรค์ ต.สี่หมื่น อ.ดำเนินสะดวก วันที่ 12 มิ.ย. 57

   

   

  ภาพบรรยากาศสาขาการแพทย์แผนไทยออกหน่วยตรวจสุขภาพด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย สนับสนุนงบประมาณโดย บ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ครั้งที่ 2 วัดท่าเรือ ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

   

   

  ภาพบรรยากาศสาขาการแพทย์แผนไทยออกหน่วยตรวจสุขภาพด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย สนับสนุนงบประมาณโดย บ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ครั้งที่ 1 ณ รพ.สต.บางป่า

   

   

  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วิทยาลัย สำนัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย/กอง ประจำปีการศึกษา 2556ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2557

   

   

  ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเทคโนโลยีการควบคุมป้องกันกำจัดแมลงวัน จัดโดยสาขาสาธารณสุขชุนชน โดยมี อาจารย์รวย ตั้งมุททาภัทรกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย เป็นประธานในพิธีเปิดในโครงการครั้งนี้ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่ 15 พ.ค. 57

   

   

  ภาพบรรยากาศโครงการการออกกำลังกายด้วยศิลปะมวยไทย ณ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ วันที่ 8 - 10 พ.ค. 57

   

   

  อบรมและทดสอบยกระดับฝีมือแรงงาน ระดับ 2 ประเภทพนักงานวดไทย

   

   

   

  อ. รวย ตั้งมุททาภัทรกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ เข้ามอบดอกไม้แสดงความยินดี ผศ. ดร. ชัยฤิทธิ์ ศิลาเดช เนื่องในโอกาส ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่ 1 พ.ค. 57

   

   

  ภาพบรรยากาศบุคลากร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมเดินทางไปปรับแผนของวิทยาลัยฯ ณ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ เป็นที่ปรึกษาให้ความรู้และชี้แนวทางในการปรับปรุงแผนของวิทยาลัยฯ วันที่ 22 - 24 เม.ย. 57 โดยถือโอกาส รดน้ำขอพรจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ เนื่องในวันสงการณต์

   

   

  ภาพบรรยากาศโครงการสอบประมวลความรู้ทา งการแพทย์แผนไทย วันที่ 9 เม.ย. 57

   

   

   

  ภาพบรรยากาศผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ อาจารย์รวย ตั้งมุททาภัทรกุล เข้าร่วมมอบเกียรติบัตร ณ ค่ายมวย ว. สาครฤทธิ์ ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีแชมป์ไหว้ครูมวยไทยแห่งประเทศไทย 3 สมัย เดินทางไปร่วมแสดงในโครงการครั้งนี้ วันที่ 9 เม.ย. 57

   

   

  ภาพบรรยากาศโครงการสอบประมวลความรู้ทา งการแพทย์แผนไทย วันที่ 8 เม.ย. 57

   

   

   

  ภาพบรรยากาศโครงการอบรมครูมวยไทยในสถานศึกษารุ่นที่ 8 วิทยากรโดย สำราญเดช ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ส.ศรีสมพงษ์) รุ่งเพชร ส.สิทธิโชค ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่ 29 มี.ค. 57 โดยมี อาจารย์รวย ตั้งมุททาภัทรกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ ให้เกียรติ มอบเกียรติบัตร ในการอบรมในครั้งนี้

   

   

  ภาพบรรยากาศโครงการอบรมครูมวยไทยในสถานศึกษารุ่นที่ 8 วิทยากรโดย ผศ. ดร. ชาญชัย ยมดิษฐ์ สำราญเดช ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ส.ศรีสมพงษ์) รุ่งเพชร ส.สิทธิโชค และ อาจารย์ประไพร จันทะบัณฑิต ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่ 28 มี.ค. 57

   

   

  ภาพบรรยากาศโครงการอบรมครูมวยไทยในสถานศึกษารุ่นที่ 8 วิทยากรโดย ผศ. ดร. ชาญชัย ยมดิษฐ์ อาจารย์รวย ตั้งมุททาภัทรกุล สำราญเดช ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ส.ศรีสมพงษ์) และรุ่งเพชร ส.สิทธิโชค ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่ 27 มี.ค. 57

   

   

  ภาพบรรยากาศ บริษัท เนชั่น มัลติมิเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เข้าสัมภาษณ์ ผศ. ดร. ชาญชัย ยมดิษฐ์ เรื่ององค์ความรู้ด้านมวยไทย และวัสัยทัศน์ในการจัดตั้ง วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย พร้อมทั้ง สัมภาษณ์ นายพงพัฒน์ ว่องไว และนายวรินทร์ จันทร์ฉ่ำ แชมป์ไหว้ครูมวยไทยแห่งประเทศไทย 3 สมัย ถึงแรงบันดาลใจ ในการเข้าศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษา ณ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่ 25 มี.ค. 57

   

   

  ภาพบรรยากาศรายการกบนอกกะลา ทีวีบูรพา เข้าสัมภาษณ์ ผศ. ดร. ชาญชัย ยมดิษฐ์ อ. สำราญสุข แสวง และ อ. ประไพร จันทะบัณฑิต เรื่องเกี่ยวกับองค์ความรู้มวยไทย ณ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ วันที่ 21 มี.ค. 57

   

   

  โครงการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ให้มีผลงานทางวิชาการ  เรื่อง การจัดทำผลงานทางวิชาการ  วันที่ 21 มีนาคม 2557  เวลา 9.00 - 12.00 น.  ณ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วิทยากร   :   รศ.ทัศนีย์พรรณ   อุดมเวช

   

   

  ภาพบรรยากาศการประชุมภายในวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ เพื่อเตรียมรับการตรวจประเมินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสาขา ณ ห้องประชุมนายขนมต้ม โดยมี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อ.สำราญ สุขแสวง เป็นประธานในการประชุม วันที่ 19 มีนาคม 2557

   

   

  ภาพบรรยากาศ สำนักศิลปะวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ อ. รวย ตั้งมุททาภัทรกุล และ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อ.สำราญ สุขแสวง ให้การต้อนรับ วันที่ 18 มี.ค. 57

   

   

  ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทยชั้นปีที่ 3 ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรมไทย โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ อาจารย์ รวย ตั้งมุททาภัทรกุล เป็นประธานในพิธีการ ณ ห้องประชุมนายขนมต้ม วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ วันที่ 12 มี.ค. 57

   

   

  Memorandum of Understanding College of Muay Thai Study and Thai Traditional Medicine and Federazione Italiana Muay Thai (ภาพบรรยากาศการลงนามตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ กับ Federazione Italiana Muay Thai ประเทศอิตาลี โดยมี ผศ. อรรถพล อุสายพันธุ์ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เข้าร่วมเป็นประธานลงนามในครั้งนี้ ณ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ วันที่ 10 มี.ค. 57)

   

   

  ภาพบรรยากาศการสอบมงคลขาว (ทักษะขั้นพื้นฐานมวยไทย) พร้อมการมอบใบประกาศ แก่ชาวอิตาลีจากสมาคม Federazione Italiana Muay Thai โดย ผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ อาจารย์รวย ตั้งมุททาภัทรกุล ณ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ วันที่ 10 มี.ค. 57

   

   

  โครงการอบรมดนตรีปี่มวยไทย วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ วันที่ 7 มี.ค. 57

   

   

   

  โครงการอบรมดนตรีปี่มวยไทย โดยวิทยากร คุณพฤกษ บุญภพ ณ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ วันที่ 6 มี.ค. 57

   

   

   

  ภาพบรรยากาศมหกรรมมวยไทยนานาชาติครั้งที่ 2 วันที่ 1 มีนาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2

   

   

   

  โครงการอบรมการปั้นตุ๊กตามวยไทย โดย วิทยากร คุณบัณฑิต โกศลสิทธิ์ ณ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ วันที่ 4 มี.ค. 57

   

   

   

  โครงการอบรมการปั้นตุ๊กตามวยไทย โดย วิทยากร คุณบัณฑิต โกศลสิทธิ์ ณ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ วันที่ 3 มี.ค. 57

   

   

   

  ภาพบรรยากาศมหกรรมมวยไทยนานาชาติครั้งที่ 2 วันที่ 1 มีนาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

   

   

   

  สัมมนาสร้างความรู้“ธุรกิจมวยไทยสู่สากล” วิทยากรโดย คุณทศพล สิทธิวัจน์ ณ ห้องประชุมตึกครุศาสตร์ ห้อง 417 วันเสาร์ที่ 1 มีนาคม 2557 จัดโดย นักศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษาชั้นปี่ที่ 3

   

   

  พิธีบวงสรวงบรมครูมวยไทย นายขนมต้ม โดย มีผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ เป็นประธานในพิธี และมี อ.จรัสเดช อุลิต เป็นผู้ทำพิธีบวงสรวง พร้อมกับนักศึกษาสาขามวยไทยศึกษา ทั้ง ปริญญาตรี โท และ เอก เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ วันที่ 1 มี.ค. 57 ณ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ

   

   

  โครงการปรับสมรรถนะครูมวยไทย วันที่ 27 ก.พ. 57 ณ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ

   

   

   

  โครงการอบรมกรรมการผู้ตัดสินมวยไทย ณ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ วันที่ 22-23 ก.พ. 57

   

   

   

  ภาพบรรยากาศงานจัดนิทรรศกาลของสาขามวยไทยศึกษา โชว์ผลงานของสาขา เเละ ต้อนรับท่าน เลขาคุรุสภาที่เดินทางมาที่มหาวิยาลัยฯ

   

   

  ผศ.ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ ได้รับเกียรติมอบเข็มขัดแชมป์ 7 สีให้กับนักมวยรุ่น 122 ปอนด์เมื่อวันเสาร์ที่ 1 ภุมภาพันธ์ 2557 และ พยัคฆ์คำรน ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขึ้นชกรุ่น 116 ปอนด์ โดยมี อ. รวย ตั้งมุททาภัทรกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ ร่วมเดินทางไปชมการแข่งขันในครั้งนี้ ผลการแข่งขัน พยัคฆ์คำรน ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ชนะคะแนนไปอย่างสวยงาม

   

   

  วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ให้การต้อนรับ บุคลากร จากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และนักศึกษาเกาหลีจาก Kooxmin University ที่เดินทางเข้ามาศึกษาดูงานองค์ความรู้ด้านมวยไทย โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ อ.รวย ตั้งมุททาภัทรกุล ให้การต้อนรับ วันที่ 31 ม.ค. 57

   

   

  ภาพบรรยาการ นักศึกษาสาขาสาธารณสุขชุมชนชั้นปีที่ 2 และปีที่ 3 ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลนภาลัย จังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ 22 ม.ค. 57

   

   

   

  ภาพบรรยากาศการประชุม คณบดีการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏ (CDTM-RU) ครั้งที่ 3 จัดทำร่างรายละเอียดของแผนงานและโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2558 ในวันที่ 20 – 21 มกราคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

   

   

  โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี 2557 โดยมีนักศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทยเข้าร่วม
  โครงการและให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย / แพทย์ทางเลือก แก่ชุมชนในเขตเทศบาลทั้ง 7 ชุมชน วันที่ 22 ม.ค. 57

   

   

  โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี 2557 โดยมีนักศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทยเข้าร่วม
  โครงการและให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย / แพทย์ทางเลือก แก่ชุมชนในเขตเทศบาลทั้ง 7 ชุมชน วันที่ 21 ม.ค. 57

   

   

  โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี 2557 โดยมีนักศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทยเข้าร่วม
  โครงการและให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย / แพทย์ทางเลือก แก่ชุมชนในเขตเทศบาลทั้ง 7 ชุมชน วันที่ 20 ม.ค. 57

   

   

  นักศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทย ออกบริการนวดไทยให้แก่นักกีฬาที่เดินทางมาเข้าร่วมงาน สสส. จอมบึงมาราธอน ปีที่ 29 ในวันที่ 18 - 19 ม.ค. 57 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

   

   

  โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี 2557 โดยมีนักศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทยเข้าร่วม
  โครงการและให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย / แพทย์ทางเลือก แก่ชุมชนในเขตเทศบาลทั้ง 7 ชุมชน วันที่ 17 ม.ค. 57

   

   

  โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี 2557 โดยมีนักศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทยเข้าร่วม
  โครงการและให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย / แพทย์ทางเลือก แก่ชุมชนในเขตเทศบาลทั้ง 7 ชุมชน วันที่ 15 ม.ค. 57

   

   

  โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี 2557 โดยมีนักศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทยเข้าร่วม
  โครงการและให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย / แพทย์ทางเลือก แก่ชุมชนในเขตเทศบาลทั้ง 7 ชุมชน วันที่ 14 ม.ค. 57

   

   

  โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี 2557 โดยมีนักศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทยเข้าร่วม
  โครงการและให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย / แพทย์ทางเลือก แก่ชุมชนในเขตเทศบาลทั้ง 7 ชุมชน วันที่ 13 ม.ค. 57

   

   

  ภาพบรรยากาศการวิพากษ์ หลักสูตร คบ. มวยไทยศึกษา ณ ห้องประชุมนายขนมต้ม โดยมีอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผศ.ดร.ชัยฤิทธิ์ ศิลาเดช เป็นประธานในการวิพากษ์ และ มี ผศ.ดร. ชาญชัย ยมดิษฐ์ ประธานสาขามวยไทย ระดับบัณฑิตศึกษา เข้าวิพากษ์ หลักสูตร คบ. มวยไทยศึกษา ในครั้งนี้ด้วย วันที่ 17 ม.ค. 57

   

   

  งานเลี้ยงปีใหม่สาขามวยไทยศึกษา ปี 2557 โดยมี อ. รวย ตั้งมุททาภัทรกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมได้รับเกียรติจากวง BTS มาสร้างสีสันในงานครั้งนี้ด้วย

   

   

  งานกีฬาสานสัมพันธ์ ราชภัฏจอมบึงสัมพนธ์ 56 (พวกเรา "สีขาว" วมพ. สำนักฯ และบัณฑิตศึกษา) โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษา อาจารย์รวย ตั้งมุททาภัทรกุล และมีคณาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ วันที่ 25 ธ.ค. 56

   

   

  ภาพบรรยากาศปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทยชั้นปีที่ 4 ก่อนออกฝึกประสบการณ์เวชกรรมไทย ณ ห้องประชุมนายขนมต้ม วันที่ 24 ธ.ค. 56

   

   

   

  ภาพบรรยากาศงานทำบุญขึ้นปีใหม่ วิทยาลัยมวยไทยศึกษา ประจำปี 2557 โดยมี ผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ อาจารย์รวย ตั้งมุททาภัทรกุล เป็นประธานในพิธีทางสงฆ์ ในช่วงเช้า และให้เกียรติ มอบเกียรติบัตร ให้แก่ คณะกรรมการองค์การนักศึกษา วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ และยังมีการจับฉลากของขวัญสำหรับนักศึกษา และรางวัลพิเศษจากอาจารย์อีกมากมาย วันที่ 22 ธ.ค. 2556

   

   

  ภาพบรรยากาศการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 19 ธ.ค. 56 โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนายกองค์การนักศึกษาคือ นายสันทัด ชมภูพงษ์

   

   

  ภาพบรรยากาศโครงการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพภายใน
  และการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 11 ธ.ค. 56 ณ ห้องประชุมศูนย์ภาษาชั้น 4 โดยมี ผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ อ.รวย ตั้งมุททาภัทรกุล ร่วมลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร

   

   

  นักศึกษาสาขาการการแพทย์แผนไทยชั้นปีที่ 3 นำเสนอความรู้และประสบการณ์ที่ได้ภายหลังจาก
  ออกฝึกประสบการณ์ผดุงครรภ์ไทย โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ อ.รวย ตั้งมุททาภัทรกุล เป็นประธานกล่าวเปิดและรับฟังการบรรยายประสบการณ์
  การฝึกวิชาชีพผดุงครรภ์ไทย ในครั้งนี้ วันที่ 11 ธ.ค. 56

   

   

  การประกวดร่ายรำไหว้ครูและทักษะมวยไทย
  งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2556 วันที่ 8 ธันวาคม 2556 โดยมี อ.รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ และนายปรวัฒน์ แขกสินทร นักฝึกอบรม ได้รับการเชิญให้เป็นกรรมการตัดสิน การแข่งขันในครั้งนี้

   

   

  ภาพบรรยากาศการแสดงทักษะไหว้ครูและร่ายรำมวยไทย คีตะมวยไทย ของนักศึกษาสาขามวยไทยศึกษา ในงาน 8
  ทศวรรษ กรมพลศึกษา ณ อาคารนิมิบุตร วันที่ 8 ธ.ค. 56

   

   

  ภาพบรรยากาศการประชุมและพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่เปิดสอนการแพทย์แผนไทย ตามการรับรองของสภาการแพทย์แผนไทย วันที่ 30 พ.ย. 56 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

   

   

  การประชุมวิชาการและความร่วมมือ พรบ.วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน วันที่ 27 - 29 พ.ย. 2556 ณ จังหวัดขอนแก่น

   

   

   

  ภาพบรรยากาศการเข้ารับรางวัลแทนคุณแผ่นดินปี 2556 จากบริษัท เนชั่น มัลติมิเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง อาจารย์รวย ตั้งมุททาภัทรกุล เป็นผู้รับมอบรางวัลจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ. เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และมีนายสุทธิชัย หยุ่น ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเนชั่น มัลติมิเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดี โดยมีการคัดเลือองค์กร ทั้งหมดจากทั้ง 77 จังหวัด โดยมีเพียง 6 องค์กร ที่ผ่านการคัดเลือกรับรางวัลในครั้งนี้ วันที่ 20 พ.ย. 2556

   

  ภาพบรรยากาศนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษา
  และการแพทย์แผนไทยจัดนิทรรศการเทศกาลปีนเขาถ้ำจอมพลครั้งที่ 5 วันที่ 7 พ.ย. 56

   

   

  ภาพบรรยากาศนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษา
  และการแพทย์แผนไทยจัดนิทรรศการเทศกาลปีนเขาถ้ำจอมพลครั้งที่ 5 วันที่ 5 พ.ย. 56

   

   

  ภาพบรรยากาศนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษา
  และการแพทย์แผนไทยจัดนิทรรศการเทศกาลปีนเขาถ้ำจอมพลครั้งที่ 5 วันที่ 4 พ.ย. 56

   

   

  ภาพบรรยากาศนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษา
  และการแพทย์แผนไทยจัดนิทรรศการเทศกาลปีนเขาถ้ำจอมพลครั้งที่ 5 วันที่ 3 พ.ย. 56

   

   

  ภาพบรรยากาศนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษา
  และการแพทย์แผนไทยจัดนิทรรศการเทศกาลปีนเขาถ้ำจอมพลครั้งที่ 5 วันที่ 2 พ.ย. 56

   

   

  ภาพบรรยากาศศึกมวยไทยประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ณ เวทีมวยไทยชั่วคราวโรงยิมพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

   

   

  ภาพบรรยากาศนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษา
  และการแพทย์แผนไทยจัดนิทรรศการเทศกาลปีนเขาถ้ำจอมพลครั้งที่ 5 วันที่ 1 พ.ย. 56

   

   

  ภาพบรรยากาศนักศึกษาปริญญาเอกมวยไทยศึกษา อ.โพธิ์สวัสดิ์ แสงสว่าง สอบวิทยานิพนธ์ และ อ.อนันต์ เมฆสวรรค์ สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ณ ห้องประชุมกาญจนิการ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

   

   

  ภาพบรรยากาศนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและ
  การแพทย์แผนไทยจัดนิทรรศการเทศกาลปีนเขาถ้ำจอมพลครั้งที่ 5
  วันที่ 31 ต.ค. 56

   

   

  ภาพบรรยากาส การแข่งขัน REAL HERO MUAYTHAI CHAMPIONSHIP 2013 ณ Sydney Olympic Park Sports Centre เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2556

   

   

  การแถลงข่าว การแข่งขัน REAL HERO MUAYTHAI CHAMPIONSHIP 2013 ณ Sydney Olympic Park Sports Centre

   

   

  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กับ Thai College, Sydney, Australia

   

   

  การแข่งขัน REAL HERO MUAYTHAI CHAMPIONSHIP 2013 ณ Sydney Olympic Park Sports Centre เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2556 โดยมีท่านเอกอัคราชฑูตประเทศไทย ประจำประเทศออสเตรเลีย ได้ให้เกียรติ มาเป็นประธานเปิดพิธีและให้เกียรติเข้าร่วมเสวนากับท่านอธิการบดีและ ผศ.ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ พร้อมชื่นชม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ได้มีการพลักดันและส่งเสริมวัฒนธรรมไทยสู่สากล

   

   

  ภาพบรรยากาศนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและ
  การแพทย์แผนไทยจัดนิทรรศการเทศกาลปีนเขาถ้ำจอมพลครั้งที่ 5 วันที่ 30 ต.ค. 56 พร้อมการแสดงแสง สี เสียง ในพิธีเปิดงาน

   

   

  ภาพบรรยากาศนักศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทย ชั้นปีที่ 2 รายงานสรุปการศึกษาดูงาน การแข่งขันกีฬาสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาการแพทย์แผนไทย
  และแพทย์แผนไทยประยุกต์แห่งประทเศไทย ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2556 CATMT GAMES 6 วันที่ 25-27 ตุลาคม 2556 ณ อาคารยิมเนเซียม 5 และ 7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

   

   

  ภาพบรรยากาศนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย จัดนิทรรศการเทศกาลปีนเขาถ้ำจอมพลครั้งที่ 5 วันที่ 29 ต.ค. 56 พร้อม
  การแสดงแสง สี เสียง ในพิธีเปิดงาน

   

   

  ภาพบรรยากาศนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย จัดนิทรรศการเทศกาลปีนเขาถ้ำจอมพลครั้งที่ 5 วันที่ 28 ต.ค. 56 พร้อม
  การแสดงแสง สี เสียง ในพิธีเปิดงาน

   

   

  การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (สัญจร) ครั้งที่ 4/2556 ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยมีผู้อำนวยกาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ อ.รวย ตั้งมุททาภัทรกุล เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ วันที่ 18 ตุลาคม 2556

   

   

  ภาพบรรยากาศพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำถ้าจอมพล ก่อนจัดการแสดงแสงสีเสียง ในงานปีนเขาถ้ำจอมพล โดยมี ผศ.ดร.ชัยฤิทธิ์ ศิลาเดช เป็นประธานในพิธี และผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ อ.รวย ตั้งมุททาภัทรกุล เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ วันที่ 16 ตุลาคม 2556 ณ ลานเวทีเชิงเขา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

   

  ภาพการปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทยชั้นปีที่ 3 ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพผดุงครรภ์ไทย ณ ห้องประชุมนายขนมต้มวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย วันที่ 9 ต.ค. 56

   

   

  โครงการ พูดภาษาจีนไม่ยากอย่างที่คิด ของนักศึกษาสาขามวยไทยศึกษา ระหว่างวันที่ 5-6 ก.ย. 56 ณ ห้องประชุมนายขนมต้ม วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ

   

   

  ภาพการปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทยชั้นปีที่ 4 ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพนวดไทย ณ ห้องประชุมนายขนมต้ม วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย วันที่ 7 ต.ค. 56

   

   

  ภาพการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น 5 ต.ค. 2556 ณ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

   

   

  โครงการ เปิดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เดือน ก.ย. 56 ของสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนและสิ่งแวดล้อม

   

   

   

  ภาพบรรยากาศการกิจกรรมการศึกษาดูงานแหล่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์มวยไทย ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย คณาจารย์ สาขาวิชามวยไทยศึกษา และนักศึกษาสาขามวยไทยศึกษา วันที่ 22 กันยายน 2556

   

  ภาพบรรยากาศการปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ดอกคูณเกมส์ ครั้งที่ 44 วันที่ 14 กันยายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

   

   

  ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ดอกคูณเกมส์ ครั้งที่ 44 ระหว่างวันที่ 12 - 14 กันยายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

   

   

  ภาพบรรยากาศคณะศึกษาดูงานจากชาวต่างชาติ ประมาน 48 คน ที่มากับ สายวิชาภาษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจะมาเยี่ยมชมเเละ
  ศึกษาศิลปมวยไทยเเละการเเเพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

   

   

  ภาพบรรยากาศนักศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทยเข้าร่วมศึกษาดู
  งานในงานมหกรรมสุมนไพรแห่งชาติ ณ เมือทองธานี วันที่ 5 ก.ย. 56

   

   

  โครงการ“สาธาอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ด้วยจิตสาธารณะ” วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖
  ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาจังหวัดราชบุรี

   

   

  โครงการ“เสริมคุณธรรมจริยธรรมและทักษะภาวะผู้นำ”วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

   

   

  โครงการ อบรมการบริการสาธารณสุขในชุมชนแก่ อสม.และบุคคลทั่วไปในจังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ศาลาวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

   

   

  พิธีมอบเสื้อกราวน์ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคมที่ผ่านมา ทางสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มีการจัดพิธีมอบเสื้อกราวน์ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ ณ ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง โดยมีผศ.ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อกราวน์ในครั้งนี้ ทั้งนี้กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์ในการจัดเพื่อให้นักศึกษามีความภาคภูมิใจใน วิชาชีพของตน ตระหนักในหน้าที่ของนักวิชาการสาธารณสุขที่ต้องเป็นผู้ให้บริการแก่ชุมชนและ เป็นกิจกรรมเพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง รวมทั้งคณาจารย์ในสาขาวิชา

   

  ภาพพิธีเปิดโครงงาน ครุปริทัศน์ ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาการ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในครั้งนี้ โดยวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ ได้เข้าร่วมจัดบูธกิจกรรมในครั้งนี้ทั้ง 3 สาขา วันที่ 6 กันยายน 2556

   

  ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ ครั้งที่ 2/2556 โดยมี ผศ.ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมนายขนมต้ม วันที่ 5 ก.ย. 56

   

   

  โครงการศึกษาดูงาน กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา นักศึกษาสาขาสาธารณสุขชุมชนชั้นปีที่ 1 วันที่ 4 กันยายน 2556 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดราชบุรี

   

   

  เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556 เวลา 11.30 น. วิทยาลัยมวยไทยศึกษาเเละการเเพทย์แผนไทย ได้เป็นเกียรติ ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสถาบันวิจัยภาษาเเละวัฒนธรรมเอเซียของมหาวิทยาลัยมหิดล . นำทีมโดย อาจารย์วีรพงษ์ มีสถาน เเละนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นเเละประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เข้ามาเยี่ยมชมวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ ในด้านการฝึกอบรมมวยไทย

   

  โครงการศึกษาอาจารย์ใหญ่เสริมสร้างทักษะความรู้ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2556 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

   

   

  งานกีฬาสานสัมพันธ์ CMT. Day โดย ผศ.ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ และ อาจารย์รวย ตั้งมุททาภัทรกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ฉันท์น้องพี่ ของนักศึกษาสังกัด วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ และมีกิจกรรมงานเลี้ยงการประกวดชุดแฟนซีย้อนยุคในช่วงกลางคืน วันที่ 31 สิงหาคม 2556

   

  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดราชบุรี กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่ 29 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมนราทร โรงพยาบาลโพธาราม นำโดย รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผศ. ดร. ชัยฤิทธิ์ ศิลาเดช อาจารย์พินิช สุขโชติ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อาจารย์รวย ตั้งมุททาภัทรกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ อาจารย์สำราญ สุขแสวง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อาจารย์ชลธิรา กาวไธสง ประธานสาขาสาธารณสุขชุมชน อาจารย์กันตา นิ่มทัศนศิริ ประธานสาขาการแพทย์แผนไทย

   

  ประชุมคณาจารย์และบุคลากร วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2556 โดยมีประธาน อาจารย์รวย ตั้งมุททาภัทรกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ ติมตามงานและสรุปโครงการการจัดทำแผนกลยุทธ์ปี 2556 โครงการกิจกรรมต่างๆ และภาระหน้าที่ของสายสนับสนุน วันที่ 28 สิงหาคม 2556

   

  อาจารย์รวย ตั้งมุททาภัทรกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ เป็นประธานในการ อบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และการครองตนของนักศึกษาทั้ง 3 สาขา วันที่ 28 สิงหาคม 2556

   

  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการเกี่ยวกับนักศึกษา
  และการพัฒนาด้านวิจัยของเครือข่ายการศึกษาการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
  วันที่ 22 สิงหาคม 2556 โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ อาจารย์รวย ตั้งมุททาภัทรกุล และ อาจารย์กันตา นิ่มทัศนศิริ ประธานสาขาการแพทย์แผนไทย
  เดินทางเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

   

  ภาพบรรยากาศโครงการปลูกต้นไม้จากวันแม่ สู่ วันพ่อ วันที่ 27 สิงหาคม 2556 โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ อาจารย์รวย ตั้งมุททาภัทรกุล เข้าร่วมปลูกต้นไม้ในกิจกรรม ณ หอประชุมใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

   

  ภาพกิจกรรมสาขามวยไทยศึกษาจัดกิจกรรมแข่งขันคีตะมวยไทย ณ อาคารวิทยาลัยมวยไทยฯ ชั้น 2 ห้องฝึกปฏิบัติการนวดไทย โดยมี อ.สำราญ สุขแสวง รองผู้อำนวยการวิชาการ และ คณาจารย์ จากคณะต่างๆ ให้เกียรติ เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมมอบรางวัลให้กับทีมที่ชนะการแข่งขัน วันที่ 22 ส.ค. 56

   

  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าเยี่ยมชม วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ ในการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย วันที่ 21 ส.ค. 56 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาญชัย ยมดิษฐ์ อ. สำราญ สุขแสวง และคณาจารย์ บุคลากรให้การต้อนรับ

   

  ภาพบรรยากาศบุคลากร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมเดินทางไปทำแผนของวิทยาลัยฯ ณ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ เป็นที่ปรึกษาให้ความรู้และชี้แนวทางในการปรับปรุงแผนของวิทยาลัยฯ วันที่ 16 - 18 ส.ค. 56

   

  ภาพบรรยากาศโครงการไหว้ครูแพทย์แผนไทยประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 15 ส.ค. 56 โดยมี ดร.วินัย ชุ่มชื่น รองอธิการบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาญชัย ยมดิษฐ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

   

   

  ภาพบรรยากาศการตรวจงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ / วิทยาลัยฯ ของวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ โดยมีประธานผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก อาจารย์กิตติพงษ์ คงเอียด จาก มรภ. กาญจนบุรี ให้เกียรติมาเป็นประธานในการตรวจ วันที่ 9 สิงหาคม 2556

   

  คณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ อ.รวย ตั้งมุททาภัทรกุล และบุคลากร ให้การต้อนรับ วันที่ 8 สิงหาคม 2556

   

  ผศ.โพธิ์สวัสดิ์ แสงสว่าง สอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขามวยไทยศึกษา ณ ห้องประชุมนายขนมต้ม วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย วันที่ 7 สิงหาคม 2556

   

  ผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ พร้อมบุคลากร และ ผศ.โพธิ์สวัสดิ์ แสงสว่าง ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด และมอบของที่ระรึกแด่ ผศ.ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์

   

   

  Dr. Don W Jordan และ Ellen Cornish ชาวออสเตรเลีย เดินทางเยี่ยมชมวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ อ.รวย ตั้งมุททาภัทรกุลให้การต้อนรับ วันที่ 4 สิงหาคม 2556

   

   

  ภาพบรรยากาศพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

   

   

  องค์การนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา วันที่ 19 ก.ค. 56

   

  ภาพบรรยากาศผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ ร่วมกิจกรรมตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ ลานวัฒนธรรม สำนักศิลปะวัฒนธรรม วันที่ 18 ก.ค. 56

   

   

  คณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
  เข้าตรวจความคืบหน้าในการรับการตรวจงานประกันคุณภาพ
  จากภายนอก(สกอ.) นำโดย ผศ.ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 56 ณ ห้องประชุมนายขนมต้ม วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ

   

  ขอแสดงความยินดีสิงห์พยัคฆ์ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คว้าแชมป์มวยไทย 7 สี รุ่น 130 ปอนด์ โดยเอาชนะ ต่วนเป๋ เกียรติคมสิงห์ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2556 ณ เวทีมวยไทย 7 สี

   

   

  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขามวยไทยศึกษาชันปีที่ 3 นายพงษ์พัฒน์ ว่องไว และนายวรินทร์ จันทร์ฉ่ำ ที่ได้คว้าแชมป์ร่ายรำและไหว้ครูทักษะมวยไทยแห่งประเทศไทย และทีมคีตะมวยไทย ที่ได้รับรางวัลชมเชยจาก 100 กว่าทีมทั่วประเทศไทย วันที่ 12 กรกฎาคม 2556 ณ อคารนิมิบุตร กทม.

   

  ภาพบรรยากาศการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต
  ที่สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปี พ.ศ. 2556

   

  มุทิตาจิต ท่านอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาญชัย ยมดิษฐ์ หลังจากดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ซึ่งจะครบวาระในวันที่ 21 มิถุนายน 2556

   

   

  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประชุม กรรมการบริหารหลักสูตร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาญชัย ยมดิษฐ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธาน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ณ ห้องประชุมนายขนมต้ม วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 17 มิ.ย. 56

   

  สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย เดินทางมาให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. มวย และสวัสดิการกองทุนกีฬามวย แก่นักศึกษาสาขามวยไทยศึกษา ณ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย วันที่ 13 มิ.ย. 56 โดยมีอาจารย์สำราญ สุขแสวง เป็นตัวแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ รับมอบของที่ระลึก

   

  ภาพบรรยากาศศึกวันรวมใจพัฒนานักศึกษามวยไทยสู่สากล วันอาทิตย์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ เวทีมวยชั่วคราวโรงยิมพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

   

  พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์นายขนมต้ม วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่ 9 มิถุนายน 2556 โดยมี ผุ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานในพิธี อาจารย์รวย ตั้งมุททาภัทรกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ และมีนักศึกษาสาขามวยไทยศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

   

  ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 (ช่วงบ่าย)โดยนายกองค์การนักศึกษาคณะวิทยาลัยมวยไทยศึกษา
  และการแพทย์แผนไทย จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ฉันท์น้องพี่ โดยมี อาจารย์รวย ตั้งมุททาภัทรกุลผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ เป็นประธานในพิธี และมีคณาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ภาษาชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่ 31 พ.ค. 56

   

   

  ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 (ช่วงบ่าย)โดยนักศึกษาปริญญาเอกมวยไทยศึกษา อาจารย์ประไพรจันทะบัณฑิต และนักศึกษาสาขามวยไทยศึกษา ข้าร่วมกิจกรรมใน ครั้งนี้ ณ ห้องประชุมใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่ 30 พ.ค. 56

   

  ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 (ช่วงเช้า)โดยผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯและคณาจารย์
  เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่ 30 พ.ค. 56

   

   

  ภาพบรรยากาศโครงการอบรมครูมวยไทยในสถานศึกษารุ่นที่ 7 วิทยากรโดย สำราญเดช ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ส.ศรีสมพงษ์) ดีเซลน้อย ท็อปคิงส์บ๊อกซิ่ง และรุ่งเพชร ส.สิทธิโชค โดยมี อาจารย์รวย ตั้งมุททาภัทรกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ ให้เกียรติมอบวุฒิบัตรในการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่ 29 พ.ค. 56

   

  ภาพบรรยากาศโครงการอบรมครูมวยไทยในสถานศึกษารุ่นที่ 7 วิทยากรโดย สำราญเดช ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ส.ศรีสมพงษ์) และ ดีเซลน้อย ท็อปคิงส์บ๊อกซิ่ง ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่ 28 พ.ค. 56

   

  ภาพบรรยากาศบริษัท ไวส์ วิสดอม จำกัด ผู้ผลิตรายการ " Teen Terminal" รายการวาไรตี้ สาระ บันเทิง สำหรับคนรุ่นใหม่ ออกอากาศทุกวันอังคาร เวลา 16.55 - 17.20 น. ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ได้ขออนุญาตบันทึกภาพบรรยากาศการเรียนการสอนของสาขาวิชามวยไทยศึกษา พร้อมทั้งขอสัมภาษณ์ผู้แทนวิทยาลัยมวยไทยฯ ผู้เเทนนักศึกษาปัจจุบัน เเละบัณฑิตที่ประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงอยู่ในวงการมวยปัจจุบัน ในวันที่ 15 พ.ค. 2556

   

  ภาพบรรยากาศการตรวจการประกันคุณภาพการศึกษา
  ระดับสาขามวยไทยศึกษา(ค.บ.) ณ ห้องสมุดวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ วันที่ 14 พ.ค. 2556

   

  ภาพบรรยากาศการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดมหกรรม
  มวยศึกวันร่วมใจพัฒนานักศึกษาสู่สากล ณ ห้องประชุมนายขนมต้ม วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย วันที่ 22 เมษายน 2556

   

  ภาพบรรยาการสาขามวยไทยศึกษา สาขาการแพทย์แผนไทย และสาขาสาธารณสุขชุมชน ประชุมเพื่อวางแผนดำเนินการงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขา ประจำปีการศึกษา 2555

   

  ภาพบรรยากาศนักศึกษาปริญญาเอกสาขามวยไทยศึกษารุ่นที่5เสนอ
  โครงร่างวิทยานิพนธ์แก่ประธานสาขา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ วันที่ 4 พฤษภาคม 2556

   

  หน่วยงานตรวจสอบภายใน เข้ามาเพื่อทำการตรวจสอบระบบการทำงานของวิทยาลัยมวยไทยศึกษา และการแพทย์แผนไทย เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556

   

   

  บุคลากรวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยเข้าร่วมพิธี
  การสงน้ำพระประจะมหาวิทยาลัยรดน้ำขอพรท่านอธิการบดีและอาจารย์อวุโส ณ ลานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่ 25 เมษายน 2556

   

  ภาพบรรยากาศ ผอ.วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ คณะอาจารย์สาขาการแพทย์แผนไทยและนักศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทย รดน้ำขอพรรูปหล่อจำลองพ่อปู่ชีวโกมรภัจ เพื่อเป็นศิริมงคลเนื่องในเทศกาลวันปีใหม่ไทย ณ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ วันที่ 18 เมษายน 2556

   

  ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศ นักศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทยที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพการผดุงครรภ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ณ ห้องประชุมนายขนมต้ม วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ วันที่ 18 เมษายน 2556

   

  ภาพบรรยากาศนักศึกษาสาขามวยไทยศึกษาโชว์ศิลปะการแสดงนาฏมวยไทย ณ มหาธาตุ วรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 16 เมษายน 2556

   

   

  ภาพบรรยากาศพิธีรดน้ำขอพรท่านอธิการบดี และผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ เนื่องในวันปีใหม่ไทย วันที่ 11 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมนายขนมต้ม วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ

   

  ภาพบรรยากาศโครงการบริการวิชาการ "การอบรมการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรและภูมิปัญญาไทย" วันที่ 4 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

   

  รูปนักศึกษาสาขามวยไทยศึกษาชั้นปีที่ 3 นายพงษ์พัฒน์ ว่องไว และนาย เชาวลิต ยอดพงศา นำโดย อ.สำราญสุขแสวง เดินทางไปบันทึปรายการบอกเล่าเก้าสิบ ทางช่อง 9 เมื่อวันที่ 03 เมษายน 2556

   

   

  ภาพบรรยากาศการติวเภสัชกรรมไทย วันที่ 28 - 29 มีนาคม 2556 ณ อาคารฝึกประสบการณ์การแพทย์แผนไทย วิทยากรโดย อ.สุนทร จันทรพงษ์

   

   

  ภาพบรรยากาศการนำเสนอการดำเนินงานหลังจากนักศึกษาการแพทย์แผนไทยชั้นปีที่ 4 ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพเวชกรรมไทย ณ ห้องประชุม นายขนมต้ม อาคารวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ วันที่ 26 มี.ค. 56

   

   

  ภาพบรรยากาศการสอบประมวลความรู้ สำหรับ นักศึกษาการแพทย์แผนไทยชั้น ปีที่ 4 วันที่ 21 มีค 56 ณ อาคารการแพทย์แผนไทย

   

   

  ภาพบรรยากาศการสอบประมวลความรู้ สำหรับ นักศึกษาการแพทย์แผนไทยชั้น ปีที่ 4 วันที่ 20 มีค 56 ณ อาคารการแพทย์แผนไทย

   

   

  ภาพบรรยากาศโครงการอบรมภาษาอังกฤษ English Daily Life Training ของนักศึกษาสาขามวยไทยศึกษา วันที่ 16 - 17 มี.ค. 56 ณ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ

   

   

  ภาพบรรยากาศนักศึกษาสาขามวยไทยศึกษาเดินทาง
  ไปแข่งขันการไหว้ครูและร่ายรำทักษะมวยไทย ณ พรรษกาลยิม
  เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 56 ผลการแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1

   

   

  ภาพบรรยากาศการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทย
  ชั้นปีที่ 3 หลังจากการออกฝึกงาน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ วันที่ 8 มีนาคม 2556

   

   

  " การบริการสาธารณสุขในชุมชน แก่ อสม.และบุคคลทั่วไปในจังหวัดราชบุรี
  " วันที่ 4 – 5 มีนาคม 2556 ณ ศูนย์การเรียนรู้ในเมืองฯ

   

   

  The First Muaythai Festival Heading Toward Asean
  On Friday 1 st March 2013 At Muban Chombueng Rajabhat University

   

   

   

  ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประชาสัมพันธ์ Website ภาษาอังกฤษ ของ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย www.imsamuaythai.com

   

   

   

  ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จำนวนอัตราที่รับ ประเภทนักศึกษา จำนวน 2 อัตรา

   

   

   

  ประชาสัมพันธ์การแจ้งสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2563 ครุศาสตรบัณฑิต

   

   

   

  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

   

   

   

  ตารางสอนอาจารย์ 1/63 สังกัดคณะวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

   

   

   

  รหัสประจำตัวนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ี 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 17 มิถุนายน 2563)

   

   

   

  คู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563

   

   

   

  คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

   

   

   

  กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

   

   

     

  ปฏิทินวิชาการของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

   

   

   

  เกณฑ์มาตรฐานการตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษา

   

   

   

   

  กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559

   

   

   

  ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

   

   

   

   

   

  ยอดขุนศึก ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง แชมป์ 122 ปอนด์ เวทีมวยราชดำเนิน ในรายการ ส.สมหมาย วันสถาปนาวิกแอร์ 72 ปี

   

   

   

   

   

  วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรผู้ที่สำเร็จการศึกษาทุกท่านครับ

   

   

   

   

  ปฏิทินงานวิชาการของนักศึกษาภาคพิเศษ รุ่น (17, 18, 19, 20)

   

   

   

   

  ประกาศการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ ปีการศึกษา 2560

   

   

   

   

  กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารายใหม่และรายเก่า
  เปลี่ยนสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560

   

   

   

  หลักสูตรมวยไทยศึกษาและพลศึกษา ผ่านการรับรองจากครุสภา

   

   

   

   

  การแข่งขันชกมวยไทยเพื่อเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย

   

   

   

  International Muaythai Festival 2017

   

   

   

   

  ศึกมวยไทย พัฒนาเด็กไทยสู่สากล วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560

   

   

   

   

  .

  ตารางอบรมทักษะด้านคอมพิวเตอร์นักศึกษาปีการศึกษา 2559
  (ชั้นปีที่ 2 รหัส 58)

   

   

   

   

  พิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2559

   

   

   

  VTR ศึกวันครบรอบ 11 ปี วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
  วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2559

   

   

   

  ศึกวันครบรอบ 11 ปี วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
  วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2559

   

   

   

   

   

  ประชาสัมพันธ์ตารางสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 2559

   

   

   

  โครงการการฝึกอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อ
  ส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙

   

   

   

  ตารางเรียนนักศึกษาภาคปกติสาขามวยไทยศึกษา ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่1

   

   

   

  ศึกมวยไทยศึกษา พัฒนาชาติ วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559

   

   

   

   

  กวางเงิน ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำลาแฟนมวยไทย ไปศึกษาต่อ ณ ประเทศออสเตเรียล

   

   

  กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปี พ.ศ. 2559

   

   

   

  มาออกกำลังกายกันนะครับ เพื่อสุขภาพของท่านจะได้แข็งแรง ฟิตเนสเราเปิด ทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.30 - 19.00. หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งอยู่ที่ ชั้นที่ 3 อาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครับ

   

   

   

   

  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 โครงการรับนักศึกษาใหม่ "ตามรอยพี่ ว่าที่แพทย์แผนไทย"

   

   

   

  การจัดการแข่งขันชกมวย มหกรรม MC FIGHT มวยไทยนานาชาติครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 1 มีนาคม 2559 ณ เวทีมวยชั่วคราว หน้าอาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

   

   

   

  ประกาศเรื่อง"งดการเรียนการสอนวันที่ 28 - 29 ม.ค. 59"

   

   

   

  ตารางสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

   

   

   

  ใบสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559

   

   

   

   

  ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ภาคปกติ) สังกัด วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

   

   

   

  ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ภาคพิเศษ) สังกัด วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

   

   

  ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ภาคปกติ) สังกัด วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย + การแพทย์แผนไทยบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี สาขาการแพทย์แผนไทย

   

   

   

  ขั้นตอนการขอผ่อนผันรับเข้าราชการทหารกองประจำการ (การเกณฑ์ทหาร)

   

   

   

  ขอเชิญศิษย์เก่าวิทยาลัยมวยไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและ ผู้ที่สนใจ เข้าชมการแข่งขันมวยไทยวันครบคอบ 10 ปี ของวิทยาลัยมวยไทย วันที่ 29 ตุลาคม 2558 ที่บริเวณศูนย์การเรียนรู้ในเมือง บายพาส ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี

   

   

  ประกาศผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1/2558 รายระเอียดแยกตามเอกสารข้างล่างนี้

   

   

   

  แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2558

   

   

   

  VDO ประชาสัมพันธ์การส่งนักศึกษาสาขามวยไทย ชั้นปีที่ 5 นายเชาวลิต ยอดพงศา และนายพิสิทธิ์ สุขแสวง ได้รับโอกาสเข้าศึกษาต่อ ณ ประเทศออสเตรเลีย

   

   

   

  กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 28 - 29 ก.ค. 58 ณ หอประชุมใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

   

   

   

  กำหนดการงานพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปี พ.ศ. 2558

   

   

   

   

  วิธีการตรวจสอบผลการเรียน (เกรด) สำหรับนักศึกษา

   

   

  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอประชาสัมพันธ์
  ให้นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเข้ารับการอบรมในวันที่ ๘,๙ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. และสอบวัดผลตามตารางที่กำหนด ๘ เมษายน ๒๕๕๘ คณะที่เข้าอบรม - คณะครุศาสตร์ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๙ เมษายน ๒๕๕๘ คณะที่เข้าอบรม - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - คณะวิทยาการจัดการ - คณะวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ

   

   

  ตัวอย่างบทคัดย่อ ดุษฎีนิพนธ์

   

   

   

   

  ประชาสัมพันธ์นักศึกษาพิการที่ประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา

   

   

   

  สำนักการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดให้บริการฟรี ณ อาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี

   

   

   

  แสดงความยินดี กับนักศึกษาสาขามวยไทยศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยฯ

   

  ตารางการติวสอบใบประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย 2557

   

   

   

  ประกาศโรงพยาบาลที่ต้องการจ้างแพทย์แผนไทย
  เพื่อปฏิบัติงานในคลินีกแพทย์แผนไทยผู้ป่วยนอก

   

   

  จรรยาบรรณสำหรับนักวิจัย

   

   

   

   

  แผนพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development Plan)วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ระยะเวลา 4 ปี (2557 - 2560)

   

   

   

  รับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชามวยไทยศึกษา วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

   

   

  การสังเคราะห์งานวิจัย CMTM

   

   

   

  ประชาสัมพันธ์โครการค่ายนิด้าพัฒนาสู่อาเซียน

   

   

   

  โครงการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ให้มีผลงานทางวิชาการ เรื่อง การจัดทำผลงานทางวิชาการ วันที่ 21 มีนาคม 2557 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วิทยากร : รศ.ทัศนีย์พรรณ อุดมเวช

   

   

  (ร่าง) กำหนดการมหกรรมมวยไทยนานาชาติครั้งที่ 2 วันที่ 1 มีนาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

   

   

   

  มหกรรมมวยไทยนานาชาติ จัดขึ้นเพื่องานครบรอบ 60 ปี มหวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่ 1 มีนาคม 2557 ณ โรงยิมพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

   

   

  ขอแสดงความยินดีกับ นายสมภพ สานุสันต์ นักศึกษาสาขามวยไทยศึกษา ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (เหรียญทองแดง) กีฬามวยสากลสมัครเล่น รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กิโลกรัม

   

   

  ร่าง กำหนดการงานครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันเสาร์ที่ 1 มีนาคม 2557

   

   

   

  กำหนดการเปิดเรียน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ 2557

   

   

   

  ขอเชิญร่วมงานปีใหม่ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ วันที่ 22 ธ.ค. 56

   

   

   

  ประกาศงดใช้สถานที่ อาคารเรียน 14 วันพุธที่ 27 พ.ย. 56

   

   

   

   

  กำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

   

  ประชาสัมพันธ์"ศึกมวยไทยประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล"
  วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ณ เวทีมวยไทยชั่วคราวโรงยิมพลศึกษา
  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

   

   

   

  ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับ
  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

   

  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟัง การสอบวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต

   

   

   

  เข้าร่วมพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

   

   

   

  ประกาศเรื่องทุนอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษา
  พิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี

   

   

  ประกาศการชำระเงินค่าลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (ฉบับแก้ไข)-1

   

   

   

  ประกาศการชำระเงินค่าลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (ฉบับแก้ไข)-2

   

  นักศึกษาสาขามวยไทยศึกษาชั้นปีที่ 3 นายพงษ์พัฒน์ ว่องไว วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้รับรางวัลชมเชยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  ในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2555

   

  กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตที่
  สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปี พ.ศ. 2556

   

   

  ขอเชิญร่วม พิธีบวงสรวง อนุสาวรีย์นายขนมต้ม วันอาทิตย์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป

   

   

   

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่องกำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

   

   

   

  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา

   

   

   

   

  Good practice สาขาการแพทย์แผนไทย

   

   

   

   

  ประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ

   

   

  ประกาศคำสั่งแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ประจำวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

   

   

  ขอเชิญร่วมโครงการ ค่ายมวยไทยพัฒนาเด็กไทย พัฒนาชาติยั่งยืน

   

   

   

  แจ้งจบนักศึกษาประจำภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2555

   

   

   

  คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง แต่ตั้งผู้อำนวยการสำนัก/สถาบันที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ

   

   

   

  ประกาศการชำระเงินรักษาสภาพระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2555

   

   

   

  การชำระเงิน โดยฝ่ายกองคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

   

   

   

  ศึกวันนวมทอง สืบสานตำนานมวยไทย วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2556 เริ่มเวลา 18.00 น ณ เวทีมวยชั่วคราวโรงยิมพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

   

   

   

  ประชาสัมพันธ์ VDO รักษ์โลกภายใต้แนวคิด "คนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"

   

   

   

  ประกาศเรื่องแจ้งจบประจำปีการศึกษา 2/2555

  ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>  จำนวนผู้เข้าชมเว็ปไซด์

  เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2557