อาจารย์ ดร.สำราญ สุขแสวง
ประธานกรรมการ
อาจารย์ชลธิรา กาวไธสง
รองประธานกรรมการ
อาจารย์รุ่งนภา สิงห์สถิตย์
กรรมการประจำคณะ
อาจารย์อัชฌา สมนึก
กรรมการประจำคณะ
อาจารย์อัญทิวา อุ่นไธสง
กรรมการประจำคณะ
อาจารย์กันตา นิ่มทัศนศิริ
กรรมการประจำคณะ
เภสัชกรหญิงสุรี เฮงจิตตระกูล
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
อาจารย์ ดร.วรยุทธ์ ทิพย์เที่ยงแท้
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
คุณเขมชาติ สถิตตันติเวช
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
คุณอุดม ใจเย็น
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
นายเอกรวี ครุฑางคะ
กรรมการและเลขานุการ