วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัด ราชบุรี
header
home

ภาพบรรยากาศการสรงน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์ 2564

คลิกดูรูปที่นี่

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สำหรับนักศึกษา วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ

คลิกดูรูปที่นี่

โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดโครงการค่ายมวยไทย พัฒนาเด็กไทยพัฒนาชาติยั่งยืน

คลิกดูรูปที่นี่

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลฯ

คลิกดูรูปที่นี่

การประชุมกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ (ก.บ. วิทยาลัยฯ) 30 ม.ค. 63

คลิกดูรูปที่นี่

การประชุมโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

คลิกดูรูปที่นี่

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารจัดการหลักสูตรและสำนักงานสีเขียว"

คลิกดูรูปที่นี่

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ"ทบทวนแผนกลยุทธ์ ระยะ 4 ปี(พ.ศ. 2561 - 2564)

คลิกดูรูปที่นี่

การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะประจำปีการศึกษา 2561

คลิกดูรูปที่นี่

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างผลิตภัณฑ์มวยไทยเพื่อสร้างมูลค่าฯ

คลิกดูรูปที่นี่

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน"

คลิกดูรูปที่นี่

การประชุมคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤิทธิ์ระดับสาขาวิชา

คลิกดูรูปที่นี่

ประชุมคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤิทธิ์ระดับคณะ 29-04-62

คลิกดูรูปที่นี่

โครงการการฝึกอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาฯ 62

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศพิธีซ้อมรับปริญญา (ซ้อมใหญ่) ปีการศึกษา 2559-2560

คลิกดูรูปที่นี่

การแข่งขันชกมวยไทย ณ อาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย 4-3-62

คลิกดูรูปที่นี่

โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

คลิกดูรูปที่นี่

งานทำบุญขึ้นปีใหม่ไทย วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยประจำปี

คลิกดูรูปที่นี่

พิธีบวงสรวงบรมครูมวยไทย นายขนมต้ม 4 เม.ย. 62

คลิกดูรูปที่นี่

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะอาจารย์และนักศึกษาฯ

คลิกดูรูปที่นี่

สัมมนามวยไทย หัวข้อ “ความปลอดภัยของนักมวยเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15

คลิกดูรูปที่นี่

ประชุมวง PLC 26 มี.ค. 62

คลิกดูรูปที่นี่

งานไหว้ครูมวยไทยโลกครั้งที่ 15

คลิกดูรูปที่นี่

อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตัดสินมวยไทย

คลิกดูรูปที่นี่

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตใหม่

คลิกดูรูปที่นี่

การประชุมวิชาการระดับคณะ เพื่อนำเสนอบทความผลการวิจัยของนักศึกษา

คลิกดูรูปที่นี่

วมพ. นำองค์ความรู้มวยไทย แพทย์แผนไทย และสาสุขศาสตร์ มาถ่ายทอดฯ

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคณาจารย์ฯ

คลิกดูรูปที่นี่

การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย2/61

คลิกดูรูปที่นี่

การแข่งขันกีฬาดอกคูณเกมส์ ครั้งที่ 49

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศครบรอบ 12 ปี วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ

คลิกดูรูปที่นี่

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนกลยุทธ์ ระยะ 4 ปี-1

คลิกดูรูปที่นี่

พิธีลงนามความร่วมมือเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 7 สถาบัน

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ (ว.ม.พ.)

คลิกดูรูปที่นี่

ราชภัฏน้อมพลีเทิดพระบารมีทั่วหล้า"ราชภัฏอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดิน"

คลิกดูรูปที่นี่

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา 24 ก.ค. 61

คลิกดูรูปที่นี่

งานนิทรรศการมวยสุวรณภูมิ และการอบรมเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาไทย

คลิกดูรูปที่นี่

โครงการออกกำลังด้วยศิลปะมวยไทย61

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศโครงการ การเตรียมความพร้อม...สู่โลกอาชีพ Thailand 4.0

คลิกดูรูปที่นี่

ประเพณี "สืบสาน สงกรานต์สานใจ"

คลิกดูรูปที่นี่

พิธีอันเชิญย้ายอนุสาวรีย์บรมครูมวยไทย นายขนมต้ม

คลิกดูรูปที่นี่

การรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์

คลิกดูรูปที่นี่

การเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา2560

คลิกดูรูปที่นี่

โครงการอบรมพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา

คลิกดูรูปที่นี่

โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ

คลิกดูรูปที่นี่

นักศึกษาสาขามวยไทยศึกษาและพลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

คลิกดูรูปที่นี่

การแข่งขั้นกีฬาสัมพันธ์ภายใน "ดอกคูนเกมส์" ครั้งที่ 48

คลิกดูรูปที่นี่

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1 / 60

คลิกดูรูปที่นี่

วิพากย์หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขามวยไทยศึกษา

คลิกดูรูปที่นี่

100 ปี วันพระราชทานธงชาติไทย

คลิกดูรูปที่นี่

การแข่งขันชกมวยไทยเพื่อเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย

คลิกดูรูปที่นี่

มวยไทย “ศึก 12 สิงหา เทิดไท้องค์ราชินี เฉลิมพระเกียรติวันแม่

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพกิจกรรมครอบครัวสุขสันต์สานสัมพันธ์ฉนัทร์พี่น้อง 60

คลิกดูรูปที่นี่

โครงการสัมมนาในหัวข้อ “ ค่ายมวยหน้าเสื่อ ราคาต่อรองมีผลต่อผู้ตัดสินหรือไม่”

คลิกดูรูปที่นี่

โครงการอบรมมวยไทยให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ 2 - 4 พ.ค. 60

คลิกดูรูปที่นี่

การแข่งขันชกมวยไทยเพื่อเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย 10 เม.ย. 60

คลิกดูรูปที่นี่

การรดน้ำขอพรจาก ผศ. ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ เนื่องในวันสงกรานต์

คลิกดูรูปที่นี่

โครงการอบรมกรรมการผู้ตัดสินมวยไทย ระหว่างวันที่ 3 – 5 เม.ย. 2560

อบรมวันที่ 1 อบรมวันที่ 2 อบรมวันที่ 3

การทำบุญค่ายมวย ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

คลิกดูรูปที่นี่

โครงการอบรมการออกกำลังกายด้วย ศิลปะมวยไทย สำหรับบุคลากรของรัฐฯ

อบรมวันที่ 1 อบรมวันที่ 2 อบรมวันที่ 3

มหกรรมมวยไทยนานาชาติครั้งที่ 5

คลิกดูรูปที่นี่

การออกบูธแสดงผลงานทางวิชาการ 1 มี.ค. 2560

คลิกดูรูปที่นี่

พิธีไหว้บรมครูมวยไทย นายขนมต้ม วันที่ 1 มี.ค. 60

คลิกดูรูปที่นี่

ศึกมวยไทย พัฒนาเด็กไทยสู่สากล-1

คลิกดูรูปที่นี่

พิธีเปิดงานกีฬาสัมพันธ์ภายใน "ดอกคูณเกมส์" ครั้งที่ 47

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศการมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผศ. ดร. ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช โดยมี ผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย อ.รวย ตั้งมุททาภัทรกุล เป็นตัวแทนมอบกระเช้าและอวยพรปีใหม่ เนื่องในวันปีใหม่ 2560

คลิกดูรูปที่นี่

งานฉลองปีใหม่วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย วันที่ 27 ธันวาคม 2559

คลิกดูรูปที่นี่

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดนนทบุรี เข้าศึกษาดูงาน

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศการจัดการแข่งขันการชกมวยไทยสมัครเล่น

คลิกดูรูปที่นี่

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ว.ม.พ.

คลิกดูรูปที่นี่

พิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศการแข่งขันชกมวยไทย “ศึกวันครอบ11 ปีการก่อตั้งวิทยาลัยฯ

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศการสัมมนามวยไทยหัวข้อ“การตัดสินมวยไทยยุติธรรมจริงหรือ"

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศการยกครู มอบตัวเป็นศิษย์ นักศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษาฯ

คลิกดูรูปที่นี่

พิธีวางพวงมาลา ถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดล

คลิกดูรูปที่นี่

โครงการการออกกำลังกายผู้สูงอายุ - 2

คลิกดูรูปที่นี่

โครงการการฝึกอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษาฯ 59

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2558

คลิกดูรูปที่นี่

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

คลิกดูรูปที่นี่

Muay Thai Camp 31 July - 10 Augst 2016.

คลิกดูรูปที่นี่

ศึกมวยไทยศึกษา พัฒนาชาติ วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559

คลิกดูรูปที่นี่

Muay Thai Camp on 27 July - 3 Augst 2016.

คลิกดูรูปที่นี่

นักศึกษาปริญญาเอกมวยไทยศึกษาอ.สำราญ สุขแสวงสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

คลิกดูรูปที่นี่

การแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่น ประจำปี 2559

คลิกดูรูปที่นี่

การตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศการต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

คลิกดูรูปที่นี่

เก๋ากว่าบาน'ยอดขุนศึก'ต้อนขาดท่อนศึกมวยดีวิถีไทย

คลิกดูรูปที่นี่

การนำเสนอการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน รายวิชา PC54801 ของนักศึกษาสาขามวยไทยศึกษาและพลศึกษา

คลิกดูรูปที่นี่

การอบรมศิลปะการต่อสู้ด้วยศาสตร์แห่งภูมิปัญญาไทย

คลิกดูรูปที่นี่

งานเลี้ยงแสดงความยินดีให้กับยอดขุนศึก ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

คลิกดูรูปที่นี่

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ปีการศึกษา 2558

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศโครงการภูมิปัญญาไทยสัญจร

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศยอดขุนศึก ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงคว้าแชมป์ศึกเจ้ามวยไทย

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมมวยไทยให้กับชาวต่างชาติ

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศการแข่งขันมวยไทยอาเซียน

คลิกดูรูปที่นี่

โครงการสัมมนามวยไทยนานาชาติเรื่อง นักวิชาการมวยไทย ขาขึ้นหรือขาลง

คลิกดูรูปที่นี่

พิธีครอบครูมวยไทย สังกัดวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

คลิกดูรูปที่นี่

ATTAสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวนำทีมสารคดีประเทศจีนถ่ายทำวิทยาลัยมวยไทย

คลิกดูรูปที่นี่

โครงการอบรมการออกกำลังกายด้วยศิลปะมวยไทยสำหรับบุคลากรและประชาชนทั่วไป

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศพิธีรดน้ำขอพร “วันสงกรานต์ สานใจ”

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศพิธีทำบุญตักบาตรโครงการ “วันสงกรานต์ สานใจ”20 เม.ย. 59

คลิกดูรูปที่นี่

การประชุมคณะกรรมการบริหาร วิทยาลัยมวยไทยฯ 1/2559

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศ การรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ (วันขึ้นปีใหม่ไทย)

คลิกดูรูปที่นี่

โรงพยาบาลวิชัยเวชอ้อมน้อย จับมือ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ใช้เวชศาสตร์การกีฬา พัฒนา มวยไทยสู่ความเป็นเลิศ

คลิกดูรูปที่นี่

คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรมวยไทย สองปริญญา

คลิกดูรูปที่นี่

MC. Fight มหกรรมมวยไทยนานาชาติครั้งที่ 4

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศจัดโครงการ การแข่งขันทักษะศิลปะมวยไทย

คลิกดูรูปที่นี่

พิธีไหว้บรมครูมวยไทย นายขนมต้ม วันที่ 1 มี.ค. 59

คลิกดูรูปที่นี่

วันที่ 25 ก.พ. 59 ภาพบรรยากาศการประชุมทางวิชาการ ส่งเสริมสุขภาพ และการพัฒนานักมวยไทย ระหว่างสาขามวยไทยศึกษา

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมศิลปะป้องกันตัว สำหรับอาสาสมัครป้องกันสาธารณภัยชุมชน ในเขตพื้นที่ จังหวัดราชบุรี-1

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศการแสดงและพิธีปิดงานกีฬา พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 38

คลิกดูรูปที่นี่

การแข่งขันกีฬา พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 38 -2

คลิกดูรูปที่นี่

การแข่งขันกีฬา พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 38 -1

คลิกดูรูปที่นี่

มหกรรม MC FIGHT มวยไทยนานาชาติ

คลิกดูรูปที่นี่

กีฬาสัมพันธ์ภายใน "ดอกคูณเกมส์ ครั้งที่ 46" 28 มกราคม 2559

คลิกดูรูปที่นี่

ยอดขุนศึก ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ชนะน็อก เพชรชุมพล ศิษย์ผู้พันตู่ ยกที่ 4 ในการแข่งขันมวยไทย ศึกแสงมรกต วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559 ณ เวทีลุมพินี รามอินทรา

คลิกดูรูปที่นี่

ทีมงานรายการกระจกหกด้านเข้ามาทำการถ่ายทำความรู้ด้านศิลปะมวยไทย

คลิกดูรูปที่นี่

โครงการอบรมมวยไทยให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธร จังหวัดสมุทรสงคราม-3

คลิกดูรูปที่นี่

โครงการอบรมมวยไทยให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธร จังหวัดสมุทรสงคราม-2

คลิกดูรูปที่นี่

โครงการอบรมมวยไทยให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธร จังหวัดสมุทรสงคราม-1

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันชกมวยไทย “ศึกมวยไทยประเพณีปีนถ้ำจอมพลครั้งที่ 7” ณ เวทีมวยชั่วคราว หน้าอาคารบัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 11 พ.ย. 58 โดยมี ผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ อาจารย์รวย ตั้งมุททาภัทรกุล อำนวยการจัดการแข่งขัน ในงานมีการมอบเงิน โดยผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นตัวแทนรับมอบทุนสนับสนุนการแข่งขันชกมวยไทย “ศึกMCไฟท์”จากนางประนอม คลังทอง วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี นายสมเจตน์ วุฒิเลิศเจริญวงศ์ ตัวแทนบริษัท EKCO FORGING PRODUCTS จำกัด ผู้ผลิตกุญแจลูกหมากเจ็ท จำนวน 100,000 บาท และนายเรืองชัย เนตรปฐมพร ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสนับสนุนการจัดการแข่งขันชกมวยไทยศึกมวยไทยประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 7 และในงานนี้ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นายสุวัฒน์ แสนทวี อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมงานในครั้งนี้

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของทุกคณะได้ร่วมจัดริ้วขบวนบริเวณหน้าพระรูปรัชการที่ 5 หน้าอำเภอจอมบึงและได้ทำพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มาทำพิธี ณ หอประชุมใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดย ผศ. ดร. ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ อาจารย์รวย ตั้งมุททาภัทรกุล ร่วมงานในครั้งนี้ ในงานพิธีครั้งนี้มีการมอบ “ปีก” เพื่อเป็นเครื่องเชิดชูเกียรติ ให้กับนักศึกษาที่ได้พิชิตการปีนเข้าถ้ำจอมพล ในประเพณีปีนถ้ำจอมพลครั้งที่ 7 วันที่ 11 พ.ย. 58

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันชกมวยไทย “ศึกมวยไทยประเพณีปีนถ้ำจอมพลครั้งที่ 7” ณ เวทีมวยชั่วคราว หน้าอาคารบัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 9 พ.ย. 58 โดยมี ผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ อาจารย์รวย ตั้งมุททาภัทรกุล อำนวยการจัดการแข่งขัน พร้อมด้วย ดร. วรยุทธ์ ทิพย์เที่ยงแท้ และอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาร่วมงานในครั้งนี้ ทั้งนี้ในงานยังมีการมอบเงินเพื่อสมทบทุนในการจัดงานจากนายถวัลย์ กิตติสัตภัณฑ์ เครือถวัลย์ กรุ๊ป

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันชกมวยไทย “ศึกมวยไทยประเพณีปีนถ้ำจอมพลครั้งที่ 7” ณ เวทีมวยชั่วคราว หน้าอาคารบัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 7 พ.ย. 58 โดยมี ผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ อาจารย์รวย ตั้งมุททาภัทรกุล อำนวยการจัดการแข่งขัน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นายสุวัฒน์ แสนทวี และอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาร่มงานในครั้งนี้ ทั้งนี้ในงานยังมีการมอบเงินเพื่อสมทบทุนในการจัดงานจากนายถวัลย์ กิตติสัตภัณฑ์ เครือถวัลย์ กรุ๊ป

คลิกดูรูปที่นี่

ผศ.ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ นายกสมาคมครูมวยไทยนานาชาติและประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ร่วมแสดงผลงานวิจัยเกี่ยวกับมวยไทยใน"งานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 7” การจัดแสดงนิทรรศการงานวิจัยท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ พร้อมด้วยผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ อาจารย์รวย ตั้งมุททาภัทรกุล คณาจารย์นักศึกษาและบุคลากรร่วมกิกรรมในครั้งนี้ วันที่ 5 พ.ย. 58

คลิกดูรูปที่นี่

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงพร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ อาารย์รวย ตั้งมุททาภัทรกุล และนายสุวัฒน์ แสนทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และนักเรียนร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ ห้องแสดงใหญ่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 8 กาญจนบุรี

คลิกดูรูปที่นี่

ศึกวันครบรอบ 10 ปี การก่อตั้งวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ณ เวทีมวยมาตรฐาน ชั้น 4 อาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง ถนนบายพาส ตำบลดอนตะโก มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประธานร่วมจัดการแข่งขัน ผศ.ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ , พ.อ.อ.อัทธ์พงศ์ อ่ำอนันต์ (จ่าทุย แสงมรกต) ดำเนินงานโดย อาจารย์รวย ตั้งมุททาภัทรกุล , อาจารย์สำราญ สุขแสวง ประกบคู่มวยโดย อเนก แสงมรกต , ชลอ แสงมรกต และทีมงานวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ

คลิกดูรูปที่นี่

พิธีทำบุญครบรอบ 10 ปีการก่อตั้งวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีทำบุญครบรอบ 10 ปีการก่อตั้งวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย โดยผศ.ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ นายกสมาคมครูมวยไทยนานาชาติและประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมในพิธี วันที่ 29 ตุลาคม 2558 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

คลิกดูรูปที่นี่

นักศึกษามวยไทยจัดการแข่งขันชกมวยไทยสมัครเล่น ช่วงบ่ายวันที่ 26 ตุลาคม 2558 นักศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษา วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดการแข่งขันชกมวยไทยสมัครเล่น ณ เวทีมวยชั่วคราว หน้าอาคารวิทยาลัยมวยไทยฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนนอกห้องเรียน โดยให้นักศึกษาเป็นผู้ดำเนินงานในทุกขั้นตอนของการจัดการแข่งขัน ทั้งนี้อาจารย์รวย ตั้งมุททาภัทรกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย และอาจารย์ นักศึกษาร่วมชมในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ Credit by : วัฒนา อ่วมเนตร

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศ นายวินัย รุ่งฤทธิเดช ประธานมูลนิธิส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษาและ นายเรืองชัย เนตรปฐมพร ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประชุมเพื่อปรึกษาและวางแผนการจัดมวยไทยในงานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล กับผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ อาจารย์รวย ตั้งมุททาภัทรกุล และหัวหน้าสำนักงาน น.ส.บารมี ชูชัย วันที่ 13 ต.ค. 58 ณ ห้องประชุมอาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศ นายวินัย รุ่งฤทธิเดช ประธานมูลนิธิส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษาและ นายเรืองชัย เนตรปฐมพร ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประชุมเพื่อปรึกษาและวางแผนการจัดมวยไทยในงานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล กับผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ อาจารย์รวย ตั้งมุททาภัทรกุล และหัวหน้าสำนักงาน น.ส.บารมี ชูชัย วันที่ 13 ต.ค. 58 ณ ห้องประชุมอาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย วันที่ 28 - 29 ก.ย. 58 ณ อาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

คลิกดูรูปที่นี่

ผศ.ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ รับรางวัลเพชรสยามบุคคลดีเด่น สาขากีฬาและนันทนาการ

คลิกดูรูปที่นี่

VDO ประชาสัมพันธ์การส่งนักศึกษาสาขามวยไทย ชั้นปีที่ 5 นายเชาวลิต ยอดพงศา และนายพิสิทธิ์ สุขแสวง ได้รับโอกาสเข้าศึกษาต่อ ณ ประเทศออสเตรเลีย

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ อาจารย์รวย ตั้งมุททาภัทรกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อาจารย์สำราญ สุขแสวง และ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ดร.โสรายา ไทยวานิช พร้อมด้วยคณาจารย์ทั้ง 3 สาขาได้แก่ สาขามวยไทยศึกษาและพละศึกษา สาขาการแพทย์แผนไทย และสาขาสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมงานในครั้งนี้

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศการตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ ณ อาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย โดยมี ผศ.ดร. ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผศ. ดร. ชาญชัย ยมดิษฐ์ นายกสามาคมครูมวยไทยศึกษานานาชาติ และที่ปรึกษา วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย พร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหารฯ ดร. วินัย ชุ่มชื่น ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ในเมือง อ.พินิจ สุขโชติ และผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ อ.รวย ตั้งมุททาภัทรกุล พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ วันที่ 29 ก.ค. 58

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศ ผศ. ดร. ชาญชัย ยมดิษฐ์ นายกสมาคมครูมวยไทยศึกษานานาชาติ และ อ. รวย ตั้งมุททาภัทรกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ เข้าประชุมปรึกษาการจัดการแข่งขันมวยไทย กับ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คุณวินัย รุ่งฤทธิเดช ณ ห้องสมาคมครูมวยไทยศึกษานานาชาติ ชั้นที่ 4 อาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย วันที่ 17 มิ.ย. 58

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศ ศึกวันกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรมวยไทยศึกษา วันเสาร์ ที่ 16 พฤษภาคม พ. ศ. ณ เวทีมวยมาตรฐาน อาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยมี ผศ. ดร. ชาญชัย ยมดิษฐ์ ประธานจัดการแข่งขัน อาจารย์รวย ตั้งมุททาภัทรกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย และอาจารย์สำราญ สุขแสวง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อำนวยการจัดการแข่งขัน โดยมีอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้

คลิกดูรูปที่นี่

โครงการการสร้างสื่อการเรียนการสอน เพื่อต่อยอดกับงานวิจัยในชั้นเรียน สำหรับนักศึกษาสาขามวยไทยศึกษา วันที่ 7 พ.ค. 58 ณ อาคาร 8 ชั้นที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมการป้องกันตัวด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทย สำหรับครูพันธุ์บึง จำนวน 3 รุ่น 38 คน ณ อาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง โดยมีวิทยาการ อ.สำราญ สุขแสวง ให้ความรู้แก่นักศึกษาที่เข้าอบรม วันที่ 3-5 พ.ค. 58

คลิกดูรูปที่นี่

การสัมมนาสร้างความรู้ "การบริหารจัดการค่ายมวยในยุคอาเซียน" โดย คุณทศพล สิทธิวัจน์ (มาสเตอร์ท๊อดดี้) ณ ห้องประชุมห้อง417 ตึกครุศาสตร์ วันศุกร์ที่24เมษายน2558 ตั้งแต่เวลา08.00-12.00 น. จัดโดย นักศึกษาสาขามวยไทยศึกษาชั้นปีที่3

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศ มหาวิทยาลัยสุพานุวง เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เดินทางเยี่ยมชม วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ณ อาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย โดยมี อาจารย์รวย ตั้งมุททาภัทรกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ อาจารย์พินิจ สุขโชติ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ในเมือง อาจารย์สำราญ สุขแสวง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อาจารย์กวิตาภัทร มงคลนำ และอาจารย์อัญธิวา อุ่นไธสง อาจารย์สาขาการแพทย์แผนไทยให้การต้อนรับ พร้อมแนะนำการเรียนการสอน กิจกรรม และการให้บริการในส่วนการนำประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนการสอน นำไปใช้ในการปฏิบัติจริง โดยมีนักศึกษาของทั้ง 3 สาขา ได้แก่ สาขามวยไทยศึกษา สาขาการแพทย์แผนไทย และสาขาสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมในการต้อนรับและแนะนำความรู้ บรรยายกิจกรรมต่างๆในครั้งนี้ วันที่ 22 เมษายน 2558 ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศพิธีเปิด งานมหาสงกรานต์ เทิดไทร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี นำโดย ผศ. ดร ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยอาจารย์นักศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทย สาธารณสุขศาสตร์ และสาขามวยไทยศึกษา เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ ลานหน้าอาคาร 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่ 20 เม.ย. 58

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศ งานผู้บริหารพบสื่อมวลชน นำโดย ผศ. ดร. ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชพัฒหมู่บ้านจอมบึง รองอธิการบดี อาจารย์ ดร. วินัย ชุ่มชื่น อาจารย์ ดร. อาคม เจริญสุข ผอ. พูนชัย คทาวัชรกุล อาจารย์ ดร. เชิดชัย ธุระแพง ผศ. วิจารณ์ สงกรานต์ และ อาจารย์รวย ตั้งมุททาภัทรกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ พร้อมพิธี รดน้ำขอพร ผู้อวุโส วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2558 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้นที่ 2 อาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศ การรดน้ำขอพรจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ เนื่องในวันสงการนต์ (วันปีใหม่ไทย) นำโดย อาจารย์รวย ตั้งมุททาภัทรกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ อาจารย์สำราญ สุขแสวง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ พร้อมสักการะ รูปปั้นบรมครูมวยไทย นายขนมต้ม ณ อาคาร 8 ชั้นที่ 2 วันที่ 10 เม.ย. 58 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

คลิกดูรูปที่นี่

ราชภัฏจอมบึงสัมพันธ์ 2557 นำโดยผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ อ.รวย ตั้งมุททาภัทรกุล และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยสังกัดสีเขียว ร่วมกับ คณะวิทยาการจัดการ ฝ่ายอาคารสถานที่ ฯลฯ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่ 23 ธ.ค. 2557

คลิกดูรูปที่นี่

คุณพันธุ์ แก้วนุ้ย ผู้สื่อข่าว สำนักข่าว MCOT เข้าสัมภาษณ์ ผศ. ดร. ชาญชัย ยมดิษฐ์ ในการจัดทำสกรู๊ปพิเศษ เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและการก่อตั้งวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ณ อาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย วันที่ 8 ธ.ค. 57

คลิกดูรูปที่นี่

การประชุมสมาคมมวยไทยศึกษานานาชาติ โดยมีนายกสมาคม ผศ.ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ เป็นประธานในพิธีการประชุมเพื่อเลือกคณะกรรมการดำเนินงานในส่วนต่างๆของสมาคม และมีการมอบทุนการศึกษาเรียนต่อต่างประเทศ พร้อมค่าเดินทางค่าที่พักเเละทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้เเก่ นายพิสิทธิ์ สุขเเสวง. นักศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชามวยไทยศึกษา. จำนวน 2,000,000 บาท จากศูนย์ออสเตรเลียนเซนเตอร์ Australian Centre วันที่ 28 พ.ย. 57 ณ อาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย

คลิกดูรูปที่นี่

กิจกรรมการแข่งขันชกมวยไทย "ศึกมวยไทยประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครัังที่ 6" เมื่อคืนวันที่ 19 พ.ย.57 ณ เวทีมวยชั่วคราว หน้าอาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นไปอย่างคึกคัก โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผศ.ดร.ชัยฤิทธิ์ ศิลาเดช ประธานในพิธี คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้ที่สนใจเข้าร่วชมกันอย่างเนืองแน่น

คลิกดูรูปที่นี่

ศึกมวยไทยสืบสานประเพณีลอยกระทง 2557 ณ เวทีชั่วคราวเทศบาลบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ ร่วมจัดการแข่งขัน และตัดสินมวย พร้อมทั้งยังมีการแสดงโชว์ ศิลปะแม่ไม้มวยไทยโบราณ จากนักศึกษาสาขามวยไทยศึกษา ชั้นปีที่ 3 วันที่ 6 พ.ย. 57

คลิกดูรูปที่นี่

การแข่งขันศึกวันรวมน้ำใจมวยไทยปี 3 โดยมี อาจารย์รวย ตั้งมุททาภัทรกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ และอาจารย์สำราญ สุขแสวง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อำนวยการจัดการแข่งขัน โดยมี อาจารย์ประไพร จันทะบัณฑิต เป็นประธานในพิธี วันที่ 29 ต.ค. 57 ณ เวทีชั่วคราว มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

คลิกดูรูปที่นี่

โครงการอบรมครูมวยไทยในสถานศึกษา เป็นการอบรมครูในสถานศึกษาและตำรวจภูธร จังหวัดรชบุรี ระหว่างวันที่ 29 - 31 ตุลาคม 2557 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีการเปิด และ ผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย อาจารย์ รวย ตั้งมุททาภัทรกุลเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ โดยมีวิทยากร อาจาย์ สำราญ สุขแสวง อาจารย์ประไพร จันทะบัณฑิต และคุณปรวัฒน์ แขกสินทร ให้ความรู้ในการอบรม

คลิกดูรูปที่นี่

นักศึกษาสาขามวยไทยศึกษาชั้นปีที่ 5 ร่วมแสดงศิลปะมวยไทยในพิธีเปิดห้องสมุดสร้างสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวันที่ 4 ตุลาคม 2557ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คลิกดูรูปที่นี่

คณะนักศึกษาจาก Thai life Internation, KMUTT (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) เข้ามาศึกษาดูงานเกี่ยวกับมวยไทย ณ อาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย วันที่ 4 ตุลาคม 2557

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศพิธีไหว้ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ อาจารย์รวย ตั้งมุททาภัทรกุล คณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่ 18 กันยายน 2557

คลิกดูรูปที่นี่

รองอธิการบดี ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์ และ ผอ. วิทยาลัยมวยไทยศึกษา อาจารย์รวย ตั้งมุททาภัทรกุล กล่าวแสดงความยินดี กับนักศึกษาสาขามวยไทยศึกษาชันปีที่ 4 นายพงษ์พัฒน์ ว่องไว และนายวรินทร์ จันทร์ฉ่ำ ที่ได้คว้าแชมป์ร่ายรำและไหว้ครูทักษะมวยไทยแห่งประเทศไทย และทีมคีตะมวยไทย ที่ได้รับรางวัลรอลชนะเลิศอันดับที่ 2 ณ อคารนิมิบุตร กทม.พร้อมกับมอบทุนการศึกษา

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง โดย ผอ.พินิจ สุขโชติ และผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์อดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า พร้อมด้วยการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สังกัด วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย โดย ผอ.รวย ตั้งมุททาภัทรกุล วันที่ 13 ส.ค. 57

คลิกดูรูปที่นี่

พิธีเปิดศึกวันกองทุนมวยไทยศึกษานานาชาติ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดีเป็นผู้กล่าวรายงาน และท่านนภินทร ศรีสรรพางค์ เป็นประธานในพิธีในครั้งนี้ วันศุกร์ที่ 1 ส.ค. 57 ณ ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง อาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย2

คลิกดูรูปที่นี่

พิธีเปิดศึกวันกองทุนมวยไทยศึกษานานาชาติ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดีเป็นผู้กล่าวรายงาน และท่านนภินทร ศรีสรรพางค์ เป็นประธานในพิธีในครั้งนี้ วันศุกร์ที่ 1 ส.ค. 57 ณ ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง อาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย1

คลิกดูรูปที่นี่

พิธีเปิดอาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดีเป็นผู้กล่าวรายงาน และท่านนภินทร ศรีสรรพางค์ เป็นประธานในพิธีในครั้งนี้ จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นผู้ลั่นฆ้องในพิธี ในงานมีคณะผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และสื่อมวลชนเข้าร่วม ณ อาคารสถาบันวิชาการฯ ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่ 1 ส.ค. 2557

คลิกดูรูปที่นี่

พิธีอัญเชิญบรมครูชีวกโกมารภัจจ์มาประดิษฐาน ณ ศูนย์การแพทย์แผนไทยอาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยมีอาจารย์รวย ตั้งมุททาภัทรกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยเป็นประธานในพิธี ในการนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์แพทย์แผนไทย ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์แพทย์แผนไทย และนักศึกษาแพทย์แผนไทยทุกชั้นปีเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ วันที่ 28 ก.ค. 57

คลิกดูรูปที่นี่

การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ 2/2557 ณ ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง โดยมี ผศ. ดร. ชัยฤิทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานในการประชุม วันที่ 25 ก.ค. 2557

คลิกดูรูปที่นี่

These student cries while she is seeing Muaythai Boran performance show by CMTM some times it's so amazing martial arts.

คลิกดูรูปที่นี่

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วิทยาลัย สำนัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย/กอง ประจำปีการศึกษา 2556ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2557

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศการประชุมงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ โดยมี อาจารย์รวย ตั้งมุททาภัทรกุล เป็นประธานในการประชุม วันที่ 4 มิ.ย. 2557 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศการตรวจงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขา โดยมี สาขามวยไทยศึกษา สาขาการแพทย์แผนไทย และสาขาสาธารณสุขชุมชน โดยมีคณะกรรมการภายในดำเนินการตรวจ วันที่ 21 พ.ค. 2557 ณ ห้องประชุมนายขนมต้ม

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศโครงการจัดการความรู้งานวิจัย เรื่องการสังเคราะห์งานวิจัยของ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย วันที่ 18 พ.ค. 57 ณ ห้องประชุมนายขนมต้ม

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศการประชุมกรรมการบริหาร วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ณ ห้องประชุมนายขนมต้ม วันที่ 15 พ.ค. 57

คลิกดูรูปที่นี่

ผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ อาจารย์รวย ตั้งมุททาภัทรกุล เข้ามอบของที่ระลึกตุ๊กตามวยไทย พร้อมมอบเกียรติบัติ แสดงความขอบคุณ ส.ส นภินทร ศรีสรรพางค์ ในการสนับสนุนเวทีมวย ให้กับ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ใหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศโครงการการออกกำลังกายด้วยศิลปะมวยไทย ณ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ วันที่ 8 - 10 พ.ค. 57

คลิกดูรูปที่นี่

อ. รวย ตั้งมุททาภัทรกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ เข้ามอบดอกไม้แสดงความยินดี ผศ. ดร. ชัยฤิทธิ์ ศิลาเดช เนื่องในโอกาส ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่ 1 พ.ค. 57

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศบุคลากร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมเดินทางไปปรับแผนของวิทยาลัยฯ ณ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ เป็นที่ปรึกษาให้ความรู้และชี้แนวทางในการปรับปรุงแผนของวิทยาลัยฯ วันที่ 22 - 24 เม.ย. 57 โดยถือโอกาส รดน้ำขอพรจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ เนื่องในวันสงการณต์

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ อาจารย์รวย ตั้งมุททาภัทรกุล เข้าร่วมมอบเกียรติบัตร ณ ค่ายมวย ว. สาครฤทธิ์ ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีแชมป์ไหว้ครูมวยไทยแห่งประเทศไทย 3 สมัย เดินทางไปร่วมแสดงในโครงการครั้งนี้ วันที่ 9 เม.ย. 57

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศโครงการสอบประมวลความรู้ทางการแพทย์แผนไทย วันที่ 8 เม.ย. 57

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมครูมวยไทยในสถานศึกษารุ่นที่ 8 วิทยากรโดย สำราญเดช ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ส.ศรีสมพงษ์) รุ่งเพชร ส.สิทธิโชค ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่ 29 มี.ค. 57 โดยมี อาจารย์รวย ตั้งมุททาภัทรกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ ให้เกียรติ มอบเกียรติบัตร ในการอบรมในครั้งนี้

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมครูมวยไทยในสถานศึกษารุ่นที่ 8 วิทยากรโดย ผศ. ดร. ชาญชัย ยมดิษฐ์ สำราญเดช ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ส.ศรีสมพงษ์) รุ่งเพชร ส.สิทธิโชค และ อาจารย์ประไพร จันทะบัณฑิต ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่ 28 มี.ค. 57

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมครูมวยไทยในสถานศึกษารุ่นที่ 8 วิทยากรโดย ผศ. ดร. ชาญชัย ยมดิษฐ์ อาจารย์รวย ตั้งมุททาภัทรกุล สำราญเดช ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ส.ศรีสมพงษ์) และรุ่งเพชร ส.สิทธิโชค ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่ 27 มี.ค. 57

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศ บริษัท เนชั่น มัลติมิเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เข้าสัมภาษณ์ ผศ. ดร. ชาญชัย ยมดิษฐ์ เรื่ององค์ความรู้ด้านมวยไทย และวัสัยทัศน์ในการจัดตั้ง วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย พร้อมทั้ง สัมภาษณ์ นายพงพัฒน์ ว่องไว และนายวรินทร์ จันทร์ฉ่ำ แชมป์ไหว้ครูมวยไทยแห่งประเทศไทย 3 สมัย ถึงแรงบันดาลใจ ในการเข้าศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษา ณ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่ 25 มี.ค. 57

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศรายการกบนอกกะลา ทีวีบูรพา เข้าสัมภาษณ์ ผศ. ดร. ชาญชัย ยมดิษฐ์ อ. สำราญสุข แสวง และ อ. ประไพร จันทะบัณฑิต เรื่องเกี่ยวกับองค์ความรู้มวยไทย ณ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ วันที่ 21 มี.ค. 57

คลิกดูรูปที่นี่

โครงการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ให้มีผลงานทางวิชาการ  เรื่อง การจัดทำผลงานทางวิชาการ  วันที่ 21 มีนาคม 2557  เวลา 9.00 - 12.00 น.  ณ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วิทยากร   :   รศ.ทัศนีย์พรรณ   อุดมเวช

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศการประชุมภายในวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ เพื่อเตรียมรับการตรวจประเมินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสาขา ณ ห้องประชุมนายขนมต้ม โดยมี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อ.สำราญ สุขแสวง เป็นประธานในการประชุม วันที่ 19 มีนาคม 2557

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศ สำนักศิลปะวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ อ. รวย ตั้งมุททาภัทรกุล และ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อ.สำราญ สุขแสวง ให้การต้อนรับ วันที่ 18 มี.ค. 57

คลิกดูรูปที่นี่

Memorandum of Understanding College of Muay Thai Study and Thai Traditional Medicine and Federazione Italiana Muay Thai (ภาพบรรยากาศการลงนามตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ กับ Federazione Italiana Muay Thai ประเทศอิตาลี โดยมี ผศ. อรรถพล อุสายพันธุ์ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เข้าร่วมเป็นประธานลงนามในครั้งนี้ ณ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ วันที่ 10 มี.ค. 57)

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศการสอบมงคลขาว (ทักษะขั้นพื้นฐานมวยไทย) พร้อมการมอบใบประกาศ แก่ชาวอิตาลีจากสมาคม Federazione Italiana Muay Thai โดย ผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ อาจารย์รวย ตั้งมุททาภัทรกุล ณ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ วันที่ 10 มี.ค. 57

คลิกดูรูปที่นี่

โครงการอบรมดนตรีปี่มวยไทย ณ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ วันที่ 7 มี.ค. 57

คลิกดูรูปที่นี่

โครงการอบรมดนตรีปี่มวยไทย โดยวิทยากร คุณพฤกษ บุญภพ ณ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ วันที่ 6 มี.ค. 57

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศมหกรรมมวยไทยนานาชาติครั้งที่ 2 วันที่ 1 มีนาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2

คลิกดูรูปที่นี่

โครงการอบรมการปั้นตุ๊กตามวยไทย โดย วิทยากร คุณบัณฑิต โกศลสิทธิ์ ณ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ วันที่ 4 มี.ค. 57

คลิกดูรูปที่นี่

โครงการอบรมการปั้นตุ๊กตามวยไทย โดย วิทยากร คุณบัณฑิต โกศลสิทธิ์ ณ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ วันที่ 3 มี.ค. 57

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศมหกรรมมวยไทยนานาชาติครั้งที่ 2 วันที่ 1 มีนาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

คลิกดูรูปที่นี่

สัมมนาสร้างความรู้“ธุรกิจมวยไทยสู่สากล” วิทยากรโดย คุณทศพล สิทธิวัจน์ ณ ห้องประชุมตึกครุศาสตร์ ห้อง 417 วันเสาร์ที่ 1 มีนาคม 2557 จัดโดย นักศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษาชั้นปี่ที่ 3

คลิกดูรูปที่นี่

พิธีบวงสรวงบรมครูมวยไทย นายขนมต้ม โดย มีผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ เป็นประธานในพิธี และมี อ.จรัสเดช อุลิต เป็นผู้ทำพิธีบวงสรวง พร้อมกับนักศึกษาสาขามวยไทยศึกษา ทั้ง ปริญญาตรี โท และ เอก เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ วันที่ 1 มี.ค. 57 ณ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ

คลิกดูรูปที่นี่

โครงการปรับสมรรถนะครูมวยไทย วันที่ 27 ก.พ. 57 ณ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ

คลิกดูรูปที่นี่

โครงการอบรมกรรมการผู้ตัดสินมวยไทย ณ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ วันที่ 22-23 ก.พ. 57

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศงานจัดนิทรรศกาลของสาขามวยไทยศึกษา โชว์ผลงานของสาขา เเละ ต้อนรับท่าน เลขาคุรุสภาที่เดินทางมาที่มหาวิยาลัยฯ

คลิกดูรูปที่นี่

ผศ.ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ ได้รับเกียรติมอบเข็มขัดแชมป์ 7 สีให้กับนักมวยรุ่น 122 ปอนด์เมื่อวันเสาร์ที่ 1 ภุมภาพันธ์ 2557 และ พยัคฆ์คำรน ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขึ้นชกรุ่น 116 ปอนด์ โดยมี อ. รวย ตั้งมุททาภัทรกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ ร่วมเดินทางไปชมการแข่งขันในครั้งนี้ ผลการแข่งขัน พยัคฆ์คำรน ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ชนะคะแนนไปอย่างสวยงาม

คลิกดูรูปที่นี่

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ให้การต้อนรับ บุคลากร จากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และนักศึกษาเกาหลีจาก Kooxmin University ที่เดินทางเข้ามาศึกษาดูงานองค์ความรู้ด้านมวยไทย โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ อ.รวย ตั้งมุททาภัทรกุล ให้การต้อนรับ วันที่ 31 ม.ค. 57

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศการวิพากษ์ หลักสูตร คบ. มวยไทยศึกษา ณ ห้องประชุมนายขนมต้ม โดยมีอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผศ.ดร.ชัยฤิทธิ์ ศิลาเดช เป็นประธานในการวิพากษ์ และ มี ผศ.ดร. ชาญชัย ยมดิษฐ์ ประธานสาขามวยไทย ระดับบัณฑิตศึกษา เข้าวิพากษ์ หลักสูตร คบ. มวยไทยศึกษา ในครั้งนี้ด้วย วันที่ 17 ม.ค. 57

คลิกดูรูปที่นี่

งานเลี้ยงปีใหม่สาขามวยไทยศึกษา ปี 2557 โดยมี อ. รวย ตั้งมุททาภัทรกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมได้รับเกียรติจากวง BTS มาสร้างสีสันในงานครั้งนี้ด้วย

คลิกดูรูปที่นี่

งานกีฬาสานสัมพันธ์ ราชภัฏจอมบึงสัมพนธ์ 56 (พวกเรา "สีขาว" วมพ. สำนักฯ และบัณฑิตศึกษา) โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษา อาจารย์รวย ตั้งมุททาภัทรกุล และมีคณาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ วันที่ 25 ธ.ค. 56

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศงานทำบุญขึ้นปีใหม่ วิทยาลัยมวยไทยศึกษา ประจำปี 2557 โดยมี ผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ อาจารย์รวย ตั้งมุททาภัทรกุล เป็นประธานในพิธีทางสงฆ์ ในช่วงเช้า และให้เกียรติ มอบเกียรติบัตร ให้แก่ คณะกรรมการองค์การนักศึกษา วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ และยังมีการจับฉลากของขวัญสำหรับนักศึกษา และรางวัลพิเศษจากอาจารย์อีกมากมาย วันที่ 22 ธ.ค. 2556

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 19 ธ.ค. 56 โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนายกองค์การนักศึกษาคือ นายสันทัด ชมภูพงษ์

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศโครงการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพภายในและการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 11 ธ.ค. 56 ณ ห้องประชุมศูนย์ภาษาชั้น 4 โดยมี ผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ อ.รวย ตั้งมุททาภัทรกุล ร่วมลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร

คลิกดูรูปที่นี่

การประกวดร่ายรำไหว้ครูและทักษะมวยไทย งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2556 วันที่ 8 ธันวาคม 2556 โดยมี อ.รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ และนายปรวัฒน์ แขกสินทร นักฝึกอบรม ได้รับการเชิญให้เป็นกรรมการตัดสิน การแข่งขันในครั้งนี้

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศการแสดงทักษะไหว้ครูและร่ายรำมวยไทย คีตะมวยไทย ของนักศึกษาสาขามวยไทยศึกษา ในงาน 8 ทศวรรษ กรมพลศึกษา ณ อาคารนิมิบุตร วันที่ 8 ธ.ค. 56

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศการเข้ารับรางวัลแทนคุณแผ่นดินปี 2556 จากบริษัท เนชั่น มัลติมิเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง อาจารย์รวย ตั้งมุททาภัทรกุล เป็นผู้รับมอบรางวัลจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ. เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และมีนายสุทธิชัย หยุ่น ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเนชั่น มัลติมิเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดี โดยมีการคัดเลือองค์กร ทั้งหมดจากทั้ง 77 จังหวัด โดยมีเพียง 6 องค์กร ที่ผ่านการคัดเลือกรับรางวัลในครั้งนี้ วันที่ 20 พ.ย. 2556

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดนิทรรศการเทศกาลปีนเขาถ้ำจอมพลครั้งที่ 5 วันที่ 7 พ.ย. 56

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดนิทรรศการเทศกาลปีนเขาถ้ำจอมพลครั้งที่ 5 วันที่ 5 พ.ย. 56

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดนิทรรศการเทศกาลปีนเขาถ้ำจอมพลครั้งที่ 5 วันที่ 4 พ.ย. 56

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดนิทรรศการเทศกาลปีนเขาถ้ำจอมพลครั้งที่ 5 วันที่ 3 พ.ย. 56

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดนิทรรศการเทศกาลปีนเขาถ้ำจอมพลครั้งที่ 5 วันที่ 2 พ.ย. 56

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศศึกมวยไทยประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ณ เวทีมวยไทยชั่วคราวโรงยิมพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดนิทรรศการเทศกาลปีนเขาถ้ำจอมพลครั้งที่ 5 วันที่ 1 พ.ย. 56

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศนักศึกษาปริญญาเอกมวยไทยศึกษา อ.โพธิ์สวัสดิ์ แสงสว่าง สอบวิทยานิพนธ์ และ อ.อนันต์ เมฆสวรรค์ สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ณ ห้องประชุมกาญจนิการ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดนิทรรศการเทศกาลปีนเขาถ้ำจอมพลครั้งที่ 5 วันที่ 31 ต.ค. 56

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาส การแข่งขัน REAL HERO MUAYTHAI CHAMPIONSHIP 2013 ณ Sydney Olympic Park Sports Centre เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2556 โดยมีท่านเอกอัคราชฑูตประเทศไทย ประจำประเทศออสเตรเลีย ได้ให้เกียตรติ มาเป็นประธานเปิดพิธี และ ตัวแทนนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน นายเชาวลิต ยอดพงษา ขึ้นชกชิงแชมป์ในรุ่น 64 กก. ผล ชนะน็อกยกแรก คว้าแชมป์ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และนายสนอง ศรีพงษ์เสริฐ ศิษย์เก่า (ดีเซลเล็ก สุดแรงเกิด) นักศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษา ขึ้นชกในรุ่น 74 กก. ผล ชนะคะแนน

คลิกดูรูปที่นี่

การแถลงข่าว การแข่งขัน REAL HERO MUAYTHAI CHAMPIONSHIP 2013 ณ Sydney Olympic Park Sports Centre โดยมีสำนักงานข่าวจาก THAI SQUARE TV ของประเทศออสเตรเลีย เข้าร่วมสัมภาษณ์ ท่านอธิการบดี และผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ในครั้งนี้ด้วย

คลิกดูรูปที่นี่

ด้วยวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และ THAI COLLEGE ตระหนักถึงความสำคัญในการประสานความร่วมมือทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยเพื่อให้เป็นรากฐานสำคัญในการอนุรักษ์ ส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ศิลปะมวยไทย ซึ่งเป็นศิลปะของชาติไทย เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นแนวทางในการดำเนินงาน วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กับ Thai College, Sydney, Australia จึงได้ร่วมกันทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการขึ้น ลงนามโดย ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช ตำแหน่ง รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กับ คุณมาร์คโก้ มะลิวงศ์ ผู้บริหาร Thai College ซึ่งท่านเป็นผู้มอบทุนการศึกษา เพื่อศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลีย 1 ปี จำนวน 2 ทุน สำหรับ นายเชาวลิต ยอดพงษา และ นายสนอง ศรีพงษ์เสร็ฐ นักศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษา วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ลงนามในวันที่ 25 ตุลาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ (G floor , 39 College Street Darlinghurst NSW 2010 Australia (Corner College & Liverpool Street)

คลิกดูรูปที่นี่

การแข่งขัน REAL HERO MUAYTHAI CHAMPIONSHIP 2013 ณ Sydney Olympic Park Sports Centre เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2556 โดยมีท่านเอกอัคราชฑูตประเทศไทย ประจำประเทศออสเตรเลีย ได้ให้เกียรติ มาเป็นประธานเปิดพิธีและให้เกียรติเข้าร่วมเสวนากับท่านอธิการบดีและ ผศ.ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ พร้อมชื่นชม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ที่ได้มีการพลักดันและส่งเสริมวัฒนธรรมไทยสู่สากล

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดนิทรรศการเทศกาลปีนเขาถ้ำจอมพลครั้งที่ 5 วันที่ 30 ต.ค. 56 พร้อมการแสดงแสง สี เสียง ในพิธีเปิดงาน

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดนิทรรศการเทศกาลปีนเขาถ้ำจอมพลครั้งที่ 5 วันที่ 29 ต.ค. 56 พร้อมการแสดงแสง สี เสียง ในพิธีเปิดงาน

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดนิทรรศการเทศกาลปีนเขาถ้ำจอมพลครั้งที่ 5 วันที่ 28 ต.ค. 56 พร้อมการแสดงแสง สี เสียง ในพิธีเปิดงาน

คลิกดูรูปที่นี่

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (สัญจร) ครั้งที่ 4/2556 ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยมีผู้อำนวยกาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ อ.รวย ตั้งมุททาภัทรกุล เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ วันที่ 18 ตุลาคม 2556

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำถ้าจอมพล ก่อนจัดการแสดงแสงสีเสียง ในงานปีนเขาถ้ำจอมพล โดยมี ผศ.ดร.ชัยฤิทธิ์ ศิลาเดช เป็นประธานในพิธี และผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ อ.รวย ตั้งมุททาภัทรกุล เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ วันที่ 16 ตุลาคม 2556 ณ ลานเวทีเชิงเขา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศการกิจกรรมการศึกษาดูงานแหล่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์มวยไทย ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย คณาจารย์ สาขาวิชามวยไทยศึกษา และนักศึกษาสาขามวยไทยศึกษา วันที่ 22 กันยายน 2556

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศการปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ดอกคูณเกมส์ ครั้งที่ 44 วันที่ 14 กันยายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ดอกคูณเกมส์ ครั้งที่ 44 ระหว่างวันที่ 12 - 14 กันยายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศคณะศึกษาดูงานจากชาวต่างชาติ ประมาน 48 คน ที่มากับ สายวิชาภาษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจะมาเยี่ยมชมเเละศึกษาศิลปมวยไทยเเละการเเเพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ ครั้งที่ 2/2556 โดยมี ผศ.ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมนายขนมต้ม วันที่ 5 ก.ย. 56

คลิกดูรูปที่นี่

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556 เวลา 11.30 น. วิทยาลัยมวยไทยศึกษาเเละการเเพทย์แผนไทย ได้เป็นเกียรติ ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสถาบันวิจัยภาษาเเละวัฒนธรรมเอเซียของมหาวิทยาลัยมหิดล . นำทีมโดย อาจารย์วีรพงษ์ มีสถาน เเละนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นเเละประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เข้ามาเยี่ยมชมวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ ในด้านการฝึกอบรมมวยไทย

คลิกดูรูปที่นี่

งานกีฬาสานสัมพันธ์ CMT. Day โดย ผศ.ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ และ อาจารย์รวย ตั้งมุททาภัทรกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ฉันท์น้องพี่ ของนักศึกษาสังกัด วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ และมีกิจกรรมงานเลี้ยงการประกวดชุดแฟนซีย้อนยุคในช่วงกลางคืน วันที่ 31 สิงหาคม 2556

คลิกดูรูปที่นี่

ประชุมคณาจารย์และบุคลากร วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2556 โดยมีประธาน อาจารย์รวย ตั้งมุททาภัทรกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ ติมตามงานและสรุปโครงการการจัดทำแผนกลยุทธ์ปี 2556 โครงการกิจกรรมต่างๆ และภาระหน้าที่ของสายสนับสนุน วันที่ 28 สิงหาคม 2556

คลิกดูรูปที่นี่

อาจารย์รวย ตั้งมุททาภัทรกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ เป็นประธานในการ อบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และการครองตนของนักศึกษาทั้ง 3 สาขา วันที่ 28 สิงหาคม 2556

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศโครงการปลูกต้นไม้จากวันแม่ สู่ วันพ่อ วันที่ 27 สิงหาคม 2556 โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ อาจารย์รวย ตั้งมุททาภัทรกุล เข้าร่วมปลูกต้นไม้ในกิจกรรม ณ หอประชุมใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพกิจกรรมสาขามวยไทยศึกษาจัดกิจกรรมแข่งขันคีตะมวยไทย ณ อาคารวิทยาลัยมวยไทยฯ ชั้น 2 ห้องฝึกปฏิบัติการนวดไทย โดยมี อ.สำราญ สุขแสวง รองผู้อำนวยการวิชาการ และ คณาจารย์ จากคณะต่างๆ ให้เกียรติ เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมมอบรางวัลให้กับทีมที่ชนะการแข่งขัน วันที่ 22 ส.ค. 56

คลิกดูรูปที่นี่

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าเยี่ยมชม วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ ในการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย วันที่ 21 ส.ค. 56 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาญชัย ยมดิษฐ์ อ. สำราญ สุขแสวง และคณาจารย์ บุคลากรให้การต้อนรับ

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศบุคลากร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมเดินทางไปทำแผนของวิทยาลัยฯ ณ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ เป็นที่ปรึกษาให้ความรู้และชี้แนวทางในการปรับปรุงแผนของวิทยาลัยฯ วันที่ 16 - 18 ส.ค. 56

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศการตรวจงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ / วิทยาลัยฯ ของวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ โดยมีประธานผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก อาจารย์กิตติพงษ์ คงเอียด จาก มรภ. กาญจนบุรี ให้เกียรติมาเป็นประธานในการตรวจ วันที่ 9 สิงหาคม 2556

คลิกดูรูปที่นี่

คณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ อ.รวย ตั้งมุททาภัทรกุล และบุคลากร ให้การต้อนรับ วันที่ 8 สิงหาคม 2556

คลิกดูรูปที่นี่

ผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ พร้อมบุคลากร และ ผศ.โพธิ์สวัสดิ์ แสงสว่าง ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด และมอบของที่ระรึกแด่ ผศ.ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์

คลิกดูรูปที่นี่

ผศ.โพธิ์สวัสดิ์ แสงสว่าง สอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขามวยไทยศึกษา ณ ห้องประชุมนายขนมต้ม วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย วันที่ 7 สิงหาคม 2556

คลิกดูรูปที่นี่

Dr. Don W Jordan และ Ellen Cornish ชาวออสเตรเลีย เดินทางเยี่ยมชมวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ อ.รวย ตั้งมุททาภัทรกุลให้การต้อนรับ วันที่ 4 สิงหาคม 2556

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ ร่วมกิจกรรมตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ ลานวัฒนธรรม สำนักศิลปะวัฒนธรรม วันที่ 18 ก.ค. 56

คลิกดูรูปที่นี่

องค์การนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา วันที่ 19 ก.ค. 56

คลิกดูรูปที่นี่

คณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในเข้าตรวจความคืบหน้าในการรับการตรวจงานประกันคุณภาพจากภายนอก(สกอ.) นำโดย ผศ.ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 56 ณ ห้องประชุมนายขนมต้ม วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศสิงห์พยัคฆ์ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คว้าแชมป์มวยไทย 7 สี รุ่น 130 ปอนด์ โดยเอาชนะ ต่วนเป๋ เกียรติคมสิงห์ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2556 ณ เวทีมวยไทย 7 สี

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศนักศึกษาสาขามวยไทยศึกษาชันปีที่ 3 นายพงษ์พัฒน์ ว่องไว และนายวรินทร์ จันทร์ฉ่ำ ที่ได้คว้าแชมป์ร่ายรำและไหว้ครูทักษะมวยไทยแห่งประเทศไทย และทีมคีตะมวยไทย ที่ได้รับรางวัลชมเชยจาก 100 กว่าทีมทั่วประเทศไทย วันที่ 12 กรกฎาคม 2556 ณ อคารนิมิบุตร กทม.

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปี พ.ศ. 2556

คลิกดูรูปที่นี่

มุทิตาจิต ท่านอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาญชัย ยมดิษฐ์ หลังจากดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ซึ่งจะครบวาระในวันที่ 21 มิถุนายน 2556

คลิกดูรูปที่นี่

สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย เดินทางมาให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. มวย และสวัสดิการกองทุนกีฬามวย แก่นักศึกษาสาขามวยไทยศึกษา ณ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย วันที่ 13 มิ.ย. 56 โดยมีอาจารย์สำราญ สุขแสวง เป็นตัวแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ รับมอบของที่ระลึก

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศศึกวันรวมใจพัฒนานักศึกษามวยไทยสู่สากล วันอาทิตย์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ เวทีมวยชั่วคราวโรงยิมพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

คลิกดูรูปที่นี่

พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์นายขนมต้ม วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่ 9 มิถุนายน 2556 โดยมี ผุ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานในพิธี อาจารย์รวย ตั้งมุททาภัทรกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ และมีนักศึกษาสาขามวยไทยศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 (ช่วงบ่าย)โดยนายกองค์การนักศึกษาคณะวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ฉันท์น้องพี่ โดยมี อาจารย์รวย ตั้งมุททาภัทรกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ เป็นประธานในพิธี และมีคณาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ภาษาชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่ 31 พ.ค. 56

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 (ช่วงบ่าย)โดยนักศึกษาปริญญาเอกมวยไทยศึกษา อาจารย์ประไพรจันทะบัณฑิต และนักศึกษาสาขามวยไทยศึกษา ข้าร่วมกิจกรรมใน ครั้งนี้ ณ ห้องประชุมใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่ 30 พ.ค. 56

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2556(ช่วงเช้า)โดยผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯและคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่ 30 พ.ค. 56

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมครูมวยไทยในสถานศึกษารุ่นที่ 7 วิทยากรโดย สำราญเดช ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ส.ศรีสมพงษ์) ดีเซลน้อย ท็อปคิงส์บ๊อกซิ่ง และรุ่งเพชร ส.สิทธิโชค โดยมี อาจารย์รวย ตั้งมุททาภัทรกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ ให้เกียรติมอบวุฒิบัตรในการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่ 29 พ.ค. 56

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมครูมวยไทยในสถานศึกษารุ่นที่ 7 วิทยากรโดย สำราญเดช ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ส.ศรีสมพงษ์) และ ดีเซลน้อย ท็อปคิงส์บ๊อกซิ่ง ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่ 28 พ.ค. 56

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศบริษัท ไวส์ วิสดอม จำกัด ผู้ผลิตรายการ " Teen Terminal" รายการวาไรตี้ สาระ บันเทิง สำหรับคนรุ่นใหม่ ออกอากาศทุกวันอังคาร เวลา 16.55 - 17.20 น. ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ได้ขออนุญาตบันทึกภาพบรรยากาศการเรียนการสอนของสาขาวิชามวยไทยศึกษา พร้อมทั้งขอสัมภาษณ์ผู้แทนวิทยาลัยมวยไทยฯ ผู้เเทนนักศึกษาปัจจุบัน เเละบัณฑิตที่ประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงอยู่ในวงการมวยปัจจุบัน ในวันที่ 15 พ.ค. 2556

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศการตรวจการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขามวยไทยศึกษา(ค.บ.) ณ ห้องสมุดวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ วันที่ 14 พ.ค. 2556

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดมหกรรมมวยศึกวันร่วมใจพัฒนานักศึกษาสู่สากล ณ ห้องประชุมนายขนมต้ม วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย วันที่ 22 เมษายน 2556

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยาการสาขามวยไทยศึกษา สาขาการแพทย์แผนไทย และสาขาสาธารณสุขชุมชน
ประชุมเพื่อวางแผนดำเนินการงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขา ประจำปีการศึกษา 2555

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศนักศึกษาปริญญาเอกสาขามวยไทยศึกษารุ่นที่5เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์แก่ประธานสาขา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ วันที่ 4 พฤษภาคม 2556

คลิกดูรูปที่นี่

หน่วยงานตรวจสอบภายใน เข้ามาเพื่อทำการตรวจสอบระบบการทำงานของวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556

คลิกดูรูปที่นี่

บุคลากรวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยเข้าร่วมพิธีการสงน้ำพระประจะมหาวิทยาลัยรดน้ำขอพรท่านอธิการบดีและอาจารย์อวุโส ณ ลานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่ 25 เมษายน 2556

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศนักศึกษาสาขามวยไทยศึกษาโชว์ศิลปะการแสดงนาฏมวยไทย ณ มหาธาตุ วรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 16 เมษายน 2556

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศพิธีรดน้ำขอพรท่านอธิการบดี และผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ เนื่องในวันปีใหม่ไทย วันที่ 11 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมนายขนมต้ม วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมภาษาอังกฤษ English Daily Life Training ของนักศึกษาสาขามวยไทยศึกษา วันที่ 16 - 17 มี.ค. 56 ณ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมภาษาอังกฤษ English Daily Life Training ของนักศึกษาสาขามวยไทยศึกษา วันที่ 16 - 17 มี.ค. 56 ณ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศนักศึกษาสาขามวยไทยศึกษาเดินทางไปแข่งขันการไหว้ครูและร่ายรำทักษะมวยไทย ณ พรรษกาลยิม เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 56 ผลการแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1

คลิกดูรูปที่นี่

The First Muaythai Festival Heading Toward Asean On Friday 1 st March 2013 At Muban Chombueng Rajabhat University

คลิกดูรูปที่นี่

โครงการสัมมนามวยไทยนานาชาติ “เรื่อง วิทยาศาสตร์การกีฬา กับการพัฒนามวยไทย” วันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดโดยวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย และนักศึกษาปริญาเอก สาขามวยไทยศึกษารุ่นที่ ๕

คลิกดูรูปที่นี่

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการสร้างสื่อโสตทัศนศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ สำนักวิทยบริการและสารสนเทศ (ศูนย์คอมพิวเตอร์)

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศ Mr. Mark เจ้าของค่ายมวยและธุรกิจที่ประเทศออสเตเรียเดินทางมาดูงาน และติดต่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และให้แนวทางแก่นักศึกษาคณะวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยเพื่อเป็นแนวทางในการเดินทางไปทำงานที่ประเทศออสเตเรีย เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 56 ณ ห้องประชุมนายขนมต้ม วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ

คลิกดูรูปที่นี่

โครงการการฝึกอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับ นักศึกษาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษาวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ณ ห้องประชุมชั้น ๖ ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศศึกวันนวมทอง สืบสานตำนานมวยไทย วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2556 เริ่มเวลา 18.00 น ณ เวทีมวยชั่วคราวโรงยิมพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศสิงห์พยัคฆ์ ม.ราชภัฏจอมบึง VS ต่วนเป๋ ณ เวทีช่อง 7 สี วันที่ 27 ม.ค. 56

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศพันเอกประสารศิษฐ์ ศรีศักดิ์ รหัสนักศึกษา ๕๒A๑๙๒๐๐๘ นักศึกษาปริญญาเอกสาขาวิชามวยไทยศึกษา รุ่น ๓ ได้ยื่นเรื่องสอบโครง ร่างดุษฏีนิพนธ์เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมการเรียนศิลปะมวยไทย ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องปะชุมการญจนิการ์ ชั้น ๒ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงปีใหม่ สานสัมพันธ์ ฉันท์ น้องพี่วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2556

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศงานทำบุญปีใหม่และกีฬาสานสัมพันธ์วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ ประจำปี 2556

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศนักศึกษาปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดราชบุรีเยี่ยมชมวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 17 ธ.ค. 55

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศการแสดงนาฏมวยไทยของนักศึกษาสาขามวยไทยศึกษา วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในการบันทึกเทปเพื่อออกอากาศ ทางไทยทีวีสีช่อง 3 รายการถูกใจให้เลย วันที่ 12 ธ.ค. 55

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษากำหนดจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซี่ยนสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๔ – ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ และทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ขอความอนุเคราะห์ชุดการแสดงจาก วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงได้ส่ง การแสดงชุดนาฏมวยไทยเข้าร่วมการเเสดงในครั้งนี้ด้วย ในวันที่ 7 ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ วัดพระพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน) จังหวัดเพชรบุรี

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศศึกมวยไทยเกษตรกำแพงแสน เฉลิมฉลอง 85 พรรษามหาราช ณ มหาวิทยาลัยเกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 10 ธ.ค. 55

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศการจัดมวยไทยเพื่ออนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยในงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2555 ณ เทศบาลตำบลบางนกแขวก 28 พ.ย. 55

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศสิงห์พยัคฆ์ ม.ราชภัฏจอมบึง VS ยอดพนมรุ้ง เอส.บี.พี.คาร์เน็ตเวิร์ค ณ เวทีช่อง 7 สี วันที่ 18 พ.ย. 55

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดนิทรรศการเทศกาลปีนเขาถ้ำจอมพลครั้งที่ 4 วันที่ 16 พ.ย. 55

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดนิทรรศการเทศกาลปีนเขาถ้ำจอมพลครั้งที่ 4 วันที่ 15 พ.ย. 55

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดนิทรรศการเทศกาลปีนเขาถ้ำจอมพลครั้งที่ 4 วันที่ 14 พ.ย. 55

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดนิทรรศการเทศกาลปีนเขาถ้ำจอมพลครั้งที่ 4 วันที่ 12-13 พ.ย. 55

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศบุคลากร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมเดินทางไปทำแผนของวิทยาลัยฯ ณ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี ผศ.ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ เป็นที่ปรึกษาให้ความรู้และชี้แนวทางในการปรับปรุงแผนของวิทยาลัยฯ วันที่ 10 - 11 พ.ย. 55

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดนิทรรศการเทศกาลปีนเขาถ้ำจอมพลครั้งที่ 4 วันที่ 8 พ.ย. 55

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดนิทรรศการเทศกาลปีนเขาถ้ำจอมพลครั้งที่ 4 วันที่ 8 พ.ย. 55

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดนิทรรศการเทศกาลปีนเขาถ้ำจอมพลครั้งที่ 4 วันที่ 7 พ.ย. 55

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศ พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี วันที่ 5 พ.ย. 55 ณ ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เข้าเยี่ยมชมเพื่อศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย วันที่ 19 ตุลาคม 2555

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศกวางเงิน ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง VS มะเฟืองน้อย ชโรจน์สุรางค์ ณ อ.นาทวี จ.สวขลา วันที่ 12 ตุลาคม 2555 ผลการชก กวางเงิน ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ชนะคะแนนไปอย่างสวยงาม

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศมหกรรมศึกนวมทอง ณ โรงยิมพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่ 28 กันยายน 2555

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงอำลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษา อ.จรัสเดช อุลิต วันที่ 27 ก.ย. 55

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศสิงห์พยัคฆ์ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง VS รถเหล็ก จ้าวทะเลทอง ผลการแข่งขัน สิงห์พยัคฆ์ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ชนะคะแนนไปอย่างสวยงาม ณ เวทีมวยช่อง 7 วันที่ 23 ก.ย. 55

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศกวางเงิน ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง VS มะเฟืองน้อย ชโรจน์สุรางค์ ณ เวทีมวยช่อง 7 สี วันที่ 16 กันยายน 2555

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมครูมวยไทยในสถานศึกษา รุ่นที่ 7 ณ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย วันที่ 14 กันยายน 2555

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมครูมวยไทยในสถานศึกษา รุ่นที่ 7 ณ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย วันที่ 13 กันยายน 2555

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมครูมวยไทยในสถานศึกษา รุ่นที่ 7 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วันที่ 12 กันยายน 2555

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดกีฬาดอกคูณเกมส์ ครั้งที่ 35 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่ 31 สิงหาคม 2555

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศกวางเงิน ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง VS โบวี่ ส.ก. สุไหงยิม วันที่ 26 สิงหาคม 255 ณ เวทีมวยช่อง 7 สี ผลการชก กวางเงิน ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ชนะคะแนนไปได้อย่างสวยงาม

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศโครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา สาขาวิชามวยไทยศึกษา การอบรมมวยไทยท้องถิ่น (มวยไชยา) วันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2555

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศ วันที่ 17-18 ส.ค. 55 ผลการแข่งขันไหว้ครูทักษะมวยไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงชนะเลิศอันดับที่ 1 จากผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 29 ทีม ทั่วประเทศไทย และคีตะมวยไทยได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 8 จาก 72 ทีม ทั่วประเทศไทย

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ มาคมมวยไทยจากประเทศอิตาลี (FIMT Federzione Italiana Muay Thai) ในการเดินทางมาฝึกซ้อมมวย ณ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ ระหว่างวันที่ 6 - 12 สิงหาคม 55

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศสมาคมมวยไทยจากประเทศอิตาลี (FIMT Federzione Italiana Muay Thai) ในการเดินทางมาฝึกซ้อมมวย ณ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ ระหว่างวันที่ 6 - 12 สิงหาคม 55

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศสิงห์พยัฆค์ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง VS หยกเพชร เพชรเกษม ณ เวทีมวยช่อง 7 สี วันที่ 5 สิงหาคม 2555

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศนักศึกษาคณะวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยเข้าร่วมพิธีแห่เทียนพรรษาวันที่ 1 สิงหาคม 2555

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศธีรพร พรรณนิมิต VS น้องเม ส.อารีย์ ณ เวทีชั่วคราวท้องสนามหลวงในงาน เทิดไท้องค์ราชันย์

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาลัยมวยไทยศึกษา ระหว่างวันที่ 23 - 24 ก.ค. 55

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศนักศึกษาสาขามวยไทยศึกษาเข้าร่วมงานมวยไทยเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารในวาะระ 60 พรรษา ในวันที่ 20 ก.ค.ที่จะถึงนี้ ณ ลานตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรี โดยช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดสด ช่อง 11 เวลา 21.00 – 23.00 น.

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศ กวางเงิน ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง VS สายลับ จิตรเมืองนนท์ ในรายการมวยดีวีถีไทย วันที่ 14 กรกฎาคม 2555
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศสิงห์พยัฆค์ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง VS เดอะสตาร์ ไอ้เสือดาว ในรายการมวยช่อง 7 สี วันที่ 8 กรกฏาคม 2555 ผลการชก สิงห์พยัฆค์ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ชนะคะแนนอย่างสวยงาม
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศนักศึกษาคณะวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ร่วมในงานพิธีไหวครูประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 5 ก.ค. 55
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศนักศึกษาคณะวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ร่วมจัดพานในงานพิธีไหวครูประจำปีการศึกษา 2555
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศศึก CJ EXPRESS อนุรักษ์มวยไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อหาทุนสร้างอนุเสาวรีย์นายขนมต้ม วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2555 ณ โรงยิมพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศนักศึกษาคณะวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยเดินทางไปร่วมแสดงศิลปะป้องกันตัวมวยไทยและร่วมชมการแข่งขันชกมวยไทย ในรายการมวยดีวิถีไทย ณ พัทยา วันที่ 24 มิ.ย. 55
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศนักศึกษาปริญญาโทสาขามวยไทยศึกษาสอบวิทยานิพนธ์ ณ โรมแรมนครแพร่ทาวเวอร์ วันที่ 22-23 มิถุนายน 2555
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศนักศึกษาสาขามวยไทยศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยแสดงงานเปิดสถาบันเรียนรู้เพื่อปวงชน ณ อำเภอบางคนที จ.สมุทรสงคราม วันที่ 15 มิ.ย.55
คลิกดูรูปที่นี่
ผศ.ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันมวย “ศึก CJ EXPRESS อนุรักษ์มวยไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง” เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 2 วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศสิงห์พยัฆค์ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง VS ขุมทรัพย์ สุวิทย์ยิม ในรายการมวยดีวีถีไทย วันที่ 2 มิถุนายน 2555 ผลการชก สิงห์พยัฆค์ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ชนะคะแนนอย่างสวยงาม
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศการผูกข้อมือและรับน้องสานสัมพันธ์ฉันน้องพี่นักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย วันที่ 31 พ.ค. 55
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศการประถมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศการประถมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศการนักเรียนมัธยมโรงเรียนห้วยยางโทนเดินทางมาให้วิทยากรของวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ ฝึกการออกแบบและการร่ายรำ นาฏมวยไทย ณ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ วันที่ 17 พ.ค. 55
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศนักศึกษาสาขามวยไทยศึกษาโชว์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยในงานราตรีศรีจอมบึง ณ ศาลารวมใจเทศบาลราชบุรี วันที่ 11 พ.ค. 55
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 สงขลานครินร์ เกมส์ 2555 ระหว่างวันที่ 1 - 8 พฤษภาคม 2555 ผลการแข่งขัน นายณัฐพล ปลั่งพิมาย นักศึกษาสาขามวยไทยชั้นปีที่ 1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน มวยสากลสมัครเล่นรุ่นไลท์เฮฟวี่เวท น้ำหนักไม่เกิน 76 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 81 กิโลกรัม ชาย
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศ Mr. Alexey Uvarov president of federation of Muay Thai & Muay Boran Russia, Yakutsk city และ Mr. Nakita เดินทางมาเรียนศิลปะมวยไทย ณ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ ระหว่างวันที่ 27 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2555
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศกองปราบปรามตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี จำนวน 15 นาย เข้ารับการอบรมการใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันตัว ณ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ วันที่ 30 - 1 พฤษภาคม 2555
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศชาวอินเดีย Mr.Narender Kumar เดินทางมาเรียนศิลปะการป้องกันตัวมวยไทย โดยนักฝึกสอนของวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ ปรวัฒน์ แขกสินทร ระหว่างวันที่ 23 - 29 เมษายน 2555
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศนักศึกษาสาขามวยไทยศึกษาแสดงศิลปะป้องกันตัวแม่ไม้มวยไทย ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอสวนผึ้ง จ.ราชบุรี วันที่ 20 เมษายน 2555
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศนักเรียนโรงเรียนบางแพฯ เข้ารับการอบรมเรื่องศิลปะแม่ไม้มวยไทยและการไหว้ครูมวยไทย จากนักฝึกอบรมของวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย วันที่ 25 มี.ค. 55
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศศึกวันเชิดชูเกียรตินายขนมต้ม ณ ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่ 22 มี.ค. 55
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศการสัมมนาทางวิชาการ"วิทยาศาสตร์การกีฬากับการพัฒนาสมรรถนะครูมวยไทยฯ" และพิธีบวงสรวงนายขนมต้ม บรมครูมวยไทย ณ ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่ 22 มี.ค. 55
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศการแข่งขันชกมวยรายการ มวยดีวิถีไทย วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2555 ณ ชั้น 6 แกรนด์คอนเวนชั่นฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าอิมพีเรียล ระหว่าง คมพยัคฆ์ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง VS เพชรจริง เอฟ.เอ.กรุ๊ป
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวการจัดงาน ศึกเชิดชูเกียรติวันนายขนมต้ม วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศโครงการการฝึกอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศนักศึกษาสาขามวยไทยศึกษาออกบูธแนะแนวงานดอกพิกุลบาน ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ วันที่ 31 ม.ค. 55
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศคมพยัฆค์ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง VS ก้องพิชิต อาชาศึก ในรอบชิงชนะเลิศผลการแข่งขันชนะคะแนน ได้แชมป์ในรุ่น 126 ปอนด์ มาครองได้สำเร็จ วันที่ 1 ก.พ. 2555
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ดอกคูณเกมส์ ครั้งที่ 34 การแข่งขันกีฬาประเภทมวยสากลสมัครเล่น วันที่ 28 ม.ค. 2555
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศพิธีการเปิดการแข่งขันกีฬา พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ดอกคูณเกมส์ ครั้งที่ 34 โดยวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ ได้เข้าร่วแสดงพิธีเปิดการแข่งขันและเป็นผู้ดูแลการแข่งขันกีฬาประเภทมวยสากลสมัครเล่น วันที่ 27 ม.ค. 2555
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและคณะที่เดินทางมาศึกษาดูงานบัณฑิตวิทยาลัยและเยี่ยมชมวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2555
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศสิงห์พยัฆค์ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง VS เดอะสตาร์ ไอ้เสือดาว ผลการแข่งขันสิงห์พยัฆค์ชนะคะแนนไปอย่างสวยงาม วันที่ 22 ม.ค. 55
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศการศึุกษาดูงานและสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาและแผนงานมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 11-14 มกราคม 2555 ณ จังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย โดยวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมการศึกษาดูงานในครั้งนี้
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศโครงการสืบสานประเพณีทำบุญขึ้นปีใหม่ ของวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ 8 มกราคม 2555
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯพร้อมคณะมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ให้แค่อธิการบดีและคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 5 มกราคม 2555
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศการแสดงนาฏมวยไทยของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของวิทยาลัยมวยไทยศึกษา ณ งานอัมรินทร์ฟันแฟร์ จ.ราชบุรี วันที่ 25 ธ.ค. 2554
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศการแข่งขันมวยไทย งานสักการะพระบรมรูปรัชการที่ 5 ณ เวทีมวยชั่วคราวหลังสำนักงานเทศบาลตำบลจอมบึง วันที่ 20 ธ.ค. 2554
คลิกดูรูปที่นี่
การแข่งขันมวยไทย “ศึกเกษตรศาสตร์กำแพงแสน เฉลิมฉลอง 84 พรรษามหาราชาเพื่อเป็นกิจกรรมเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา คืนวันที่ 10 ธ.ค.54 ณ เวทีมวยชั่วคราว งานเกษตรกำแพงแสน 2554
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศวิทยาลัยมวยไทยศึกษาเข้าร่วมและแสดงในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์เฉลิมพระเกรียติ 84 พรรษา วันที่ 2 - 6 ธันวาคม 2554 ณ จังหวัดเพชรบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศจีนเดินทางมาศึกษาศิลปะป้องกันตัวมวยไทย ณ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2554
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดนิทรรศการเทศกาลปีนเขาถ้ำจอมพลครั้งที่ 3 วันที่ 19-20 พ.ย. 54
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดนิทรรศการเทศกาลปีนเขาถ้ำจอมพลครั้งที่ 3 วันที่ 18 พ.ย. 54
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดนิทรรศการเทศกาลปีนเขาถ้ำจอมพลครั้งที่ 3 วันที่ 17 พ.ย. 54
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดนิทรรศการเทศกาลปีนเขาถ้ำจอมพลครั้งที่ 3 วันที่ 16 พ.ย. 54
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดนิทรรศการเทศกาลปีนเขาถ้ำจอมพลครั้งที่ 3 วันที่ 15 พ.ย. 54
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดนิทรรศการเทศกาลปีนเขาถ้ำจอมพลครั้งที่ 3 วันที่ 14 พ.ย. 54
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศสิงห์พยัฆค์ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง VS บ้านดอนเล็ก ว.เพชรพลู ณ เวทีมวยช่องเจ็ดสี วันที่ 13 พ.ย. 54
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศการจัดมวยไทยเพื่ออนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยในงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2554 ณ เทศบาลตำบลบางนกแขวก
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศนักฝึกอบรมและนักศึกษาสาขามวยไทยศึกษาเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านมวยไทยแก่นักศึกษาโรงเรียนบางแพปฐมวิทยา 13-14 ตุลาคม 2554
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศการออกค่ายในโครงการเผยแพร่ศิลปะมวยไทยสู่เยาวชนในโรงเรียน วันที่ 21 กันยายน 2554 ณ โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยออกบูธในงาน OTOP จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2554 วันที่ 23 ก.ย. 54
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมุทรสงครามเดินทางมาเยี่ยมชมวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย วันที่ 22 ก.ย.54
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศสิงห์พยัคฆ์ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง VS เสมอชาย ท. เทพสุทิน ณ เวทีมวย 7 สี วันที่ 18 ก.ย. 54
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศนักศึกษาสาขามวยไทยศึกษาร่วมแสดงศิลปะมวยไทยในงานเกษียณอายุราชการของผู้ว่าจังหวัดราชบุรี วันที่ 15 ก.ย. 54
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศการอบรมครูผู้สอนมวยไทยในโรงเรียน วันที่ 8 - 9 กันยายน 2554 ณ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม จ.ราชบุรี
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศนักศึกษาปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดราชบุรีเยี่ยมชมวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 8 ก.ย. 54
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศคณะกรรมการตรวจสอบการประเมินคุณภาพจากภายนอกรอบสามตรวจเยี่ยมวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ 5 ก.ย. 54
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศชาวกรีซเดินทางมาเรียนมวยไทย ณ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 22 - 29 ส.ค. 54
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศนักศึกษาสาขามวยไทยศึกษาและนักศึกษาสาขาแพทย์แผนไทยร่วมกิจกรรมดอกคูณเกมส์ 26 ส.ค. 54
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศนักศึกษาสาขามวยไทยศึกษาเข้าร่วมแข่งขันมวยไทยนานาชาติ
ได้รับรางวัล เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ตามลำดับ 18 ส.ค. 54

คลิกดูรูปที่นี่
ภาพรรยากาศสิงห์พยัคฆ์ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ชกกับ บ้านดอนเล็ก ว.เพชรพลู ที่เวที ช่อง 7 สี วันที่ 14 สิงหาคม 2554
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพรรยากาศศึกมวยไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดราชบุรี วันที่ 10 สิงหาคม 2554
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศการการเลี้ยงต้อนรับ สมาคมมวยไทยจากประเทศอิตาลี (FIMT Federzione Italiana Muay Thai) ในการเดินทางมาฝึกซ้อมมวย ณ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ ระหว่างวันที่ 3 - 11 สิงหาคม 54
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศการแห่เที่ยนพรรษาประจำปีการศึกษา 2554 วันที่ 14 กรกฎาคม 2554
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศการตรวจการประกันคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศศึกต้อนรับน้องใหม่ 2011 ณ เวทีมวยชั่วคราว ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 24 มิ.ย. 54
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศการจัดพานไหว้ครูและพิธีกรรมการไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2554 วันที่ 23 มิ.ย. 54
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศการตรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วันที่ 14 มิถุนายน 2554
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศการผูกข้อมือและรับน้องสานสัมพันธ์ฉันน้องพี่นักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย วันที่ 31 มิ.ย. 54
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศการตรวจการประกันคุณภาพการศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษา วันที่ 24 พ.ค. 54
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศการแข่งขันไหว้ครูมวยไทย ทักษะมวยไทย และคีตะมวยไทย ชิงชนะเลิศแห้งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2554 ณ สนามกีฬาแห่งชาติศุภชลาสัย กทม. วันที่ 18-21 พฤษภาคม 2554
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศการประชุมวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามวยไทยศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 ณ สถาบันอนุรักษ์ศิลปะมวยไทยแห่งชาติ กรุงเทพ ฯ วันที่ 12 พฤษภาคม 2554
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศการซ้อมรับปริญญาของมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชามวยไทยศึกษา วันที่ 3-5 พฤษภาคม 2554
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศการประชุมกรรมการบริหารวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯประจำเดือน เมษายน ณ วันที่ 29 เมษายน 2554
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศอธิการบดี ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประชุมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยเรื่องขอความร่วมมือกจากวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯเพื่อจัดทำ VCD แม่ไม้ลูกไม้มวยไทยเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านมวยไทย วันที่ 29 เมษายน 2554
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศคณะคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ม.เกษตรกำแพงแสน และบริษัทเคเบิ้ลทีวี หจก.ดีเซ็นเจอร์ มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ วันที่ 20 เมษายน 2554
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศงานศึกวันมวยไทยศึกษามหากุศล วันที่ 13 เมษายน 2554
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศอบรมครูมวยไทยในสถานศึกษา รุ่นที่ 6 วันที่ 24-25 มีนาคม 2554
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศการจัดงานสัมนามวยไทยนานาชาติครั้งที่ 7 ในงาน มหกรรมไหว้ครูมวยไทยโลก วันนายขนมต้ม จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ 14-17 มี.ค. 54
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโทมวยไทยศึกษา ศูนย์จ.แพร่ วันที่ 12-13 มี.ค. 54
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศบุคลาการวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯจัดอมรมสัมนางานประกันคุณภาพการศึกษา ณ อูหลงรีสอร์ท 28 ก.พ. 54 - 1 มี.ค. 54
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศมหกรรมมวยเก้าทัพเก้าเวทีวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศมหกรรมมวยเก้าทัพเก้าเวทีวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 17 ก.พ. 54
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2554
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศสถานีโทรทัศน์ MCOT ถ่ายทำสกู๊ปรายการพิเศษ ณ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 10 ก.พ. 54
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศอธิการบดี ม.ราชภัฏสวนสุนันทาเยี่ยมชมวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 10 ก.พ. 54
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศการประชุมจัดงานมหกรรมมวย 9 ทัพ 9 เวที วันที่ 4 ก.พ. 54
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศงานศึกวันมวยไทยศึกษามหากุศล 30 ม.ค. 54
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวมหกรรมมวย 9 ทัพ 9 เวที วันที่ 28 ม.ค. 54 ณ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวมหกรรมมวย 9 ทัพ 9 เวที วันที่ 20 ม.ค. 54 ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศการประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯประจำเดือน มกราคม 2554
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศนายกสมาคมการกีฬาแห่งประเทศไทยและคณะเดินทางมาเยี่ยมชมวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 18 ม.ค. 54
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศนักศึกษาปริญญาเอกมวยไทยศึกษารุ่น 2 สอบประมวลความรู้วิทยานิพนธ์ วันที่ 17-18 ม.ค. 54
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศงานฉลองปีใหม่วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย วันที่ 15 มกราคม 2554
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศการเข้ารับการอบรมโครงการกระตุกต่อมความคิดของนักศึกษามวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ปี 1
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศนักศึกษามวยไทยศึกษาร่วมแสดงละครทางไทยทีวีสีช่อง 3
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศงานกีฬาสีสัมพันธ์ครั้งที่ 1 วันที่ 29 ธันวาคม 2553 ณ โรงยิมมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศการแสดงงานพิธีฉลองพระบรมรูปรัชการที่ 5 ที่ว่าการอำเภอจอมบึง 19 ธ.ค. 53
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศงานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ณ มรมจ. 18 ธ.ค. 53
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศชาวเยอรมันมาเยี่ยมชมและติดต่อธุรกิจมวยระดับโลกกับวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยวันที่ 16 ธ.ค. 2553
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศการสำรวจสถานที่และจัดทำแปลนเพื่อจัดทำเวทีในงานมวย 9 ทัพ 9 เวที
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศนักข่าวในเครือมติชนสัมภาษณ์อธิการบดี มรมจ.เรื่องสร้างศูนย์การเรียนรู้ในเมืองและมหกรรมมวย 9 ทัพ 9 เวทีเพื่อลงคอลัมภ์ประชาชื่น โดยใช้สถานที่ห้องรับรองของวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯเป็นที่บันทึกภาพ และสัมภาษณ์ ผอ.วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯ พร้อมรับชมเทปบันทึกการชกมวยที่เดินทางไปแข่ง ณ ประเทศรัสเซีย
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯเดินทางไปเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทย ณ ประเทศรัสเซียวันที่ 17-26 พ.ย.53
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศนักข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเยี่ยมชมวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯและสัมภาษณ์ข้อมมูลเพื่อลงบทความประชาสัมพันธ์งานมวยเก้าทัพเก้าเวที
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศการจัดบูธนิทรรศการของวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯและพิธีเปิดเทศกาลปีนเขาเข้าถ้ำจอมพลวันที่ 4 พ.ย. 2553
คลิกดูรูปที่นี่
นักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯโชว์ศิลปะการป้องกันตัวมวยไทยให้กับคณะทำงานบริษัททรูรับชมในงานเลี้ยงอาหารค่ำ
คลิกดูรูปที่นี่
รับสมัครนักศึกษาปริญญาโทรุ่นที่ 7 ณ สถานกีฬา ม.เทคโนโลยีสุรนารี วันที่ 29-31 ตุลาคม 25532
คลิกดูรูปที่นี่
นักศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษาร่วมแสดงศิลปะป้องกันตัวมวยไทยที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20-23 ตุลาคม 2553
คลิกดูรูปที่นี่
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาฯเสนอหลักสูตรสมรรถนะครูมวยไทยที่ประเทศอังกฤษ สวิตเซอร์แลนด์และประเทศฝรั่งเศส
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยเข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการคณาจารย์ วันที่ 30 กันยายน 2553
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศการทดลองใช้งานการเรียนการสอนผ่านเว็บสำหรับนักศึกษามวยไทยศึกษา วิชา สถิติเพื่อการวิจัย นักศึกษาปริญาโท รุ่น 5
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศงานสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับมวยไทย โดยนักศึกษาปริญญาโท มวยไทยศึกษารุ่น 5 ศูนย์จังหวัดแพร่ วันที่ 9-12 กันยายน 2553
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศการนักศึกษาปริญาเอกมวยไทยศึกษาขึ้นสอบวิทยานิพนธ์ วันที่ 10 กันยายน 2553 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศสำนักพิมพ์ MC เดินทางมาถ่ายทำภาพประกอบหนังสือของกองส่งเสริมสุขภาพและพละศึกษา ณ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย วันที่ 3 กันยายน 2553
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในดอกคูณเกมส์ครั้งที่ 41 วันที่ 27-29 สิงหาคม 2553
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศชาวไซปรัสและชาวอิตาลีเดินทางมาเรียนศิลปะป้องกันตัวมวยไทย วันที่ 21-24 สิงหาคม 2553
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศนักศึกษาปริญญาเอกมวยไทยศึกษารุ่นที่ 1 เสนอผลงานโครงร่างวิทยานิพนธ์ วันที่ 21 สิงหาคม 2553
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพนักศึกษาปริญญาเอกมวยไทยศึกษารุ่นที่2สอบวัดความรู้วันที่ 14-15 ส.ค.53
คลิกดูรูปที่นี่
นักแสดงนำจากภาพยนต์เรื่องพันท้ายนรสิงห์ฝึกศิลปะป้องกันตัวมวยไทยเพื่อใช้ในการถ่ายทำภาพยนต์ (9 ส.ค. 53) ณ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
คลิกดูรูปที่นี่
นักแสดงนำจากภาพยนต์เรื่องพันท้ายนรสิงห์ฝึกศิลปะป้องกันตัวมวยไทยเพื่อใช้ในการถ่ายทำภาพยนต์ (8 ส.ค. 53) ณ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
คลิกดูรูปที่นี่
นักแสดงนำจากภาพยนต์เรื่องพันท้ายนรสิงห์ฝึกศิลปะป้องกันตัวมวยไทยเพื่อใช้ในการถ่ายทำภาพยนต์ (7 ส.ค. 53) ณ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบบรยากาศ ชาวอิตาลีเรียนรู้ศิลปะป้องกันตัวมวยไทย ณ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 29 ก.ค.-3 ส.ค. 2553
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศการประชุมเรื่องทิศทางการก้าวเดินกีฬามวยไทยฯ ณ อาคารรัฐสภา ๒
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศทีมงานจากกองถ่ายภาพยนต์เรื่อง พันท้านนรสิงห์ เข้าพบอธิการบดีปรึกษาหารือเรื่องการนำนักแสดงในภาพยนต์มาฝึกซ้อมศิลปะมวยไทยโบราณเพื่อใช้ในการแสดงของภาพยนต์เรื่องดังกล่าว เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2553 ณ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศการแข่งขันนาฏมวยไทยรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 39 รอบคัดเลือกภาค 2 วันที่ 15 กรกฎาคม 2553 กีฬามวยสากลและมวยไทยสากลสมัครเล่น
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 39 รอบคัดเลือกภาค 2 วันที่ 14 กรกฎาคม 2553 กีฬามวยสากลและมวยไทยสากลสมัครเล่น
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 39 รอบคัดเลือกภาค 2 วันที่ 13 กรกฎาคม 2553 กีฬามวยสากลและมวยไทยสากลสมัครเล่น
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 39 รอบคัดเลือกภาค 2 วันที่ 12 กรกฎาคม 2553 กีฬามวยสากลและมวยไทยสากลสมัครเล่น
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศการจัดการแข่งขันศึกวันมวยไทยศึกษา ต้านยาเสพติด
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 39 รอบคัดเลือกภาค 2 วันที่ 11 กรกฎาคม 2553 กีฬามวยสากลและมวยไทยสากลสมัครเล่น
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา Freshy 53 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 39 รอบคัดเลือกภาค 2 วันที่ 10 กรกฎาคม 2553 กีฬามวยสากลและมวยไทยสากลสมัครเล่น
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 39 รอบคัดเลือกภาค 2 วันที่ 9 กรกฎาคม 2553 กีฬามวยสากลและมวยไทยสากลสมัครเล่น
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 39 รอบคัดเลือกภาค 2 วันที่ 8 กรกฎาคม 2553 กีฬามวยสากลและมวยไทยสากลสมัครเล่น
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศการตรวจประกันคุณภาพภายใน SAR
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศการแข่งขันนาฏมวยไทย โดยวิทยาลัยมวยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคกลาง
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศกิจกรรมนักศึกษามวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยร่วมกันจัดพานพิธีไหว้ครู
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศกิจกรรมรับน้องใหม่นักศึกษามวยไทยศึกษาและนักศึกษาแพทย์แผนไทย ภาคปกติ ปี1
คลิกดูรูปที่นี่
VDO บรรยากาศโชว์ศิลปะการป้องกันตัวมวยไทยให้กับผู้เยี่ยมชมวิทยาลัยมวยไทยศึกษา ฯ จากสาธารณรัฐประชาชนจีน
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศโชว์ศิลปะการป้องกันตัวมวยไทยให้กับผู้เยี่ยมชมวิทยาลัยมวยไทยศึกษา ฯ จากสาธารณรัฐประชาชนจีน
คลิกดูรูปที่นี่
True vision ถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับแม่ไม้มวยไทยเรื่องการแก้ท่ามวยไทย ณ ค่ายมวย ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบบรยากาศ ชาวต่างชาติเรียนรู้ศิลปะป้องกันตัวมวยไทย ณ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 12-18 เมษายน 2553
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบบรยากาศ การจัดการแข่งขันศึกวันมวยไทยศึกษามหาสงการนต์ เพื่อการท่องเที่ยวราชบุรีปี 2553
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบบรยากาศ นักข่าวสำนักข่าวทีวีไทยถ่ายทำสกรุ๊ปพิเศษเกี่ยวกับมวยไทย ณ ค่ายมวยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบบรยากาศ ชาวต่างชาติเรียนรู้ศิลปะป้องกันตัวมวยไทย ณ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย 3-7 เมษายน 2553
คลิกดูรูปที่นี่
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยออกบูธจัดกิจกรรมในงานถนนเด็กเดินจังหวัดราชบุรี
คลิกดูรูปที่นี่
นักศึกษาราชภัฏสวนสุนันทาศึกษาดูงานที่วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยเพื่อค้นคว้าขอมูลประกอบการทำวิจัย
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศ การจัดสัมมนามวยไทยนานาชาติ งานมหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทยและพิธีไหว้ครูมวยไทยโลก ครั้งที่ 6 (วันนายขนมต้ม)
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศ มหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทยและพิธีไหว้ครูมวยไทยโลก ครั้งที่ 6 (วันนายขนมต้ม)
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศ โครงการค่ายมวยไทย พัฒนาเด็กไทย พัฒนาชาติยั่งยืน
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศ สโมสรโรตารีแก่นจันทร์นำ Miss Jeunifer สโมสรโรตารี USA ศึกษาศิลปะป้องกันตัวมวยไทย
คลิกดูรูปที่นี่
muay1
ภาพบรรยากาศ การแสดงศิลปะการป้องกันตัวมวยไทยโบราณ ณ ศุนย์ IT Sunny จังหวัดราชบุรี
คลิกดูรูปที่นี่
master
ภาพบรรยากาศมหาบัณฑิตมวยไทยศึกษาซ้อมรับปริญญา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศนักศึกษาปริญญาเอกอบรมการเป็นกรรมการผู้ตัดสินมวย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศ ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ สอนนักศึกษาปริญญาเอกรุ่น 1
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศ การสอบประมวลความรู้นักศึกษาปริญญาโท รุ่น 4
วันที่ 16-18 ตุลาคม 2552
ณ ค่ายมวยศิษย์ยอดธง จังหวัดชลบุรี
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศ สัมมนามวยไทยเพื่อการพัฒนาประเทศ
วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2552
ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ราชบุรี
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศ การทอดผ้าป่าการศึกษาแพทย์แผนไทย
วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2552
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศ ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาเอก สาขามวยไทยศึกษา รุ่น 3
วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2552
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยมวยไทยศึกษา
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศ การสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก
วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2552
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยมวยไทยศึกษา
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศ สัมมนามวยไทยนานาชาติ
วันที่ 11-13 กรกฎาคม พ.ศ. 2552
ณ ประเทศสิงคโปร์
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศ แสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตมวยไทย
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศ เปิดประตูการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม ตามรอยมวยไทยนายขนมต้ม
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2552
ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตศรีสะเกษ
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศ มวยไทยเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2552
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศ การลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย
วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2552
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศ การสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1
วันที่ 13-14 ธันวาคม พ.ศ. 2551
คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศการสอนมวยไทยให้กับชาวเนปาล
วันที่ 14 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม พ.ศ. 2551

คลิกดูรูปที่นี่

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่นพ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 31 วันที่ 18-20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศ สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาปริญญาโท รุ่น 3 วันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศ กิจกรรมการเป็นตัวแทนประเทศไทยโชว์ศิลปะการต่อสู้
ของไทย ณ ประเทศเกาหลีใต้ 2-8 ตุลาคม พ.ศ. 2551
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศ ปริญญาโทมวยไทย รุ่น 2 สอบประมวลความรู้
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศ ครูโพธิ์สวัสดิ์สอนปริญญาเอกมวยไทยรุ่น 1
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพบรรยากาศ ครูแปรงสอนมวยไทยไชยา ปริญญาเอกมวยไทยรุ่น 1
คลิกดูรูปที่นี่
จัดการแข่งขัน S1 Singapore Wolrd Championship
22-27 กันยายน พ.ศ.2551
คลิกดูรูปที่นี่
วันคืนสู่เหย้าชาววิทยาลัยมวยไทย
20 กันยายน พ.ศ. 2551
คลิกดูรูปที่นี่
แสดงศิลปะมวยไทยต้อนรับมนัส บุญจำนงค์
13 กันยายน 51
คลิกดูรูปที่นี่
งานเลี้ยงนักกีฬา
11 กันยายน 51
คลิกดูรูปที่นี่
ภาพกิจกรรมวันมวยไทยโบราณโลก
วันที่ 4 ถึง 8 มีนาคม พ.ศ.2550
คลิกดูรูปที่นี่
พิธีไหว้ครูวันมวยไทยโลก-อยุธยา วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2548
คลิกดูรูปที่นี่
บัณฑิตมวยไทย สถาบันพลศึกษามหาสารคาม
คลิกดูรูปที่นี่
ถ่ายทำรายการ ผู้หญิงถึงผู้หญิง ทางช่อง 3

คลิกดูรูปที่นี่
ภาพอบรมมวยไทยขั้นพื้นฐาน
วันที่ 23 ถึง 27 เมษายา พ.ศ.2549
คลิกดูรูปที่นี่
อบรมมวยไทย เรือนจำกาญจน์บุรี
คลิกดูรูปที่นี่
มวยที่บางนกแขวก พ.ศ.2549
คลิกดูรูปที่นี่
วันเรารักมหาวิทยาลัย พ.ศ.2550
คลิกดูรูปที่นี่
งานกีฬาสี ดอกคูณเกมส์

คลิกดูรูปที่นี่
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ศุภนิมิตคัพ

คลิกดูรูปที่นี่
งานจอมบึงมาราธอนเสือภูเขา วันที่ 14 ม.ค.2549
คลิกดูรูปที่นี่
อบรมมวยไทยทุ่งหลวง

คลิกดูรูปที่นี่
งาน ร.5 หน้าที่ว่าการอำเภอจอมบึง

คลิกดูรูปที่นี่
ศึกวันรวมน้ำใจมวยไทยศึกษามหากุศล วันที่ 16 ธ.ค.2549
คลิกดูรูปที่นี่
งานจอมบึงมาราธอนเสือภูเขา 50

คลิกดูรูปที่นี่
งานจอมบึงมาราธอนเสือภูเขา 50

คลิกดูรูปที่นี่

ได้รับเหรียญทองและเหรียญเงิน ในการแข่งขันไหว้ครูและแม่ไม้มวยไทยชิงแชมป์โลก
วันที่ 4 ถึง 8 มีนาคม พ.ศ.2550
คลิกดูรูปที่นี่

 

การเรียนการสอนภาคปฏิบัติของ นักศึกษา ป.โทมวยไทยรุ่น 2 ภาคเรียน 3/2549

คลิกดูรูปที่นี่

 

อบรมมวยไทยในโรงเรียนคุรุราษฎรังสฤษดิ์ 
วันที่ 12-13 มีนาคม 2550
คลิกดูรูปที่นี่

 

บรรยากาศการสอบประมวลความรู้ ป.โท รุ่น 1 ภาคเรียน 1/2550

คลิกดูรูปที่นี่

 

การเรียนการสอนวิชา การคิด และการเขียนงานวิชาการ ป.โท รุ่น2 ภาคเรียน 1/2550

คลิกดูรูปที่นี่

 

ฝึกซ้อมเข้ม นักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยยางโทน
จนได้รับเหรียญทอง 2 สิงหาคม 2550
คลิกดูรูปที่นี่

 

วิพากษ์หลักสูตร ป.เอก ดร. มวยไทย
20 เมษายน 2550
คลิกดูรูปที่นี่

 

ยกร่างหลักสูตรศิลปะศาสตรบัณฑิตสาขาการบริการสร้างเสริมสุขภาพไทย 4 กรกฎาคม 2550
คลิกดูรูปที่นี่

 

ยกร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาแพทย์แผนไทย
5 กรกฎาคม 2550
คลิกดูรูปที่นี่

 

นักศึกษา ป.โท รุ่น1 จัดแข่งขันมวยไทยที่สนามมวยบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 10 มีนาคม 2550
คลิกดูรูปที่นี่

 

 นำคณะปี่มวยเป็นกรรมการในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา
แห่งประเทศไทย"ตักศิลาเกมส์"
8-13 กุมภาพันธ์ 2550
คลิกดูรูปที่นี่

 

นักศึกษา รุ่น1-2 ดูงานค่ายมวยครูยอดธง,โรงเรียนมวยไทยรังสิต และ ค่ายมวยแฟร์เท็ค

คลิกดูรูปที่นี่

 

นักศึกษา ป.โทมวยไทย รุ่น2 จัดแข่งขันมวยไทยที่สูนย์การค้า เดอะมอลล์ จ.นครราชสีมา
22 มีนาคม 2550
คลิกดูรูปที่นี่

 

สอบวิทยานิพนธ์ นายจตุชัย จำปาหอม,นายขวัญยืน รวมสุข,นายเช้า วาทโยธา
นายปณวัฒน์ มณีแสง,นายเสน่ห์ นวลจันทึก,นายสรวิชญ์ จูมเกษ และนายสุรวัฒฯ์ ปัตตานี  27-28 กรกฎา 2550  
คลิกดูรูปที่นี่

 

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ที่อยู่ 46 หมู่ 3 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150
โทร. 032-910223 โทรสาร. 032-910223
E-mail :
muaythai_chombueng@hotmail.co.th