ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. ชาญชัย ยมดิษฐ์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
และนายกสมาคมมวยไทยศึกษานานาชาติและอาจารย์สาขามวยไทยศึกษา
อาจารย์สาขามวยไทยศึกษาและพละศึกษา

อาจารย์ ดร.สำราญ สุขแสวง

คณบดี

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

อาจารย์ชลธิรา กาวไธสง

รองคณบดีฝ่ายแผนงาน และบริหาร

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย More Info

อาจารย์รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ิ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และงานวิจัย

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย More Info

อาจารย์รุ่งนภา สิงห์สถิตย์

รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย More Info

อาจารย์ ดร.นิพิฐพนธ์ มาลาหอม
ประธานสาขามวยไทยศึกษาและพลศึกษา
อาจารย์วิภาวี จันทศรี
ประธานสาขาการแพทย์แผนไทย
อาจารย์รุ่งนภา สิงห์สถิตย์
ประธานสาขาสาธารณสุขศาสตร์
อาจารย์อัญทิวา อุ่นไธสง
หัวหน้าสำนักการแพทย์แผนไทย
นางสาวบารมี ชูชัย
หัวหน้าสำนักงาน