วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัด ราชบุรี
header
home

ภาพบรรยากาศการสรงน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์ 2564

คลิกดูรูปที่นี่

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สำหรับนักศึกษา วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ

คลิกดูรูปที่นี่

โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศโครงการรณรงค์โรคไข้เลือดออก ณ โรงเรียนหนองตาเนิด
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศการประชุม โครงการ "U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล" พื้นที่ปฏิบัติงาน ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
คลิกดูรูปที่นี่
โครงการ ให้ความรู้ด้านเทคนิคการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในชุมชน กลุ่มเปราะบางในชุมชน และสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศ โครงการ "U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล" พื้นที่ปฏิบัติงาน ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศการประชุมติดตามการบริหารหลักสูตรแพทย์แผนไทยฯ
คลิกดูรูปที่นี่
โครงการโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุฯ-2
คลิกดูรูปที่นี่
โครงการโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุฯ-1
คลิกดูรูปที่นี่
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร"
คลิกดูรูปที่นี่
บริการวิชาการในโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาไทย-7
คลิกดูรูปที่นี่
โครงการอบรมภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
คลิกดูรูปที่นี่
พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยประจำปีการศึกษา 2560
คลิกดูรูปที่นี่
"โครงการประกวดนวัตกรรมทางด้านการแพทย์แผนไทย"
คลิกดูรูปที่นี่
พิธีถวายความสดุดีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศโรงเรียนเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ1
คลิกดูรูปที่นี่
พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรูปที่นี่
งานมหกรรมเครือข่ายการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน ครั้งที่3
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเทคนิคการตรวจวินิจฉัย การบำบัด การแก้อาการฯ2
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเทคนิคการตรวจวินิจฉัย การบำบัด การแก้อาการฯ1
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ชั้นปีที่ 4
คลิกดูรูปที่นี่
“ตามรอยพี่ ว่าที่แพทย์แผนไทย” ประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรูปที่นี่
พิธีถวายราชสดุดีพระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย วันที่ 29 ตุลาคม 2558 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เนื่องในวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ประจำปี 2558 พร้อมเป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบิดาแห่งการแพทย์ แผนไทย โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาแพทย์แผนไทยร่วมพิธี ณ สำนักการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก อาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ด้วยคณะรัฐมนตรีได้ลงมติเห็นชอบถวายพระราชสมัญญา พระบิดาแห่งการแพทย์แผนแด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และกำหนดให้วันที่ 29 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจึงได้เห็นความสำคัญของวันดังกล่าว จึงได้จัดงานขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ที่ทรงเป็นบุคคลสำคัญ และมีคุณูปการต่อวงการแพทย์แผนไทย และกระตุ้นปลูกจิตสำนึกให้คนไทยได้ได้อนุรักษ์และเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาของ แพทย์แผนไทย อันเป็นภูมิปัญญาประจำชาติที่มาช้านาน ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงก็ได้มีการเปิดหลักสูตรในการจัดการ เรียนการสอนในศาสตร์ดังกล่าว
คลิกดูรูปที่นี่
ผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ อ.รวย ตั้งมุททาภัทรกุล เป็นประธานในการ ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาแพทย์แผนไทย ปีที่ 4 ภายหลังจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การนวดไทย ณ ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่ 21 ธ.ค. 57
คลิกดูรูปที่นี่
พิธีอัญเชิญบรมครูชีวกโกมารภัจจ์มาประดิษฐาน ณ ศูนย์การแพทย์แผนไทยอาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยมีอาจารย์รวย ตั้งมุททาภัทรกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยเป็นประธานในพิธี ในการนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์แพทย์แผนไทย ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์แพทย์แผนไทย และนักศึกษาแพทย์แผนไทยทุกชั้นปีเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ วันที่ 28 ก.ค. 57
คลิกดูรูปที่นี่
อาจารย์และนักศึกษาสาขาการแพท์แผนไทยเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ นายกสโมสรนักศึกษาแพทย์แผนไทย เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 7 แห่ง และเข้าร่วมแข่งขัยมหกรรมเครือข่ายการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้าน (ทักษะวิชาการและกีฬทพื้นบ้าน) ครั้งที่ 1 ทักษะวิชาการ ประเภทเวชกรรมไทย ได้รับรางวัลที่ 3 ประเภทผดุงครรภ์ไทย ได้รับรางวัลที่ 2 กีฬาพื้นบ้าน ได้รับรางวัลที่ 1 ชื่อกีฬา ชื่อ นกน้อยป้อนอาหาร
คลิกดูรูปที่นี่
นักศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทยออกหน่วยวัดหนองเอี่ยน อ.บางแพ 1 ก.ค. 57
คลิกดูรูปที่นี่
นักศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทยร่วมออกหน่วยในโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่บริการประชาชน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เข้ามาเยี่ยมชมโครงการในครั้งนี้
คลิกดูรูปที่นี่
นักศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทย ออกหน่วย รพ. สต. บ้านสิงห์ 12 มิ.ย.57
คลิกดูรูปที่นี่
นักศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทย ออกหน่วย ครั้งที่ 4 ที่ รพ.สต.วัดแก้ว ต.บางแพ
คลิกดูรูปที่นี่
นักศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทยออกหน่วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูหาสวรรค์ ต.สี่หมื่น อ.ดำเนินสะดวก วันที่ 12 มิ.ย. 57
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศสาขาการแพทย์แผนไทยออกหน่วยตรวจสุขภาพด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย สนับสนุนงบประมาณโดย บ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ครั้งที่ 2 วัดท่าเรือ ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศสาขาการแพทย์แผนไทยออกหน่วยตรวจสุขภาพด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย สนับสนุนงบประมาณโดย บ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ครั้งที่ 1 ณ รพ.สต.บางป่า
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศการประชุมและพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่เปิดสอนการแพทย์แผนไทย ตามการรับรองของสภาการแพทย์แผนไทย วันที่ 30 พ.ย. 56 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศนักศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทย ชั้นปีที่ 2 รายงานสรุปการศึกษาดูงาน การแข่งขันกีฬาสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาการแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์แห่งประทเศไทย ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2556 CATMT GAMES 6 วันที่ 25-27 ตุลาคม 2556 ณ อาคารยิมเนเซียม 5 และ 7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพการปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทยชั้นปีที่ 3 ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีผดุงครรภ์ไทย ณ ห้องประชุมนายขนมต้ม วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย วันที่ 9 ต.ค. 56
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพการปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทยชั้นปีที่ 4 ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพนวดไทย ณ ห้องประชุมนายขนมต้ม วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย วันที่ 7 ต.ค. 56
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศนักศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทยเข้าร่วมศึกษาดูงานในงานมหกรรมสุมนไพรแห่งชาติ ณ เมือทองธานี วันที่ 5 ก.ย. 56
คลิกดูรูปที่นี่
โครงการศึกษาอาจารย์ใหญ่เสริมสร้างทักษะความรู้ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2556 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
คลิกดูรูปที่นี่
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการเกี่ยวกับนักศึกษาและการพัฒนาด้านวิจัยของเครือข่ายการศึกษาการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏ วันที่ 22 สิงหาคม 2556 โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ อาจารย์รวย ตั้งมุททาภัทรกุล และ อาจารย์กันตา นิ่มทัศนศิริ ประธานสาขาการแพทย์แผนไทย เดินทางเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศโครงการไหว้ครูแพทย์แผนไทยประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 15 ส.ค. 56 โดยมี ดร.วินัย ชุ่มชื่น รองอธิการบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาญชัย ยมดิษฐ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
คลิกดูรูปที่นี่
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประชุม กรรมการบริหารหลักสูตร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาญชัย ยมดิษฐ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธาน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ณ ห้องประชุมนายขนมต้ม วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 17 มิ.ย. 56
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศ ผอ.วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ คณะอาจารย์สาขาการแพทย์แผนไทยและนักศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทย รดน้ำขอพรรูปหล่อจำลองพ่อปู่ชีวโกมรภัจ เพื่อเป็นศิริมงคลเนื่องในเทศกาลวันปีใหม่ไทย ณ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ วันที่ 18 เมษายน 2556
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศ นักศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทยที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพการผดุงครรภ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ณ ห้องประชุมนายขนมต้ม วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ วันที่ 18 เมษายน 2556
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศโครงการบริการวิชาการ "การอบรมการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรและภูมิปัญญาไทย" วันที่ 4 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศการติวเภสัชกรรมไทย วันที่ 28 - 29 มีนาคม 2556 ณ อาคารฝึกประสบการณ์การแพทย์แผนไทย วิทยากรโดย อ.สุนทร จันทรพงษ์
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศการนำเสนอการดำเนินงานหลังจากนักศึกษาการแพทย์แผนไทยชั้นปีที่ 4 ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพเวชกรรมไทย ณ ห้องประชุม นายขนมต้ม อาคารวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ วันที่ 26 มี.ค. 56
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศการสอบประมวลความรู้ สำหรับ นักศึกษาการแพทย์แผนไทยชั้น ปีที่ 4 วันที่ 21 มีค 56 ณ อาคารการแพทย์แผนไทย
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศการสอบประมวลความรู้ สำหรับ นักศึกษาการแพทย์แผนไทยชั้น ปีที่ 4 วันที่ 20 มีค 56 ณ อาคารการแพทย์แผนไทย
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศนักศึกษาสาขาทันตกรรม ม.ธรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานสมุนไพร ณ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ โดยมีวิทยากรให้ความรู้โดย อ.สุนทร จันทรพงษ์ วันที่ 18 ม.ค. 56
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศนักศึกษาสาขาทันตกรรม ม.ธรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานสมุนไพร ณ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ โดยมีวิทยากรให้ความรู้โดย อ.สุนทร จันทรพงษ์ วันที่ 18 ม.ค. 56
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทย ชั้นปีที่ 4 ก่อนออกฝึกงานด้านศาสตร์การนวดไทย ณ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย วันที่ 27 กันยายน 2555
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ต้อนรับ คณะอนุกรรมการวิชาชีพด้านการประเมินและรับรองสถาบันการศึกษา วันที่ 2 ตุลาคม 2555
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการองค์ความรู้การผดุงครรภ์ไทย ณ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย วันที่ 13 กันยายน 2555
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศโครงการเสริมทักษะภาวะผู้นำ นักศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทย ชั้นปีที่ 3 และ ปีที่ 4 ณ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย วันที่ 12 กันยายน 2555
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศโครงการไหว้ครูแพทย์แผนไทยประจำปีการศึกษา วันที่ 23 สิงหาคม 2555
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศกิจกรรมอบรมแพทย์แผนไทยเพื่อสุขภาพกายและใจ วันที่ 31 ก.ค. 55 - 2 ส.ค. 55 ณ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศโครงการปรับพื้นฐานสานสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องแก่นักศึกษาการแพทย์แผนไทยชั้นปีที่ 1 ปีที่ 2 และปีที่ 3 ณ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย วันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2555
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศโครงการส่งเสริมนักศึกษาให้สอบผ่านใบประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย วันที่ 23 เมษายน 2555 (นวดไทย) ณ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศการประชุมภายในสาขาการแพทย์แผนไทย โดยได้รับเกรียติจาก อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย วันที่ 19 เมษายน 2555
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศโครงการส่งเสริมนักศึกษาให้สอบผ่านใบประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย วันที่ 18 - 19 เมษายน 2555 (ผดุงครรภ์ไทย) ณ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศการนักศึกษาการแพทย์แผนไทยชั้นปีที่ 3 ศึกษาพืชสมุนไพร ณ สวนพฤกษศาสตร์ ภาคตะวันออก เขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา วันที่ 12 - 14 มีนาคม 2555
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศการออกหน่วยนอกพื้นที่ โดยนักศึกษาการแพทย์แผนไทยชั้นปีที่ 2 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองน้ำขุ่น วันที่ 8 มีนาคม 2555
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศโครงการศึกษาดูงานและสร้างความร่วมมือด้าน สหกิจศึกษา ระหว่างวันที่ 15-18 ธันวาคม 2554 ณ ม.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และโครงการหลวง จ.เชียงใหม่
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศการปัจฉิมนิเทศหลังจากนักศึกษาฝึกแพทย์ปี3 ภาคปกติ ฝึกปฏิบัติงานงานผดุงครรภ์ไทยสำเร็จ 7 ธันวาคม 2554
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเดินทางมศึกษาดูงานด้านการแพทย์แผนไทย ณ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ 18 ตุลาคม 2554
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศนักศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทยเข้าร่วมศึกษาดูงานในงานมหกรรมสุมนไพรแห่งชาติครั้งที่ 8 ณ เมือทองธานี 2 ก.ย. 54
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศนักศึกษาสาขาแพทย์แผนไทยและนักศึกษาสาขามวยไทยศึกษา
ร่วมกิจกรรมชมรมแพทย์แผนไทยจิตอาสาเพื่อบริจาคเครื่องอุปโภคและบริโภคให้แก่เด็กผู้ด้อยโอกาสและพิการทางสมอง 1 ก.ย. 54

คลิกดูรูปที่นี่
ภาพรรยากาศนักศึกษาแพทย์แผนไทยจัดงานไหว้ครูแพทย์แผนไทยประจำปีการศึกษา 2554 ณ ตึกวิทยาลัยมวยไทยศึกษา 18 สิงหาคม 2554
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพรรยากาศนักศึกษาแพทย์แผนไทยภาคปกติศึกษาสมุนไพร ณ สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคกลาง วันที่ 17 สิงหาคม 2554
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศการตรวจการประกันคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศการจัดพานไหว้ครูและพิธีกรรมการไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2554 วันที่ 23 มิ.ย. 54
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศโครงการดูแลสุขภาพกายและใจ วันที่ 18-19 มิถุนายน 2554
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศการตรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วันที่ 14 มิถุนายน 2554
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศการผูกข้อมือและรับน้องสานสัมพันธ์ฉันน้องพี่นักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย วันที่ 31 มิ.ย. 54
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศการตรวจการประกันคุณภาพการศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย วันที่ 24 พ.ค. 54
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศคณะคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ม.เกษตรกำแพงแสน และบริษัทเคเบิ้ลทีวี หจก.ดีเซ็นเจอร์ มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ วันที่ 20 เมษายน 2554
คลิกดูรูปที่นี่
วิทยากร หมอเส็ง เดินทางมาให้ความรู้กับนักศึกษาแพทย์แผนไทยภาคพิเศษ วันที่ 9 เมษายน 2554
คลิกดูรูปที่นี่
คณะนศ.ปริญญาตรี พท.บ.รุ่นที่1 และ รุ่นที่ 2 ออกหน่วยให้บริการสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยแก่ผู้ด้อยโอกาศเมื่อวันที่ 10-15 ก.พ. 2554
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศบุคลาการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯจัดอมรมสัมนางานประกันคุณภาพการศึกษา ณ อูหลงรีสอร์ท 28 ก.พ. 54 - 1 มี.ค. 54
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 17 ก.พ. 54
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศอธิการบดี ม.ราชภัฏสวนสุนันทาเยี่ยมชมวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 10 ก.พ. 54
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศนักศึกษาแพทย์แผนไทยภาคพิเศษรุ่นที่ 4 ทำการบดยาเพื่อทำแคปซูลยาสมุนไพร 5 ก.พ. 54
คลิกดูรูปที่นี่
เพื่อสร้างความมั่นคงใหม่แห่งชาติ รุ่นที่ 2 ณ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ม.ราชภัฏราชนครินทร์ 28-30 ม.ค. 54
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศงานฉลองปีใหม่วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย วันที่ 15 มกราคม 2554
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศการเข้ารับการอบรมโครงการกระตุกต่อมความคิดของนักศึกษามวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ปี 1
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศงานกีฬาสีสัมพันธ์ครั้งที่ 1 วันที่ 29 ธันวาคม 2553 ณ โรงยิมมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศการจัดงานพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยประจำปีการศึกษา 2553 วันที่ 12 ธ.ค. 2553
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศการจัดงานพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยประจำปีการศึกษา 2553 วันที่ 12 ธ.ค. 2553
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศการจัดบูธนิทรรศการของวิทยาลัยมวยไทยศึกษาแลการแพทย์แผนไทยในงานเทศกาลปีนเขาเข้าถ้ำจอมพลวันที่ 5-7 พ.ย. 2553
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยเข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการคณาจารย์ วันที่ 30 กันยายน 2553
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศนักศึกษาแพทย์แผนไทยปี3ภาคพิเศษฝึกปฏิบัติจัดทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย วันที่ 25 กันยายน 2553
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศการนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการนวดไทยของนักศึกษาแพทย์แผนไทย ปี3 ภาคพิเศษ วันที่ 10 กันยายน 2553 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยเข้าชมนิทรรศการมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 7 ณ อิมแพ็คอารีน่าเมืองทองธานี Hall 7-8 วันที่ 1 กันยายน 2553
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในดอกคูณเกมส์ครั้งที่ 41 วันที่ 27-29 สิงหาคม 2553
คลิกดูรูปที่นี่
บรรยากาศโครงการสุขภาพกายและใจ วันที่ 20-23 มิ.ย. 53 9-10,15-16,19-20 ส.ค. 53
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศนักศึกษาแพทย์แผนไทยภาคพิเศษรุ่น 3 ศึกษาดูงานการแปรรูปสมุนไพร ณ ศุนย์สมุนไพรและแพทย์แผนไทย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร รำมะสัก จ.อ่างทอง วันที่ 14 ส.ค. 2553
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำสมุนไพรไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเศษรฐกิจพอเพียง โดย คณะนักศึกษาแพทย์แผนไทยรุ่น 3 วันที่ 10 ส.ค. 2553 ณ รร.ราชโบริกานุเคราะห์
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศการจัดทำบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาปีที่ 1 แพทย์แผนไทย
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา Freshy 53 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศก ดร.บัวตั๋น เธียรอารมณ์ เยี่ยมชมวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยเพื่อร่วมมือกันทางสหกิจ
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศการตรวจประกันคุณภาพภายใน SAR
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศผูกข้อมือต้อนรับนักศึกษาปี 1 แพทย์แผนไทย ภาคพิเศษ
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศกิจกรรมนักศึกษามวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยร่วมกันจัดพานพิธีไหว้ครู
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศกิจกรรมรับน้องใหม่นักศึกษามวยไทยศึกษาและนักศึกษาแพทย์แผนไทย ภาคปกติ ปี1
คลิกดูรูปที่นี่
VDO รศ.กาญจนา ครุฑเวโช สอนวิธีเก็บรักษาใบสมุนไพรเพื่อศึกษา
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยกาศ อ.หนูพิศ นำเดินป่าศึกษาสมุนไพร
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยกาศสภาพแวดล้อมห้องเรียนทฤษฎี,ปฏิบัติ,และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คลิกดูรูปที่นี่
นักศึกษาแพทย์แผนไทยภาคพิเศษรุ่น 1 ฝึกประสบการณ์เภสัชกรรมไทย
คลิกดูรูปที่นี่
นักศึกษาแพทย์แผนไทยภาคพิเศษรุ่น 1 ฝึกปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสมุนไพร
คลิกดูรูปที่นี่
นักศึกษาแพทย์แผนไทยภาคพิเศษรุ่น 1 การรักษามะเร็งแบบหมอพื้นบ้าน
คลิกดูรูปที่นี่
นักศึกษาแพทย์แผนไทยศึกษาการใช้เครื่องบรรจุแคปซูลและการใช้งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปรรจุภัณฑ์
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศ แพทย์แผนไทยร่วมจัดกิจกรรมงานมหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทยและพิธีไหว้ครูมวยไทยโลก ครั้งที่ 6 (วันนายขนมต้ม)
คลิกดูรูปที่นี่
present
ภาพบรรยากาศ การออกประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา ศูนย์ IT Sunny จังหวัดราชบุรี
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศการจัดงาน ณ
ตลาดกอบกุล จังหวัดราชบุรี 1
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศการจัดงาน ณ
ตลาดกอบกุล จังหวัดราชบุรี 2
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศ นักศึกษาแพทย์แผนไทยออกบริการให้ความรู้ ณ งานกาชาดจังหวัดราชบุรี
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศ นักศึกษาแพทย์แผนไทยศึกษาดูงานบริษัท แก้วมังกร
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศ การเรียนการสอนแพทย์แผนไทยทั้งภาคทฤฎีและปฏิบัติ
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศ การออกแนะแนวบริการทางการศึกษาแก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศ การฝึกปฏิบัติการผดุงครรภ์ไทย ให้คำแนะนำปรึกษาหญิงตั้งครรภ์ และหลังคลอด
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศ การศึกษาดูงานการพัฒนาการผลิตยาสมุนไพรไทย และเครื่องจักร ณ กรมพัฒนายาสมุนไพรไทย
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศ การศึกษาดูงานบริษัทผลิตยาแก้วมังกร
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศ การสัมณาเรื่องแพทย์แผนไทยและสุขภาพไทย
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศ นักศึกษาแพทย์แผนไทยทำพิธีไหว้ครู
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศ นักศึกษาแพทย์แผนไทยดูงานศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อขยายพันธุ์สมุนไพร
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศ การเรียนรู้การผดุงครรภ์ไทยจากหมอตำแยพื้นบ้าน
คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศ นักศึกษาแพทย์แผนไทยดูงานการบริหารธุรกิจสปาแอนด์รีสอรท์
คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศ การต้อนรับคณะเอกอัครราชฑูตปากีสถาน
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศ นักศึกษาแพทย์แผนไทยเดินป่าศึกษาสมุนไพรในท้องถิ่น
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศ นักศึกษาแพทย์แผนไทยศึกษาดูงานอุปกรณ์และการผลิตสมุนไพร
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศ การเรียนแพทย์แผนไทย รุ่น 1
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศ นักศึกษาแพทย์แผนไทยไหว้ครูแพทย์แผนไทย
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศ นักศึกษาแพทย์แผนไทยเรียนรู้วิชามวยไทยเพื่อสุขภาพ
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศ นักศึกษาแพทย์แผนไทยออกบริการให้ความรู้แก่ อสม.
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศ นักศึกษาแพทย์แผนไทยให้ความรู้เรื่องแพทย์แผนไทยแด่พระสงฆ์
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศ คณะอาจารย์และกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาดูงาน ณ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบธศ์
คลิกดูรูปที่นี่
 

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ค.ดอนตะโก อ.เมือง จังหวัดราชบุรี 70000 โทร. 032-910223 โทรสาร. 032-910223
E-mail :
muaythai_chombueng@hotmail.co.th