ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. ชาญชัย ยมดิษฐ์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
และนายกสมาคมมวยไทยศึกษานานาชาติและอาจารย์สาขามวยไทยศึกษา
อาจารย์สาขามวยไทยศึกษาและพละศึกษา

อาจารย์ ดร.สำราญ สุขแสวง

คณบดี

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

อาจารย์ชลธิรา กาวไธสง

รองคณบดีฝ่ายแผนงาน บริหาร และประกันคุณภาพการศึกษา

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย More Info

อาจารย์ระพีพร ชนะภักดิ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ งานวิจัย และกิจกรรมนักศึกษา

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย More Info

อาจารย์ ดร.นิพิฐพนธ์ มาลาหอม
ประธานสาขามวยไทยศึกษาและพลศึกษา
อาจารย์อัชฌา สมนึก
ประธานสาขาการแพทย์แผนไทย
รุ่งนภา สิงห์สถิตย์
ประธานสาขาสาธารณสุขศาสตร์
อาจารย์อัญทิวา อุ่นไธสง
หัวหน้าสำนักการแพทย์แผนไทย
นางสาวบารมี ชูชัย
หัวหน้าสำนักงาน