วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัด ราชบุรี
header
home

ภาพบรรยากาศการสรงน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์ 2564

คลิกดูรูปที่นี่

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สำหรับนักศึกษา วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ

คลิกดูรูปที่นี่

โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ

คลิกดูรูปที่นี่

โครงการงานประชุมวิชาการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

คลิกดูรูปที่นี่

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการอบรมความรู้เพื่อสอบบรรจุฯ

คลิกดูรูปที่นี่

อบรมทักษะด้านภาษาอังกฤษ

คลิกดูรูปที่นี่

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันมหิดล 24 ก.ย. 62

คลิกดูรูปที่นี่

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันมหิดล 24 ก.ย. 62

คลิกดูรูปที่นี่

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันมหิดล 24 ก.ย. 62

คลิกดูรูปที่นี่

นักศึกษาสังกัดวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯร่วมพิธีทำบุญตักบาตร

คลิกดูรูปที่นี่

การประกวด ดาว เดือน ประจำวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ

คลิกดูรูปที่นี่

นักศึกษาสังกัดวิทยาลัยมวยไทยศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปลูกป่า

คลิกดูรูปที่นี่

บริการวิชาการในโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาไทย

คลิกดูรูปที่นี่

โครงการการส่งเสริมปฏิบัติการทักษะหัตถการก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ

คลิกดูรูปที่นี่

บริการวิชาการในโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาไทย-6

คลิกดูรูปที่นี่

บริการวิชาการในโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาไทย-5

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพรรยากาศโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างภูมิทัศน์ฯ

คลิกดูรูปที่นี่

บริการวิชาการในโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาไทย-4

คลิกดูรูปที่นี่

บริการวิชาการในโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาไทย-3

คลิกดูรูปที่นี่

บริการวิชาการในโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาไทย-2

คลิกดูรูปที่นี่

MOU ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุุรี

คลิกดูรูปที่นี่

โครงการส่งเสริมทักษะการพัฒนานวัตกรรมด้านสาธารณสุขฯ

คลิกดูรูปที่นี่

โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ

คลิกดูรูปที่นี่

นักศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์จัดสัมมนาวิชาการ 30 ต.ค. 60

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพกิจกรรมวันมหิดล และกิจกรรมจิตอาสา นักศึกษาสาธารณสุข

คลิกดูรูปที่นี่

โครงการสโมสรสุขภาพ เพื่อการสร้างเสริมทักษะก่อนฝึกประสบการณ์ ชั้นปีที่ 4 2 วัน 1 คืน ณ ค่ายหลวงบ้านไร่ จังหวัดราชบุรี

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศโรงเรียนเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ1

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมระบบสารสนเทศสำหรับงานสาธารณสุข

คลิกดูรูปที่นี่

พิธีวางพวงมาลา ถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดล

คลิกดูรูปที่นี่

โครงการบริการวิชาการภูมิปัญญาไทยสัญจรส่งเสริมสุขภาพประชาชน
คลิกดูรูปที่นี่
การตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 2558 สาขาสาธารณสุขศาสตร์
คลิกดูรูปที่นี่
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์ จบปีการศึกษา 2558
คลิกดูรูปที่นี่
พิธีมอบเสื้อกราวน์ 16 มี.ค. 59
คลิกดูรูปที่นี่
กิจกรรมการแข่งขัน ออกกำลังกายทักษะประยุกต์ นศ.สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ม.ราชภัฏนครปฐม ม.ราชภัฏเพชรบุรี ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คลิกดูรูปที่นี่
โครงการการประชุมปรึกษาอาจารย์พี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกงานภาคสนามสาธารณสุขชุมชน สาขาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันอังคารที่ 3 พ.ย. 58 ณ ห้องประชุมชั้นที่ 3 อาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คลิกดูรูปที่นี่
โครงการ“สาธาอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ด้วยจิตสาธารณะ” วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาจังหวัดราชบุรี
คลิกดูรูปที่นี่
โครงการ“เสริมคุณธรรมจริยธรรมและทักษะภาวะผู้นำ”วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คลิกดูรูปที่นี่
โครงการ อบรมการบริการสาธารณสุขในชุมชนแก่ อสม.และบุคคลทั่วไปในจังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ศาลาวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
คลิกดูรูปที่นี่
พิธีมอบเสื้อกราวน์ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคมที่ผ่านมา ทางสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มีการจัดพิธีมอบเสื้อกราวน์ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ ณ ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง โดยมีผศ.ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อกราวน์ในครั้งนี้ ทั้งนี้กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์ในการจัดเพื่อให้นักศึกษามีความภาคภูมิใจใน วิชาชีพของตน ตระหนักในหน้าที่ของนักวิชาการสาธารณสุขที่ต้องเป็นผู้ให้บริการแก่ชุมชนและ เป็นกิจกรรมเพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง รวมทั้งคณาจารย์ในสาขาวิชา
คลิกดูรูปที่นี่
โครงการศึกษาดูงาน กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา นักศึกษาสาขาสาธารณสุขชุมชนชั้นปีที่ 1 วันที่ 4 กันยายน 2556 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดราชบุรี
คลิกดูรูปที่นี่
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดราชบุรี กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่ 29 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมนราทร โรงพยาบาลโพธาราม นำโดย รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผศ. ดร. ชัยฤิทธิ์ ศิลาเดช อาจารย์พินิช สุขโชติ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อาจารย์รวย ตั้งมุททาภัทรกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ อาจารย์สำราญ สุขแสวง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อาจารย์ชลธิรา กาวไธสง ประธานสาขาสาธารณสุขชุมชน อาจารย์กันตา นิ่มทัศนศิริ ประธานสาขาการแพทย์แผนไทย
คลิกดูรูปที่นี่
" การบริการสาธารณสุขในชุมชน แก่ อสม.และบุคคลทั่วไปในจังหวัดราชบุรี " วันที่ 4 – 5 มีนาคม 2556 ณ ศูนย์การเรียนรู้ในเมืองฯ
คลิกดูรูปที่นี่
โครงการศึกษาดูงานโภชนาการสาธารณสุข ณ สาขาวิทยาศาสตร์อาหารประยุกต์และบริการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีให้กับนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนภาคปกติ ชั้นปีที่ ๑-๒ วันพุธที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
คลิกดูรูปที่นี่
โครงการอบรมเรื่อง การส่งเสริมวิชาการด้านกฎหมายสาธารณสุขแก่นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนโดย อาจารย์ดนัย สุวรรณา นิติกรเชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มงานปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย สำนักบริหารกลาง สำนังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการประธานเปิด อ.สำราญ สุขแสวง 15 ก.พ. 2556
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศโครงการส่งเสริมวิชาการแก่นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2555 ณ ชมรมผู้สูงอายุตำบลวังเย็น ชมรมผู้สูงอายุวัดท่าราบ อ.บางแพ จ.ราชบุรี ศูนย์การเรียนรู้ในเมืองฯ และมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ออกให้ความรู้แก่ประชาชนในการตรวจอาหารเพื่อตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เบิกไพร วันที่ 5 กันยายน 2555
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศโครงการส่งเสริมอนามัยชุมชนและสิ่งแวดล้อมสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วันที่ 29 สิงหาคม 2555 โดยกลุ่มนักศึกษาสาขาสาธารณสุขชุมชน อาจารย์ประจำสาขา สาธารณสุขจังหวัด และนักสาธารณสุขประจำโรงพยบาลสมเด็จพระยุพราช จอมบึง ร่วมกันเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร ณ ตลาดเทศบาล อ.จอมบึง
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศโครงการส่งเสริมอนามัยชุมชนและสิ่งแวดล้อมสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วันที่ 28 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมจอมพลลาเลซ ห้องประชุมบุรีราช
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศโครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 8 สิงหาคม 2555
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศโครงการศึกษาดูงานและสร้างความร่วมมือด้าน สหกิจศึกษา ระหว่างวันที่ 15-18 ธันวาคม 2554 ณ ม.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และโครงการหลวง จ.เชียงใหม่
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศนักศึกษาสาขาสาธารณสุขชุมชนและสิ่งแวดล้อมชั้นปีที่ 1 เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดราชบุรี วันที่ 14 ก.ย. 54
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศนักศึกษาสาขาสาธารณสุขชุมชนและสิ่งแวดล้อมชั้นปีที่ 1 เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดราชบุรี วันที่ 14 ก.ย. 54
คลิกดูรูปที่นี่
 

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ค.ดอนตะโก อ.เมือง จังหวัดราชบุรี 70000 โทร. 032-910223 โทรสาร. 032-910223
E-mail :
muaythai_chombueng@hotmail.co.th